Øjne - Færdig Flashcards Preview

Special Patologi > Øjne - Færdig > Flashcards

Flashcards in Øjne - Færdig Deck (48):
1

Nævn de to dele, som Retina opdeles i, samt retinas funktion

Epitheliale lag og Optiske lag
Optiske lag sender signal videre i fibre, der samles til N. Opticus.

2

Beskriv øjnenes beskyttelsesværn

Orbitalknoglen beskytter med øjenlåg
Blod-øje(retina)-barrieren har tæliggende endothel- og epithelceller, så patogener har svært ved at komme ind. Tårevæsken skyller øjet, og indeholder antibakterielle stoffer og få granulocytter

3

Forklar kort, hvordan den embryonale udvikling af øjnene går

Fra forhjernens væg vokser to øjenblærer ud, og rammer overfladeectoderm. Den del der rammes omdannes til linsen. Derefter sker der lukning.

4

Nævn de 5 hyppigste anomalier, der kan ses i relation til øjet

• Kyklopi (synophthalmus)
• Microphthalmus (for små øjne)
• Dermoid (hud på linsen)
• Coloboma (Ufuldstædig fusion af chorioidfissuren)
• Persisterende papilmembran

5

Forklar årsagen til, at der kan ses dermoid som udviklingsanomali

Da linsen = overfladeeksuderm, som er "programmeret" til normalt at blive til hud, kan der ske det, at det ikke diffentierer optimalt, og derfor forbliver hud = dermoid (vækst af hudvæv i øjet)

6

Forklar anomalien "Persisterende pupilmembran"

Er rester af vaskulært mesenchym omkring iris og linse, ses som fint netværk af strenge. Er normalt hos nyfødte dyr, men skal være væk efter ½ år.

7

Forklar de specielle immunologiske forhold, der gør sig gældende i øjet

I øjet gør immunologisk respons mere skade end gavn; derfor er immunsystemet hæmmet, sammenlignet med resten af kroppen - til gengæld andre forsvarsmekanismer for, at der ikke kommer noget ind i første omgang. Beskrives som anterior chamber-associated immune deviation (ACAID)

8

Forklar hvorfor en lille skade i øjet ofte leder til store konsekvenser

Øjet regenerer dårligt, fordi alle strukturer er vigtige - en lille skade vil typisk lede til skader andre steder (eks. vil nedsat drænering af kammervæsken give katarrakt). Regeneration via bindevævsdannelse ødelægger synet - udover det, så er evnen til regeneration i øjet begrænset.

9

Beskriv corneas funktioner

1. Reflekser (registrerer bevægelser i mod øjet eks.)
2. Tårevæske
3. Aktive ionpumper i endothellag
4. Er det gennemsigtige væv. bryder lyset

10

Hvilke tre lag består cornea (hornhinden) af, og hvad kendetegner en betydelig cornealæsion?

Lag: Epithel, stroma og endothel.
Stroma er involveret (dehydreret, avaskulært og cellefattigt væv)

11

Nævn de typer af skader, der kan forekomme i corneas epithel

Indtørring
Traume
Enzymatisk/kemisk påvirkning
Spredning sekundært fra andre steder i øjet (hyppigst)

12

Nævn de typer af skader, der kan forekomme i corneas stroma

Penetration
Vaskularisering fra limbus (sidder ude i kanten - da stroma er gennemsigtig ødelægger det dennes funktion)
Spredning sekundært fra andre steder i øjet, eller corneas andre lag (hyppigst)

13

Nævn de typer af skader, der kan forekomme i corneas endothel

Glaukom
Linseluksation
Leukocytmedierede skader
Spredning sekundært fra andre steder i øjet (hyppigst)

14

Beskriv corneas reaktioner på mild irritation og små skader

Kutan metaplasi; Keratinisering, epithelhyperplasi, pigmentering, stromal fibrose, vaskularisering (alt sammen mekanismer for at beskytte øjet --> kommer til at ligne hud mere, da stærkere). Afhængigt af fibroseringens omfang kan der forekomme regeneration, men aldrig tilbage til udgangspunkt.

15

Beskriv udseendet af et øje med Corneal Kutan Metaplasi

Cornea (og dermed øjet) vil få et skyet udseende grundet keratinisering, fibrose og vaskularisering. Uklart øje.

16

Forklar hvordan man opdeler corneale ulcers, årsager til deres opståen

Opdeles i overfladisk, dyb eller perforerende
Opstår enten grundet persisterende irritation eller direkte skade/traume

17

Nævn de mulige sequelae, der kan ses ved cornea ulcerationer

- Melting Ulcers; Stromaet henflyder, basalmembranen blottes (descemetocele)
- Mulighed for irisprolaps
- Sekundær infektion med svampe/bakterier, der kan lede til forværring af tilstanden
- Ødem (da stroma er dehydreret væv vil det suge vand)

18

Beskriv hvordan en reparation af cornea ulcerationer foregår

1. Proliferation af omkringliggende keratinocytter
2. Fibroblastisk metaplasi af keratinocytter
3. Store læsioner: infiltration af fibroblaster + blodkar fra limbus
4. Med tiden: omdannelse af nydannet væv til stroma - dog aldrig med samme klarhed som inden ulceration opstod, og med mere rodet struktur. Er der ingen stroma tilbage i område, vil der dannes epithel direkte på underliggende væv --> for skrøbeligt, der vil ses skader igen.

