HSKLevel4-1 Flashcards Preview

HSK Level 4-6 > HSKLevel4-1 > Flashcards

Flashcards in HSKLevel4-1 Deck (200):
1

爱情

ai4 qing2

2

一切

yi1 qie4

3

人民币

ren2 min2 bi4

4

儿童

er2 tong2

5

入口

ru4 kou3

6

dao1

7

十分

shi2 fen1

8

力气

li4 qi5

9

个子

ge4 zi5

10

zhi1

11

也许

ye3 xu3

12

于是

yu2 shi4

13

亿

yi4

14

千万

qian1 wan4

15

及时

ji2 shi2

16

大夫

dai4 fu5

17

大约

da4 yue1

18

大使馆

da4 shi3 guan3

19

大概

da4 gai4

20

小说

xiao3 shuo1

21

工具

gong1 ju4

22

工资

gong1 zi1

23

干杯

gan1 bei1

24

干燥

gan1 zao4

25

广告

guang3 gao4

26

广播

guang3 bo1

27

马虎

ma3 hu5

28

专门

zhuan1 men2

29

专业

zhuan1 ye4

30

中文

Zhong1 wen2

31

丰富

feng1 fu4

32

互相

hu4 xiang1

33

仍然

reng2 ran2

34

从来

cong2 lai2

35

yi3

36

允许

yun3 xu3

37

yuan2

38

公里

gong1 li3

39

nei4

40

内容

nei4 rong2

41

区别

qu1 bie2

42

友好

you3 hao3

43

友谊

you3 yi4

44

反对

fan3 dui4

45

反映

fan3 ying4

46

尤其

you2 qi2

47

开玩笑

kai1 wan2 xiao4

48

引起

yin3 qi3

49

心情

xin1 qing2

50

支持

zhi1 chi2

51

文章

wen2 zhang1

52

方向

fang1 xiang4

53

方法

fang1 fa3

54

方面

fang1 mian4

55

wu2

56

无论

wu2 lun4

57

无聊

wu2 liao2

58

日记

ri4 ji4

59

毛巾

mao2 jin1

60

气候

qi4 hou4

61

huo3

62

父亲

fu4 qin1

63

牙膏

ya2 gao1

64

艺术

yi4 shu4

65

计划

ji4 hua4

66

长江

Chang2 jiang1

67

长城

Chang2 cheng2

68

风景

feng1 jing3

69

不仅

bu4 jin3

70

不过

bu2 guo4

71

不但

bu2 dan4

72

不得不

bu4 de2 bu4

73

不管

bu4 guan3

74

世纪

shi4 ji4

75

主动

zhu3 dong4

76

主意

zhu3 yi5

77

仔细

zi3 xi4

78

代表

dai4 biao3

79

代替

dai4 ti4

80

出发

chu1 fa1

81

出生

chu1 sheng1

82

出差

chu1 chai1

83

加油站

jia1 you2 zhan4

84

加班

jia1 ban1

85

包括

bao1 kuo4

86

印象

yin4 xiang4

87

厉害

li4 hai5

88

fa1

89

发生

fa1 sheng1

90

发展

fa1 zhan3

91

另外

ling4 wai4

92

zhi1

93

只好

zhi3 hao3

94

只要

zhi3 yao4

95

可怜

ke3 lian2

96

可是

ke3 shi4

97

可惜

ke3 xi1

98

tai2

99

叶子

ye4 zi5

100

号码

hao4 ma3

101

失败

shi1 bai4

102

失望

shi1 wang4

103

对话

dui4 hua4

104

对面

dui4 mian4

105

巧克力

qiao3 ke4 li4

106

市场

shi4 chang3

107

shuai4

108

平时

ping2 shi2

109

打印

da3 yin4

110

打扮

da3 ban5

111

打扰

da3 rao3

112

打折

da3 zhe2

113

打针

da3 zhen1

114

reng1

115

本来

ben3 lai2

116

正好

zheng4 hao3

117

正式

zheng4 shi4

118

正常

zheng4 chang2

119

正确

zheng4 que4

120

母亲

mu3 qin1

121

民族

min2 zu2

122

永远

yong3 yuan3

123

生命

sheng1 ming4

124

生活

sheng1 huo2

125

you2

126

由于

you2 yu2

127

申请

shen1 qing3

128

皮肤

pi2 fu1

129

目的

mu4 di4

130

节约

jie2 yue1

131

讨厌

tao3 yan4

132

讨论

tao3 lun4

133

记者

ji4 zhe3

134

diu1

135

乒乓球

ping1 pang1 qiu2

136

亚洲

Ya4 zhou1

137

jiao1

138

交通

jiao1 tong1

139

交流

jiao1 liu2

140

价格

jia4 ge2

141

任务

ren4 wu5

142

任何

ren4 he2

143

fen4

144

优秀

you1 xiu4

145

优点

you1 dian3

146

传真

chuan2 zhen1

147

伤心

shang1 xin1

148

guang1

149

全部

quan2 bu4

150

共同

gong4 tong2

151

关键

guan1 jian4

152

兴奋

xing1 fen4

153

农村

nong2 cun1

154

动作

dong4 zuo4

155

危险

wei1 xian3

156

压力

ya1 li4

157

吃惊

chi1 jing1

158

ge4

159

合适

he2 shi4

160

合格

he2 ge2

161

同情

tong2 qing2

162

后来

hou4 lai2

163

后悔

hou4 hui3

164

吸引

xi1 yin3

165

回忆

hui2 yi4

166

因此

yin1 ci3

167

地址

di4 zhi3

168

地球

di4 qiu2

169

好处

hao3 chu5

170

好像

hao3 xiang4

171

安全

an1 quan2

172

安排

an1 pai2

173

导游

dao3 you2

174

尽管

jin3 guan3

175

师傅

shi1 fu5

176

并且

bing4 qie3

177

dang1

178

当地

dang1 di4

179

当时

dang1 shi2

180

成为

cheng2 wei2

181

成功

cheng2 gong1

182

成熟

cheng2 shu2

183

扩大

kuo4 da4

184

shou1

185

收入

shou1 ru4

186

收拾

shou1 shi5

187

有趣

you3 qu4

188

duo3

189

杂志

za2 zhi4

190

si3

191

毕业

bi4 ye4

192

han4

193

污染

wu1 ran3

194

tang1

195

约会

yue1 hui4

196

网站

wang3 zhan4

197

网球

wang3 qiu2

198

考虑

kao3 lv4

199

er2

200

自然

zi4 ran2