Immunosupresja Flashcards Preview

Farmakologia 2 > Immunosupresja > Flashcards

Flashcards in Immunosupresja Deck (91):
1

Często stosowane leki cytotoksyczne

-azatiopryna
-mykofenolan mofetylu
-mizorybina
-leflunomid
-cyklofosfamid

2

Cytostatyki hamujące szlak puryn

-azatiopryna
-mykofenolan mofetylu
-mizorybina

3

Cytostatyki hamujące szlak pirymidyn

-leflunomid

4

azatiopryna - mechanizm

-> merkaptopuryna
-antymetabolit puryn
-hamuje kompetycyjnie synteze puryn

5

mykofenolan mofetylu - - mechanizm

-> kwas mykofenolowy
-inhibitor dehydrogenazy monofosforanu inozyny 2

6

mizorybina - mechanizm

-inhibitor dehydrogenazy monofosforanu inozyny
-inhibitor syntazy GMP

7

leflunomid - mechanizm

-> teriflunomid
-inhibitor dehydrogenazy kwasu dihydrooctowego

8

cyklofosfamid - mechanizm

-alkiluje DNA

9

pentostatyna - mechanizm

-hamuje deaminaze adenozynową

10

azatiopryna - zastosowanie

-hamuje odrzucenie przeszczepu
-RZS
-toczen w nerce
-klebuszkowe zapalenie nerek

11

mykofenolan mofetylu - zastosowanie

-odrzucanie przeszczepu
-przeszczep przeciw biorcy oporny na GKS

12

mizorybina - zastosowanie

-testowana w transplantologii i autoimmuno

13

leflunomid - zastosowanie

głownie RZS

14

cyklofosfamid - zastosowanie

-transplantologia
-autoimmuno
-większe dawki w neo

15

metotreksat - zastosowanie

głównie RZS

16

winkrystyna - zastosowanie

samoistna plamica małopłytkowa

17

pentostatyna - zastosowanie

przeszczep przeciw biorcy - zapobieganie i leczenie

18

który lek w małych dawkach działa immunostymulująco (hamowanie Treg)?

cyklofosfamid

19

który lek polepsza działanie rec dla GKS?

mizorybina

20

które leki hamujące puryny i pirymidyny działają głównie na limf B i T a oszczedzają inne kom o alternatywnych szlakach?

-mykofenolan mofetylu
-mizorybina
-leflunomid

21

który lek hamuje wytwarzanie Ab przez limf B?

leflunomid

22

azatiopryna -SU

-mielosupresja
-pogorszenie wątroby gdy chora
-nudności, wymioty
-wysypki skórne
-gorączka

23

mykofenolan mofetylu -SU

-mielosupresja
-hepatotoksyczność
-wzrost ryzyka poronienia, wad płodu

24

mizorybina -SU

-dość bezpieczna
-leukopenia
-hepatotoksyczność

25

leflunomid -SU

-uszkodzenie wątroby
-wyłysienie
-wzrost CTK
-teratogenny

26

którego leku należy obniżyć dawkę przy allopurynolu?

-azatioprynie
-bo jest metabolizowana przez oksydazę ksantynową

27

cyklofosfamid - SU

-mielosupresja
-wyłysienie
-krwotoczne zapalenie pęcherza
-rak pęcherza

28

które cytostatyki są niebezpieczne dla płodu?

-mykofenolan mofetylu
-leflunomid - silnie teratogenny

29

jak zapobiegamy zapaleniu pęcherza przy cyklofosfamidzie?

-dobre nawodnienie
-podawanie donorów -SH

30

lek na reakcję przeszczep przeciw biorcy oporną na GKS?

-mykofenolan mofetylu

31

Leki wiążące się z immunofiliną

1. Inhibitory kalcyneuryny
-cyklosporyna
-woklosporyna
-takrolimus
-pimekrolimus
2. Inhibitory mTOR
-syrolimus
-ewerolimus
-temsyrolimus
-rydaforolimus
-zotarolimus
-biolimus

32

działanie inhibitorów kalcyneuryny a mTOR?