19

Nævn de faktorer, der vil tippe helingen imod en regeneration efter et corneaulcer

Overfladisk skade
Traume er kun fundet sted en gang
Sundt stroma
Ingen infektioner
Få neutrofile
Epitheliale-promoting-growth factors dominerende
Normal tåreproduktion/tårefilm

20

Nævn de faktorer, der vil tippe helingen imod ardannelse efter er corneaulcer

Dybdegående skade
Løbende traumatisering (eks. konstant irritation)
Skade på stroma
Sepsis
Mange neutrofile til stede
Fibroblast/angioblast-growth factors dominerede
Unormal tåreproduktion/tårefilm

21

Forklar udseendet af en "Kollagenolyse" i øjet, samt en mulig årsag til dette

Der ses henflydning af cornea grundet sekundær bakteriel infektion (eks. P. Aeruginosa)

22

Beskriv kendetegn ved den specifikke lidelse "Superficiel stromal sekvestration/persisterende
ulcus"

Er en sygdom der rammer cornea, hos hund, kat og hest. Starter med epithelskade, leder til excessiv kollagenolyse med mangelfuld reepithelialisering

23

Beskriv kendetegn ved den specifikke lidelse "Infektiøs bovin keratokonjunktivitis"

Kaldes også "Pink Eye". Rammer kvæg, skyldes infektion med Moraxella Bovis, der danner epithelialt cytotoxin. Der ses voldsom indvækst af fibrovaskulært væv, som leder til den lyserøde farve.

24

Nævn de tre forskellige former for Corneakeratitits

1. Herpeskeratitis (kat)
2. Eosinofil keratitis (især katte): Ukendt ætiologi og patogenese
3. Pannus/Kronisk superficiel keratitits (især schæferhunde): Bilateral, der ses vaskulær infiltration af stroma. Ukendt ætiologi, evt. sollys eller immunmedieret. Giver kødfarvet indvækst i cornea

25

Forklar hvad Uvea består af, samt hvor det er placeret, og hvad der er funktionen

Består af iris, corpus cilliare og choriodea. Placeret imellem sclera og retina.
Er øjets vaskulære del, står for:
1. Næring til den yderste del af retina
2. Producerer kammervæske
3. Står for lysregulering (iris)

26

Nævn de måder, hvorpå der kan opstå skader i uvea

1. Hæmatogen spredning (toksiner, mikroorganismer, neoplasmer)
2. Direkte traume
3. Intraokulær spredning (fra andre dele af øjet - sker nemt grundet kammervæsken: inflammatoriske mediatorer, mikrobielle toksiner)

27

Forklar formålet med "Anterior chamber-associated immune deviation" (ACAID)

Der er nedsat immunitet i det anteriære kammer --> minimerer den inflammatoriske reaktion, der kan forekomme, da der bl.a. ikke lokal er præsentation af antigener (foregår i milten)

28

Forklar hvad blod-øjne-barrieren består af, samt hvad den har af funktion

Består af epithelceller (RPE-celler og delvist corpus cilliare og endothelceller (iris og retina) med tight junctions.
Grundet tight junctions forhindres spredning af bakterier, bl.a. ved infektion i uvea.

29

Forklar betydningen af ordene "iritis", "Cyclitis" og "Chorioditis"

1. Iritis = Inflammation i iris
2. Cyclitis = Inflammation i Corpus cilliare
3. Chorioiditis = Inflammation i Chorioidea (en del af øjets vaskularitet, ligger næsten hele vejen rundt)

30

Forklar betydningen af ordene "Hypopyon" og "Hyphæma"

1. Hypopyon = Pus i forreste øjenkammer
2. Hyphæma = Blod i forresten øjenkammer

31

Nævn de mulige årsager til en Uveitis (inflammation i Uvea)

1. Infektiøst (ofte når der er systemisk infektion med agens)
2. Sekundært til penetrerende læsioner
3. Immunmedieret (hyppigt)
4. Traumatisk (cytokiner fra anden okulær læsion)

32

Nævn de mulige sequeale, der ses i forbindelse med Uveitis (6)

1. Dannelse af fibrovaskulært stroma/vaskularisering af cornea
2. "Normalt" forløbende inflammatorisk reaktion --> cytokinproduktion.
3. Synechiae (adhærencer fra iris til enten cornea eller linsen)
4. Retinaløsning
5. Dannelse af præiridal fibrovaskulær membran
6. Glaukom

33

Forklar lidelsen "Equin recidiverende uveitis"

Gentagne anfald af anterior uveitis med stigende omfang. Uni- eller bilateral til at starte med, ender bilateralt, perioder imellem anfald varierende. Sandsynligvis immunmedieret. Udvikler sig til panophthalmitis (spredning af inflammation til store dele af øjet)

34

Beskriv lidelsen "Ondartet Katarrfeber" hos kvæg

Skyldes infektion med herpesvirus. Giver udover uveitis også høj feber, og rammer epithel i hele kroppen, hvor den giver katarrhalsk og mukupurulente inflammationer, perifer keratitis. Dødelig, der findes ingen vacciner.

