HSKLevel6-4 Flashcards Preview

HSK Level 4-6 > HSKLevel6-4 > Flashcards

Flashcards in HSKLevel6-4 Deck (200):
1

场所

chang3 suo3

2

场面

chang3 mian4

3

壮观

zhuang4 guan1

4

壮丽

zhuang4 li4

5

壮烈

zhuang4 lie4

6

多元化

duo1 yuan2 hua4

7

夹杂

jia1 za2

8

好客

hao4 ke4

9

妄想

wang4 xiang3

10

字母

zi4 mu3

11

守护

shou3 hu4

12

安宁

an1 ning2

13

安居乐业

an1 ju1 le4 ye4

14

安详

an1 xiang2

15

安置

an1 zhi4

16

寻觅

xun2 mi4

17

导向

dao3 xiang4

18

导航

dao3 hang2

19

导弹

dao3 dan4

20

尖端

jian1 duan1

21

尽快

jin3 kuai4

22

尽量

jin3 liang4

23

岁月

sui4 yue4

24

岂有此理

qi3 you3 ci3 li3

25

zhou1

26

巡逻

xun2 luo2

27

巩固

gong3 gu4

28

师范

shi1 fan4

29

并存

bing4 cun2

30

并列

bing4 lie4

31

并非

bing4 fei1

32

庄严

zhuang1 yan2

33

庄重

zhuang1 zhong4

34

延伸

yan2 shen1

35

延续

yan2 xu4

36

延期

yan2 qi1

37

异常

yi4 chang2

38

当心

dang1 xin1

39

当务之急

dang1 wu4 zhi1 ji2

40

当场

dang1 chang3

41

当初

dang1 chu1

42

当事人

dang1 shi4 ren2

43

当前

dang1 qian2

44

当选

dang1 xuan3

45

当面

dang1 mian4

46

忙碌

mang2 lu4

47

成天

cheng2 tian1

48

成心

cheng2 xin1

49

成本

cheng2 ben3

50

成交

cheng2 jiao1

51

成员

cheng2 yuan2

52

成效

cheng2 xiao4

53

托运

tuo1 yun4

54

gang1

55

扩充

kuo4 chong1

56

扩张

kuo4 zhang1

57

扩散

kuo4 san4

58

收音机

shou1 yin1 ji1

59

收益

shou1 yi4

60

收缩

shou1 suo1

61

收藏

shou1 cang2

62

曲子

qu3 zi5

63

曲折

qu1 zhe2

64

有条不紊

you3 tiao2 bu4 wen3

65

朴实

pu3 shi2

66

机关

ji1 guan1

67

机动

ji1 dong4

68

机灵

ji1 ling5

69

机构

ji1 gou4

70

机密

ji1 mi4

71

机械

ji1 xie4

72

机智

ji1 zhi4

73

机遇

ji1 yu4

74

杂交

za2 jiao1

75

杂技

za2 ji4

76

权威

quan2 wei1

77

权益

quan2 yi4

78

权衡

quan2 heng2

79

次序

ci4 xu4

80

次品

ci4 pin3

81

欢乐

huan1 le4

82

死亡

si3 wang2

83

池塘

chi2 tang2

84

污蔑

wu1 mie4

85

灯笼

deng1 long2

86

百分点

bai3 fen1 dian3

87

红包

hong2 bao1

88

纤维

xian1 wei2

89

约束

yue1 shu4

90

级别

ji2 bie2

91

纪要

ji4 yao4

92

网络

wang3 luo4

93

考古

kao3 gu3

94

考核

kao3 he2

95

考验

kao3 yan4

96

考察

kao3 cha2

97

而已

er2 yi3

98

耳环

er3 huan2

99

自力更生

zi4 li4 geng1 sheng1

100

自主

zi4 zhu3

101

自发

zi4 fa1

102

自卑

zi4 bei1

103

自满

zi4 man3

104

zhou1

105

色彩

se4 cai3

106

血压

xue4 ya1

107

衣裳

yi1 shang5

108

观光

guan1 guang1

109

许可

xu3 ke3

110

论坛

lun4 tan2

111

论证

lun4 zheng4

112

设立

she4 li4

113

设想

she4 xiang3

114

设置

she4 zhi4

115

负担

fu4 dan1

116

轨道

gui3 dao4

117

达成

da2 cheng2

118

迁徙

qian1 xi3

119

迁就

qian1 jiu4

120

迄今为止

qi4 jin1 wei2 zhi3

121

过于

guo4 yu2

122

过失

guo4 shi1

123

过问

guo4 wen4

124

过奖

guo4 jiang3

125

过度

guo4 du4

126

过渡

guo4 du4

127

过滤

guo4 lv4

128

过瘾

guo4 yin3

129

mai4

130

闭塞

bi4 se4

131

问世

wen4 shi4

132

防止

fang2 zhi3

133

防守

fang2 shou3

134

防治

fang2 zhi4

135

防疫

fang2 yi4

136

防御

fang2 yu4

137

阴谋

yin1 mou2

138

阵地

zhen4 di4

139

阵容

zhen4 rong2

140

阶层

jie1 ceng2

141

齐心协力

qi2 xin1 xie2 li4

142

齐全

qi2 quan2

143

年度

nian2 du4

144

列举

lie4 ju3

145

行列

hang2 lie4

146

行政

xing2 zheng4

147

礼节

li3 jie2

148

羽绒服

yu3 rong2 fu2

149

严厉

yan2 li4

150

严峻

yan2 jun4

151

严密

yan2 mi4

152

严寒

yan2 han2

153

严禁

yan2 jin4

154

伯母

bo2 mu3

155

伴侣

ban4 lv3

156

伴随

ban4 sui2

157

伶俐

ling2 li4

158

伺候

ci4 hou4

159

位于

wei4 yu2

160

住宅

zhu4 zhai2

161

体系

ti3 xi4

162

体面

ti3 mian4

163

体谅

ti3 liang4

164

作风

zuo4 feng1

165

作废

zuo4 fei4

166

作息

zuo4 xi1

167

作弊

zuo4 bi4

168

免疫

mian3 yi4

169

免得

mian3 de5

170

兑现

dui4 xian4

171

兑换

dui4 huan4

172

况且

kuang4 qie3

173

冻结

dong4 jie2

174

初步

chu1 bu4

175

判决

pan4 jue2

176

别人

bie2 ren5

177

别扭

bie4 niu5

178

别致

bie2 zhi4

179

别墅

bie2 shu4

180

助手

zhu4 shou3

181

助理

zhu4 li3

182

劲头

jin4 tou2

183

即将

ji2 jiang1

184

即便

ji2 bian4

185

吞咽

tun1 yan4

186

否决

fou3 jue2

187

吩咐

fen1 fu4

188

含义

han2 yi4

189

含糊

han2 hu5

190

启示

qi3 shi4

191

启事

qi3 shi4

192

启程

qi3 cheng2

193

吹牛

chui1 niu2

194

吹捧

chui1 peng3

195

hou3

196

呈现

cheng2 xian4

197

告诫

gao4 jie4

198

告辞

gao4 ci2

199

呕吐

ou3 tu4

200

园林

yuan2 lin2