HSKLevel5-2 Flashcards Preview

HSK Level 4-6 > HSKLevel5-2 > Flashcards

Flashcards in HSKLevel5-2 Deck (200):
1

失业

shi1 ye4

2

失去

shi1 qu4

3

失眠

shi1 mian2

4

宁可

ning4 ke3

5

对于

dui4 yu2

6

对手

dui4 shou3

7

对方

dui4 fang1

8

对比

dui4 bi3

9

对待

dui4 dai4

10

对象

dui4 xiang4

11

巧妙

qiao3 miao4

12

bu4

13

ping2

14

平方

ping2 fang1

15

平均

ping2 jun1

16

平常

ping2 chang2

17

平等

ping2 deng3

18

平静

ping2 jing4

19

平衡

ping2 heng2

20

幼儿园

you4 er2 yuan2

21

必要

bi4 yao4

22

必然

bi4 ran2

23

必需

bi4 xu1

24

打工

da3 gong1

25

打交道

da3 jiao1 dao4

26

打听

da3 ting5

27

打招呼

da3 zhao1 hu5

28

打喷嚏

da3 pen1 ti4

29

未必

wei4 bi4

30

未来

wei4 lai2

31

本质

ben3 zhi4

32

本科

ben3 ke1

33

本领

ben3 ling3

34

zheng4

35

民主

min2 zhu3

36

汇率

hui4 lv4

37

玉米

yu4 mi3

38

生产

sheng1 chan3

39

生动

sheng1 dong4

40

用途

yong4 tu2

41

shuai3

42

田野

tian2 ye3

43

jia3

44

电台

dian4 tai2

45

电池

dian4 chi2

46

皮鞋

pi2 xie2

47

目录

mu4 lu4

48

目前

mu4 qian2

49

目标

mu4 biao1

50

矛盾

mao2 dun4

51

石头

shi2 tou5

52

jie2

53

节省

jie2 sheng3

54

训练

xun4 lian4

55

议论

yi4 lun4

56

记忆

ji4 yi4

57

记录

ji4 lu4

58

闪电

shan3 dian4

59

long2

60

立方

li4 fang1

61

立即

li4 ji2

62

立刻

li4 ke4

63

争论

zheng1 lun4

64

争取

zheng1 qu3

65

交际

jiao1 ji4

66

交换

jiao1 huan4

67

产生

chan3 sheng1

68

产品

chan3 pin3

69

价值

jia4 zhi2

70

仿佛

fang3 fu2

71

企业

qi3 ye4

72

企图

qi3 tu2

73

休闲

xiu1 xian2

74

优势

you1 shi4

75

优美

you1 mei3

76

优惠

you1 hui4

77

伙伴

huo3 ban4

78

会计

kuai4 ji4

79

伟大

wei3 da4

80

传染

chuan2 ran3

81

传统

chuan2 tong3

82

传说

chuan2 shuo1

83

传递

chuan2 di4

84

传播

chuan2 bo1

85

似乎

si4 hu1

86

似的

shi4 de5

87

充分

chong1 fen4

88

充电器

chong1 dian4 qi4

89

充满

chong1 man3

90

光明

guang1 ming2

91

光临

guang1 lin2

92

光荣

guang1 rong2

93

光盘

guang1 pan2

94

光滑

guang1 hua5

95

全面

quan2 mian4

96

关闭

guan1 bi4

97

关怀

guan1 huai2

98

再三

zai4 san1

99

军事

jun1 shi4

100

农业

nong2 ye4

101

农民

nong2 min2

102

chong1

103

决心

jue2 xin1

104

决赛

jue2 sai4

105

划船

hua2 chuan2

106

ze2

107

创造

chuang4 zao4

108

动画片

dong4 hua4 pian1

109

华裔

hua2 yi4

110

协调

xie2 tiao2

111

危害

wei1 hai4

112

吃亏

chi1 kui1

113

合同

he2 tong5

114

合作

he2 zuo4

115

合法

he2 fa3

116

合理

he2 li3

117

合影

he2 ying3

118

同时

tong2 shi2

119

名片

ming2 pian4

120

名胜古迹

ming2 sheng4 gu3 ji4

121

名牌

ming2 pai2

122

后果

hou4 guo3

123

tu4

124

xia4

125

吸收

xi1 shou1

126

因而

yin1 er2

127

因素

yin1 su4

128

tuan2

129

地区

di4 qu1

130

地位

di4 wei4

131

地理

di4 li3

132

地毯

di4 tan3

133

地震

di4 zhen4

134

多亏

duo1 kui1

135

多余

duo1 yu2

136

kua1

137

夹子

jia1 zi5

138

好奇

hao4 qi2

139

如今

ru2 jin1

140

如何

ru2 he2

141

妇女

fu4 nv3

142

字幕

zi4 mu4

143

cun2

144

存在

cun2 zai4

145

孙子

sun1 zi5

146

宇宙

yu3 zhou4

147

安装

an1 zhuang1

148

安慰

an1 wei4

149

寺庙

si4 miao4

150

寻找

xun2 zhao3

151

导致

dao3 zhi4

152

导演

dao3 yan3

153

尖锐

jian1 rui4

154

尽力

jin4 li4

155

尽量

jin4 liang4

156

庆祝

qing4 zhu4

157

延长

yan2 chang2

158

当代

dang1 dai4

159

戏剧

xi4 ju4

160

成分

cheng2 fen4

161

成长

cheng2 zhang3

162

成立

cheng2 li4

163

成果

cheng2 guo3

164

成语

cheng2 yu3

165

成就

cheng2 jiu4

166

执行

zhi2 xing2

167

执照

zhi2 zhao4

168

收获

shou1 huo4

169

收据

shou1 ju4

170

有利

you3 li4

171

朴素

pu3 su4

172

机器

ji1 qi4

173

sha1

174

权力

quan2 li4

175

权利

quan2 li4

176

次要

ci4 yao4

177

此外

ci3 wai4

178

毕竟

bi4 jing4

179

池子

chi2 zi5

180

hui1

181

灰心

hui1 xin1

182

灰尘

hui1 chen2

183

竹子

zhu2 zi5

184

纪录

ji4 lu4

185

纪念

ji4 nian4

186

纪律

ji4 lv4

187

肌肉

ji1 rou4

188

自从

zi4 cong2

189

自由

zi4 you2

190

自动

zi4 dong4

191

自私

zi4 si1

192

自信

zi4 xin4

193

自觉

zi4 jue2

194

自愿

zi4 yuan4

195

自豪

zi4 hao2

196

至于

zhi4 yu2

197

至今

zhi4 jin1

198

舌头

she2 tou5

199

观念

guan1 nian4

200

观点

guan1 dian3