HSKLevel6-2 Flashcards Preview

HSK Level 4-6 > HSKLevel6-2 > Flashcards

Flashcards in HSKLevel6-2 Deck (200):
1

扎实

zha1 shi5

2

支出

zhi1 chu1

3

支柱

zhi1 zhu4

4

支配

zhi1 pei4

5

支流

zhi1 liu2

6

支援

zhi1 yuan2

7

支撑

zhi1 cheng1

8

文艺

wen2 yi4

9

文凭

wen2 ping2

10

文物

wen2 wu4

11

文雅

wen2 ya3

12

文献

wen2 xian4

13

斗争

dou4 zheng1

14

方位

fang1 wei4

15

方言

fang1 yan2

16

方针

fang1 zhen1

17

无从

wu2 cong2

18

无比

wu2 bi3

19

无可奉告

wu2 ke3 feng4 gao4

20

无可奈何

wu2 ke3 nai4 he2

21

无动于衷

wu2 dong4 yu2 zhong1

22

无忧无虑

wu2 you1 wu2 lv4

23

无穷无尽

wu2 qiong2 wu2 jin4

24

无知

wu2 zhi1

25

无非

wu2 fei1

26

无耻

wu2 chi3

27

无能为力

wu2 neng2 wei2 li4

28

无偿

wu2 chang2

29

无理取闹

wu2 li3 qu3 nao4

30

无微不至

wu2 wei1 bu4 zhi4

31

无赖

wu2 lai4

32

无精打采

wu2 jing1 da3 cai3

33

日益

ri4 yi4

34

日新月异

ri4 xin1 yue4 yi4

35

歹徒

dai3 tu2

36

比方

bi3 fang5

37

比重

bi3 zhong4

38

比喻

bi3 yu4

39

气功

qi4 gong1

40

气压

qi4 ya1

41

气色

qi4 se4

42

气势

qi4 shi4

43

气味

qi4 wei4

44

气象

qi4 xiang4

45

气概

qi4 gai4

46

气魄

qi4 po4

47

水龙头

shui3 long2 tou2

48

水利

shui3 li4

49

水泥

shui3 ni2

50

火药

huo3 yao4

51

火焰

huo3 yan4

52

火箭

huo3 jian4

53

片刻

pian4 ke4

54

片段

pian4 duan4

55

quan3

56

瓦解

wa3 jie3

57

见义勇为

jian4 yi4 yong3 wei2

58

见多识广

jian4 duo1 shi2 guang3

59

见闻

jian4 wen2

60

见解

jian4 jie3

61

计较

ji4 jiao4

62

认可

ren4 ke3

63

认定

ren4 ding4

64

讥笑

ji1 xiao4

65

贝壳

bei4 ke2

66

长辈

zhang3 bei4

67

队伍

dui4 wu5

68

风土人情

feng1 tu3 ren2 qing2

69

风气

feng1 qi4

70

风光

feng1 guang1

71

风味

feng1 wei4

72

风度

feng1 du4

73

风趣

feng1 qu4

74

风暴

feng1 bao4

75

不止

bu4 zhi3

76

不可思议

bu4 ke3 si1 yi4

77

不由得

bu4 you2 de5

78

不妨

bu4 fang2

79

不时

bu4 shi2

80

不言而喻

bu4 yan2 er2 yu4

81

不择手段

bu4 ze2 shou3 duan4

82

不相上下

bu4 xiang1 shang4 xia4

83

不屑一顾

bu2 xie4 yi1 gu4

84

不顾

bu2 gu4

85

不料

bu2 liao4

86

不得已

bu4 de2 yi3

87

不惜

bu4 xi1

88

不敢当

bu4 gan3 dang1

89

不堪

bu4 kan1

90

不愧

bu2 kui4

91

不像话

bu2 xiang4 hua4

92

不禁

bu4 jin1

93

切实

qie4 shi2

94

世代

shi4 dai4

95

世界观

shi4 jie4 guan1

96

丘陵

qiu1 ling2

97

cong2

98

东张西望

dong1 zhang1 xi1 wang4

99

东道主

dong1 dao4 zhu3

100

主办

zhu3 ban4

101

主导

zhu3 dao3

102

主权

zhu3 quan2

103

主流

zhu3 liu2

104

主管

zhu3 guan3

105

主题

zhu3 ti2

106

乐意

le4 yi4

107

乐谱

yue4 pu3

108

乐趣

le4 qu4

109

代价

dai4 jia4

110

代理

dai4 li3

111

仪式

yi2 shi4

112

仪器

yi2 qi4

113

写作

xie3 zuo4

114

凹凸

ao1 tu1

115

出身

chu1 shen1

116

出卖

chu1 mai4

117

出洋相

chu1 yang2 xiang4

118

出神

chu1 shen2

119

出息

chu1 xi5

120

出路

chu1 lu4

121

刊物

kan1 wu4

122

刊登

kan1 deng1

123

功劳

gong1 lao2

124

功效

gong1 xiao4

125

功课

gong1 ke4

126

加工

jia1 gong1

127

加剧

jia1 ju4

128

务必

wu4 bi4

129

务实

wu4 shi2

130

包围

bao1 wei2

131

包庇

bao1 bi4

132

包袱

bao1 fu5

133

包装

bao1 zhuang1

134

半途而废

ban4 tu2 er2 fei4

135

占有

zhan4 you3

136

占据

zhan4 ju4

137

占领

zhan4 ling3

138

卡通

ka3 tong1

139

印刷

yin4 shua1

140

发火

fa1 huo3

141

发布

fa1 bu4

142

发动

fa1 dong4

143

发扬

fa1 yang2

144

发行

fa1 xing2

145

发呆

fa1 dai1

146

发财

fa1 cai2

147

发炎

fa1 yan2

148

发育

fa1 yu4

149

发觉

fa1 jue2

150

发射

fa1 she4

151

发誓

fa1 shi4

152

古怪

gu3 guai4

153

古董

gu3 dong3

154

叮嘱

ding1 zhu3

155

可口

ke3 kou3

156

可观

ke3 guan1

157

可行

ke3 xing2

158

可恶

ke3 wu4

159

可笑

ke3 xiao4

160

台风

tai2 feng1

161

号召

hao4 zhao4

162

司令

si1 ling4

163

司法

si1 fa3

164

叹气

tan4 qi4

165

diao1

166

四肢

si4 zhi1

167

处分

chu3 fen4

168

处置

chu3 zhi4

169

处境

chu3 jing4

170

外向

wai4 xiang4

171

外行

wai4 hang2

172

外表

wai4 biao3

173

外界

wai4 jie4

174

失误

shi1 wu4

175

失踪

shi1 zong1

176

奴隶

nu2 li4

177

孕育

yun4 yu4

178

宁肯

ning4 ken3

179

宁愿

ning4 yuan4

180

对付

dui4 fu5

181

对立

dui4 li4

182

对应

dui4 ying4

183

对抗

dui4 kang4

184

对称

dui4 chen4

185

对策

dui4 ce4

186

对联

dui4 lian2

187

对照

dui4 zhao4

188

左右

zuo3 you4

189

布告

bu4 gao4

190

布局

bu4 ju2

191

布置

bu4 zhi4

192

平凡

ping2 fan2

193

平行

ping2 xing2

194

平坦

ping2 tan3

195

平面

ping2 mian4

196

平原

ping2 yuan2

197

幼稚

you4 zhi4

198

归纳

gui1 na4

199

归还

gui1 huan2

200

归根到底

gui1 gen1 dao4 di3