Chinese Lesson 2 Flashcards Preview

Chinese > Chinese Lesson 2 > Flashcards

Flashcards in Chinese Lesson 2 Deck (14):
0


jiào
to call

1

什么

shén me
what

2

名字

míng zi
name

3

请问

qǐng wèn
excuse me

4

贵姓

guì xìng
honorable family name

5


he

6


her

7


it

8

高兴

gāoxìng
happy

9

认识

rènshī
to know

10

王小文

Wáng Xiǎowén

11

李大中

Lǐ Dàzhōng

12

白大卫

Bái Dàwèi
David White

13

白玛丽

Bái Mǎlì
Mary White