-inhibitory kalcyneuryny hamują POWSTAWANIE IL2
-inhibitory mTOR hamują TRANSMISJĘ SYGNAŁU IL-2

33

mechanizm inhibitorów kalcyneuryny?

-hamują fosfatazę która defosforyluje NF-AT -> nie może iść do jądra i + ekspresji IL2 (kluczowej dla proliferacji limf T)

34

mechanizm inhibitorów mTOR?

-łączą się z FKBP -> kompleks ten hamuje mTOR - kinazę serynowo-treoninową -> ZAHAMOWANIE CYKLU limf T
-ale też hamują proliferację limf B

35

cyklosporyna - zastosowanie

-odrzucanie przeszczepu
-przeszczep przeciw biorcy
-autoimmuno
-w kroplach do oczu - ,,suche oko"

36

takrolimus - zastosowanie

-transplantologia
-autoimmuno
-maść -> łuszczyca, AZS

37

pimekrolimus - zastosowanie

-AZS

38

ewerolimus, syrolimus- zastosowanie

-odrzucanie przeszcepu
-przeszczep przeciw biorcy
-badane pod kątem neo (bo - proliferacje)

39

inhibitory mTOR testowane w neo

-temsyrolimus - rak nerki
-rydaforolimus - guzki tk miękkich

40

leki do pokrywania stentów

-syrolimus
-ewerolimus
-zotarolimus
-biolimus
zapobiegają restenozie naczynia

41

cyklosporyna, takrolimus - SU

-uszkodzenie nerki
-hiperkaliemia
-hiperglikemia
-hiperlipidemia
-uszkodzenie wątroby
-rzadziej przerost dziąseł

42

wpływ leków wiążących się z immunofiliną na szpik

-inhibitory kalcyneuryny -> rzadko uszkadzają
-inhibitory mTOR -> ciężkie uszkodzenia szpiku

43

syrolimus, ewerolimus - SU

-ciężkie uszkodzenia szpiku
-uszkodzenie wątroby

44

temsyrolimus, rydaforolimus -SU

-krwawienia śródczaszkowe
-śródmiąższowe zapalenie płuc
-hiperglikemia
-hiperlipidemia

45

syrolimus - inna nazwa

rapamycyna

46

poliklonalne Ab przeciw limfocytom - preparaty

ALG - przeciw limfocytom
ATG - przeciw tymocytom

47

poliklonalne Ab przeciw limfocytom - mechanizm

spadek liczby limf T

48

poliklonalne Ab przeciw limfocytom - zastosowanie

zapobieganie i leczenie ostrego odrzucania przeszczepu

49

poliklonalne Ab przeciw limfocytom - SU

-obrzęk w miejscu wstrzyknięcia
-reakcja posurowicza - odkładają się kompleksy

50

monoklonalne Ab przeciw limfocytom

-muromonab-CD3
-rytuksymab
-blinatumomab
-efalizumab
-odulimomab
-lifitegrast
-alefacept
-alemtuzumab
-daralumumab

51

muromonab -mechanizm

-mysie Ab przeciw CD3
-zabija limf T i blokuje interakcje z Antygenem

52

rytuksymab -mechanizm

-mysio-ludzkie Ab przeciw CD20 na limf B
-aktywacja dopełniacza i liza

53

blinatumomab -mechanizm

-humanizowane białko fuzyjne
-łączy CD3 i CD19 (na zmienionych nowotworowo limf B)
-kieruje limf T do zniszczenia kom neo

54

efalizumab -mechanizm

-humanizowane Ab przeciw CD11a - części LFA-1 odpowiadającej za dostawanie się limf do skóry

55

odulimomab - -mechanizm

-podobne do efalizumabu
-blokowanie migracji limf do skóry

56

lifitegrast -mechanizm

-antagonista LFA-1

57

alefacept -mechanizm

-białko z LFA-3 (łączy się z CD2) i Fc IgG
-blokuje CD2 -> zmiejszenie liczby limf T

