HSKLevel4-2 Flashcards Preview

HSK Level 4-6 > HSKLevel4-2 > Flashcards

Flashcards in HSKLevel4-2 Deck (200):
1

至少

zhi4 shao3

2

xue4

3

西红柿

xi1 hong2 shi4

4

观众

guan1 zhong4

5

许多

xu3 duo1

6

访问

fang3 wen4

7

负责

fu4 ze2

8

过程

guo4 cheng2

9

阳光

yang2 guang1

10

ye4

11

老虎

lao3 hu3

12

年龄

nian2 ling2

13

xing2

14

礼貌

li3 mao4

15

羽毛球

yu3 mao2 qiu2

16

严重

yan2 zhong4

17

严格

yan2 ge2

18

luan4

19

估计

gu1 ji4

20

作者

zuo4 zhe3

21

免费

mian3 fei4

22

判断

pan4 duan4

23

即使

ji2 shi3

24

que4

25

否则

fou3 ze2

26

chao3

27

ya5

28

kun4

29

困难

kun4 nan5

30

坚持

jian1 chi2

31

完全

wan2 quan2

32

怀疑

huai2 yi2

33

批评

pi1 ping2

34

技术

ji4 shu4

35

护士

hu4 shi5

36

报名

bao4 ming2

37

报道

bao4 dao4

38

拒绝

ju4 jue2

39

改变

gai3 bian4

40

材料

cai2 liao4

41

条件

tiao2 jian4

42

来不及

lai2 bu5 ji2

43

来得及

lai2 de5 ji2

44

极其

ji2 qi2

45

沙发

sha1 fa1

46

社会

she4 hui4

47

究竟

jiu1 jing4

48

qiong2

49

肚子

du4 zi5

50

证明

zheng4 ming2

51

词典

ci2 dian3

52

辛苦

xin1 ku3

53

huan2

54

进行

jin4 xing2

55

lian2

56

饮料

yin3 liao4

57

冷静

leng3 jing4

58

nong4

59

京剧

Jing1 ju4

60

使用

shi3 yong4

61

其中

qi2 zhong1

62

其次

qi2 ci4

63

到处

dao4 chu4

64

到底

dao4 di3

65

制造

zhi4 zao4

66

参观

can1 guan1

67

qu3

68

受不了

shou4 bu4 liao3

69

周围

zhou1 wei2

70

味道

wei4 dao4

71

国际

guo2 ji4

72

垃圾桶

la1 ji1 tong3

73

孤单

gu1 dan1

74

实在

shi2 zai4

75

实际

shi2 ji4

76

幸福

xing4 fu2

77

di3

78

wang3

79

往往

wang3 wang3

80

忽然

hu1 ran2

81

态度

tai4 du5

82

性别

xing4 bie2

83

性格

xing4 ge2

84

所有

suo3 you3

85

tai2

86

bao4

87

抱歉

bao4 qian4

88

抽烟

chou1 yan1

89

招聘

zhao1 pin4

90

放弃

fang4 qi4

91

放暑假

fang4 shu3 jia4

92

果然

guo3 ran2

93

法律

fa3 lv4

94

现代

xian4 dai4

95

直接

zhi2 jie1

96

知识

zhi1 shi5

97

空气

kong1 qi4

98

组成

zu3 cheng2

99

组织

zu3 zhi1

100

经历

jing1 li4

101

经济

jing1 ji4

102

经验

jing1 yan4

103

肯定

ken3 ding4

104

ku3

105

范围

fan4 wei2

106

表扬

biao3 yang2

107

表达

biao3 da2

108

表格

biao3 ge2

109

规定

gui1 ding4

110

shi4

111

诚实

cheng2 shi2

112

详细

xiang2 xi4

113

责任

ze2 ren4

114

质量

zhi4 liang4

115

购物

gou4 wu4

116

ruan3

117

限制

xian4 zhi4

118

la1

119

例如

li4 ru2

120

降低

jiang4 di1

121

举办

ju3 ban4

122

亲戚

qin1 qi5

123

保护

bao3 hu4

124

保证

bao3 zheng4

125

信心

xin4 xin1

126

信用卡

xin4 yong4 ka3

127

信任

xin4 ren4

128

lia3

129

xiu1

130

养成

yang3 cheng2

131

勇敢

yong3 gan3

132

hou4

133

咱们

zan2 men5

134

咳嗽

ke2 sou5

135

xian2

136

xiang3

137

复印

fu4 yin4

138

复杂

fu4 za2

139

奖金

jiang3 jin1

140

将来

jiang1 lai2

141

chang2

142

差不多

cha4 bu5 duo1

143

幽默

you1 mo4

144

总结

zong3 jie2

145

gua4

146

zhi3

147

按时

an4 shi2

148

按照

an4 zhao4

149

ting3

150

故意

gu4 yi4

151

既然

ji4 ran2

152

标准

biao1 zhun3

153

洗衣机

xi3 yi1 ji1

154

活动

huo2 dong4

155

活泼

huo2 po5

156

甚至

shen4 zhi4

157

相反

xiang1 fan3

158

看法

kan4 fa3

159

研究生

yan2 jiu1 sheng1

160

祝贺

zhu4 he4

161

科学

ke1 xue2

162

美丽

mei3 li4

163

耐心

nai4 xin1

164

语言

yu3 yan2

165

语法

yu3 fa3

166

误会

wu4 hui4

167

说明

shuo1 ming2

168

qing1

169

轻松

qing1 song1

170

适合

shi4 he2

171

适应

shi4 ying4

172

重视

zhong4 shi4

173

重点

zhong4 dian3

174

重新

chong2 xin1

175

钥匙

yao4 shi5

176

顺序

shun4 xu4

177

顺利

shun4 li4

178

顺便

shun4 bian4

179

食品

shi2 pin3

180

饺子

jiao3 zi5

181

饼干

bing3 gan1

182

首先

shou3 xian1

183

首都

shou3 du1

184

xiang1

185

骄傲

jiao1 ao4

186

sheng3

187

liang4

188

律师

lv4 shi1

189

乘坐

cheng2 zuo4

190

值得

zhi2 de5

191

准时

zhun3 shi2

192

准确

zhun3 que4

193

原因

yuan2 yin1

194

原来

yuan2 lai2

195

原谅

yuan2 liang4

196

害羞

hai4 xiu1

197

家具

jia1 ju4

198

kuan1

199

zuo4

200

座位

zuo4 wei4