35

Nævn de to hyppigste lidelser man ser i forbindelse med linsen

1. Luksationer (partielle eller totale, anterior eller posterior, primære eller sekundære)
2. Katarakt (uklarhed af linsen)

36

Beskriv lidelden "Katarakt" (Grå stær)

Skyldes uklarhed af linsen grundet hydropisk svulst af linsefibre, der skubbes fra hinanden, der ses hyperplasi/metaplasi af epithelet. Arvelig eller erhvertet (inflammation, metabolisk, stråle- eller aldersbetinget), anterior eller poststerior (kapsulær eller subkapsulær)

37

Forklar lidelsen "Diabetisk Katarakt"

Opstår i forbindelse med hyperglykæmi. Glukosen omsættes i øjet til sorbitol via sorbitol pathway. Ophobes i øjet, og tiltrækker vand --> oxidativ skade på linsen. Er bilateralt, og kan udvikles over uger til måneder hos hunde med diabetes mellitus.

38

Nævn de mulige årsager til sygdomme, der kan forekomme i retina (nethinde)

1. Sekundært til systemiske sygdomme
2. Traume
3. Lys og stråling
4. Tryk (eks. glaukom) -> atrofi og retinaløsning
5. Eksudation fra chorioidea --> Retinaløsning
6. CNS-betingende sygdomme, der leder til retrograd infektion
7. Genetisk

39

Forklar lidelsen "Retinaløsning", og hvad der kan lede til dette

Ikke løsning, men adskillelse af det optiske og det epitheliale lag af retina.
Kan ske, hvis der ansamles væske eller lignende imellem lagene, eks. fra chorioidea eller eksudat fra inflammation. Retina adskilles fra
1. Eksudativ retinaløsning
2. Traktions retinaløsning: Modning af fibrinøst eksudat eller blod i Corpus Vitreum --> Retina trækkes i anterior retning når der foregår heling
3. Rhegmatogen retinaløsning: Lækage af flydende humor vitreus gennem defekt i retina

40

Forklar hvordan man skelner en post mortel retinaløsning fra en intravital

Ved den postmortelle ses der ikke proliferationer af det epithelielle lag/RPE-cellerne, som der ellers ses ved den intravitale.

41

Nævn og forklar de to mulige sygdomme, der ses i bulbus

1. Glaukom: Forhøjet intraokulært tryk i øjet, der leder til sekundære skader. Kan være primært eller sekundært

2. Phthisis Bulbi: Er kollaps af hele øjenæblet/hele øjet.

42

Beskriv lidelse "Glaukom", samt hvad der kan være årsagen til dette

Forhøjet intraokulært tryk der giver skader i øjet.

Årsager er hyppigst nedsat fjernelse af kammervæske, opstår ofte i forbindelse med andre øjensygdomme (sekundært), men kan også være en primær lidelse.

43

Forklar funktionen af Den iridokorneale vinkel

Kaldes også filtrationsvinklen. Filtrerer og fjerner kammervæsken

44

Forklar hvordan der kan opstå en primær glaukom

1. Ved Goniodysgenese (unormal udvikling af kammervinklen/filtratonsvinklen): Der ses hypoplasi af det trabekulære nettværk i kammervinklen): Sygdom ses ofte efter mange år.

2. Åbenvinkelglaukom: Ukendt ætiologi

45

Forklar mulige årsager til, at der kan opstå sekundær glaukom

1. Obstruktion af pupillen: Kammervæsken kan ikke løbe igennem pupillen, og kan dermed ikke komme fra det posteriære til det anteriære kammer

2. Obstruktion af kammervinklen: Kammervæsken kan ikke fjernes. Kan eks. skyldes neoplasi eller præiridal fibrovaskulær membran

46

Nævn de mulige sequelae, der kan forekomme ved glaukom

1. Forstørret og promineret bulbus (øjnene står ud af hovedet, buphthalmos og exophthalmos)
2. Corneaødem, nedbrydning af corneas endothel
3. Atrofi af iris, retina og corpus ciliare
4. Katarrakt
5. Linseluksation
6. Vitreus syneresis (hensmeltning af corpus vitreum)
7. Formation af kavitet i den optiske disk (del af retina)

47

Forklar lidelsen "Okulær Habronemiaosis"

Lidelse der ses hos heste - parasit med prædilation for conjuctiva, indkapsles i øjenslimhinden og danner granulationsvæv - ses som knudedannelser.

48

Forklar lidelsen "Bovint Pladecellecarcinom"

Findes hos kvæg, kaldes også for "Cancer Eye". Kvæg med upigmenteret øjenregion (Hereford og Herefordkrydsninger). Udgår fra conjuctiva, fra 3. øjenlåg og nederste øjenlåg. Invasiv, sent i forløbet ses metastaser.