58

alemtuzumab -mechanizm

-humanizowane Ab przeciw CD52 na limf B, T, NK

59

daralumumab -mechanizm

-ludzkie Ab przeciw CD38 na komplazmatycznych

60

muromonab - zastosowanie

-ostre odrzucanie przeszczepu serca, płuca, wątroby, nerki

61

rytuksymab - zastosowanie

-nowotwory z kom B
-ciężkie RZS

62

blinatumomab - zastosowanie

-ostra białaczka limfoblastyczna (drugi rzut)

63

efalizumab - zastosowanie

-łuszczyca (wstrzykniecia podskórne)

64

lifitegrast - zastosowanie

-zespół suchego oka (krople)

65

alefacept - zastosowanie

łuszczyca

66

alemtuzumab - zastosowanie

przewlekła białaczka z kom B

67

daralumumab - zastosowanie

szpiczak plazmocytowy

68

które przeciwcała przeciw limfocytom mogą powodować zespół uwalniania cytokin?

-muromonab
-rytuksymab

69

muromonab - SU

-zespół uwalnania cytokin
-niedokrwistość, leukopenia
-uczulenie

70

rytuksymab - SU

-ciężki zespół uwalniania cytokin
-skurcz oskrzeli
-spadek CTK
-nasilenie choroby wieńcowej, niewydolności serca
-zatrzymanie krążenia
-aktywacja utajonych infekcji np CJV -> postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia

71

jakie przeciwciało przeciw limfoctytom wymaga monitorowania kom CD 4+

alefacept

72

inhibitory współstymulacji - mechanizm

-egzogenne białka CTLA-4
-łączą się z CD80/CD86 APC
-hamują sygnał współstymulacji limf T
-HAMUJĄ AKTYWNOŚĆ LIMF T

73

inhibitory współstymulacji

-abatacept
-belatacept

74

abatacept

-białko fuzyjne - ludzka cząsteczka CTLA-4 i Fc IgG

75

abatacept - zastosowanie

RZS

76

abatacept - przeciwwskazania

-czynna, utajona gruźlica
-aktywne zakażenie VZV
-aktywne zakażeni grzybicze
-przewlekłe, aktywne WZW B lub C
-w ciąży

77

leki blokujące TNF-a

-infliksymab - Ab
-adalimumab - Ab
-etanercept- białko z domen receptora
-golimumam - Ab

78

Ab przeciw TNF-a - zastosowania

-RZS
-L-C

79

blokery TNFa - sposób podania

-dożylnie - infliksymab
-podskórnie - adalimumab, etanercept, golimumab

80

leki blokujące TNF-a - SU

-wzrost zakażeń zależnych od makrofagów - GRUŹLICA!
-nasilenie reakcji autoimmuno (Ab ANA)
-toczeń polekowy
-zespoły demielinizacyjne
-zapalenie n wzrokowego

81

leki blokujące TNF-a - przeciwwskazania

-gruźlica utajona i aktywna
-aktywne zakażenie VZV
-aktywne ciężkie zakażenie grzybicze
-ostra faza zakażenie wirusowego GDO
-choroby demielinizacyjne
-ciąża

82

leki hamujące Il-1b

-anakinra - ant rec
-rylonacept - białko fuzyjne neutralizujące Il-1b
-kanakinumab - Ab anty IL-1b

83

anakinra, rylonacept - zastosowanie

RZS

84

kanakinumab- zastosowanie

-zespoły związane z kriopiryną

85

leki blokujące IL-2

-bazyliksymab - Ab przeciw rec IL-2 (CD25) na aktywowanych limf T
-daklizumab - podobny mechanizm

86

bazyliksymab, daklizumab - zastosowanie

-zapobieganie i leczenie odrzucania przeszczepu nerki

87

bazyliksymab, daklizumab -SU

-zaparcia
-infekcje dróg moczowych
-obrzęki
-wzrost CTK

88

co nasila wydalanie leflunomidu?

cholestyramina

89

które Ab przeciw antygenom limfocytów powodują PML?

rytuksymab

90

leki na RZS, które obniżają CTK i podwyższają

-leflunomid - podwyższa
-rytuksymab - obniża

91

bispecific - T cell engagers - przykład

blinatumomab - bo podwójna swoistość CD3 i CD19