Participe passe FR Flashcards Preview

Francuski > Participe passe FR > Flashcards

Flashcards in Participe passe FR Deck (333):
1

abattre

abattu (ściąć, powalić)

2

absoudre

absous (rozgrzeszyć, uwolnić od winy)

3

s'abstenir de

abstenu (powstrzymać się od)

4

abstraire

abstrait (abstrahować)

5

accourir

accouru (przybiegać)

6

accroire

accru ((w zwrocie « faire accroire qqch à qqn ») wmawiać coś komuś)

7

accroître

accru (wzrastać, powiększać)

8

accueillir

accueilli (przyjmować)

9

acquérir

acquis (nabyć, kupić)

10

adjoindre

adjoint (przyłączyć, przydzielić)

11

admettre

admis (dopuścić, uznać, przyjąć, założyć)

12

advenir

advenu (zdarzyć się)

13

apercevoir

aperçu (zauważyć, spostrzec)

14

apparaître

apparu (ukazywać się, pojawiać się)

15

appartenir

appartenu (należeć do)

16

apprendre

appris (uczyć się, dowiedzieć się)

17

assaillir

assailli (zaatakować, napadać)

18

asseoir

assis (sadzać, posadzić, założyć)

19

asservir

asservi (ujarzmić, podbić)

20

astreindre

astreint (zmuszać)

21

atteindre

atteint (osiągnąć, dosięgnąć)

22

attendre

attendu (czekać, oczekiwać)

23

avoir

eu (mieć)

24

battre

battu (bić, pokonać)

25

boire

bu (pić)

26

bouillir

bouilli (wrzeć, gotować się, irytować się)

27

braire

pas (de participe krzyczeć, wydzierać się)

28

ceindre

ceint (otoczyć, opasać )

29

choir

chu (upadać, opadać)

30

circoncire

circoncis (obrzezać)

31

circonscrire

circonscrit (ograniczać, rozgraniczać)

32

circonvenir

circonvenu (wywieść w pole, podejść kogoś)

33

clore

clos (zamknąć, zakończyć)

34

combattre

combattu (zwalczać, walczyć)

35

commettre

commis (popełnić ; mianować, wyznaczać (kogoś do czegoś))

36

comparaître

comparu (stawić się przed sądem)

37

complaire à qqn

complu (starać się przypodobać komuś)

38

comprendre

compris (zawierać, składać się z, rozumieć)

39

compromettre

compromis (skompromitować, narazić)

40

concevoir

conçu (stworzyć, zaprojektować ; wyobrazić sobie)

41

conclure

conclu (zawierać (umowę), zakończyć ; wywnioskować )

42

concourir

concouru (przyczyniać się do, starać się o, zbiegać się)

43

condescendre à

condescendu (ulegać czemuś, zezwalać na)

44

confire

confit ((trzymać potrawy w substancji, którą nasiąkają i która je konserwuje) )

45

confondre

confondu (pomieszać, pomylić; speszyć, zawstydzić)

46

connaître

connu (znać)

47

conquérir

conquis (podbić, zdobyć)

48

consentir à

consenti (zgodzić się na)

49

construire

construit (budować)

50

contenir

contenu (zawierać ; hamować, powściągnąć)

51

contraindre

contraint (zmuszać)

52

contredire

contredit (sprzeciwiać się)

53

contrefaire

contrefait (naśladować, podrabiać, fałszować)

54

contrevenir à

contrevenu (działać/występować przeciw, przekraczać)

55

convaincre

convaincu (przekonywać)

56

convenir

convenu (odpowiadać, pasować ; porozumieć się)

57

correspondre à

correspondu (być zgodnym z)

58

corrompre

corrompu (popsuć, działać niszcząco, zdeprawować, przekupić)

59

coudre

cousu (przyszyć, naszyć, uszyć)

60

courir

couru (biegać )

61

couvrir

couvert (nakrywać, pokrywać)

62

craindre

craint (obawiać się)

63

croire

cru (wierzyć, myśleć, sądzić)

64

croître

crû (rosnąć, zwiększać się, wzmagać się)

65

cueillir

cueilli (zbierać, zrywać (kwiaty, owoce))

66

cuire

cuit (gotować, piec)

67

débattre

débattu (przedyskutować, debatować)

68

décevoir

déçu (rozczarować, zawieść)

69

déchoir

déchu (stracić na czymś, poniżyć się, upokorzyć się)

70

découdre

décousu (rozpruć, spruć)

71

découvrir

découvert (odkryć, wyjawić, ukazać, wynaleźć)

72

décrire

décrit (opisywać)

73

décroître

décru (ubywać, zmaleć, zmniejszać się)

74

dédire

dédit (zaprzeczać )

75

se dédire

dédit (wypierać się, cofnąć słowo)

76

déduire

déduit (wywnioskować ; (handl.) potrącić)

77

défaillir

défailli (słabnąć, mdleć)

78

défaire

défait (zniszczyć ; rozpakować ; przygnębiać ; uwolnić od)

79

défendre

défendu (bronić ; zakazać)

80

démentir

démenti (zaprzeczać, dementować)

81

démettre

démis (odrzucać ; usuwać (ze stanowiska, z urzędu))

82

démordre de qqch

démordu (zrzekać się czegoś, odstępować od czegoś)

83

départir

départi (przydzielać, przyznawać, rozdawać)

84

dépeindre

dépeint (przedstawiać, opisać)

85

dépendre de

dépendu (zależeć od)

86

descendre

descendu (schodzić ; spadać, znieść (coś z góry))

87

desservir

desservi ((o komunik.) obsługiwać ; sprzątać ze stołu)

88

déteindre

déteint (odbarwiać)

89

détendre

détendu (rozluźniać, rozprężać)

90

détenir

détenu (zatrzymać, zachować w posiadaniu)

91

détordre

détordu (odkręcać, rozkręcać)

92

détruire

détruit (zniszczyć)

93

devenir

devenu (stać się, zostać kimś)

94

dévêtir

dévêtu (rozbierać, zdjąć ubranie; ogołocić)

95

devoir

dû (musieć; być dłużnym)

96

dire

dit (mówić, opowiadać, wyrażać)

97

disconvenir

disconvenu (nie odpowiadać, nie pasować; zaprzeczać)

98

discourir

discouru (rozprawiać, gawędzić)

99

disjoindre

disjoint (rozłączyć, rozdzielić)

100

disparaître

disparu (zniknąć)

101

dissoudre

dissous (rozpuścić ; rozwiązać, unieważnić)

102

distendre

distendu (naciągnąć, rozciągnąć)

103

distordre

distordu (wykręcać, wykrzywiać, zniekształcać)

104

distraire

distrait (oderwać umysł, odwracać uwagę, zabawiać)

105

dormir

dormi (spać)

106

s'ébattre

ébattu (dokazywać, figlować)

107

échoir

échu (przypadać (komuś), upłynąć, wygasnąć)

108

éclore

éclos (wykluwać się (z jaja), rozkwitać (o pąkach, kwiatach))

109

éconduire qqn

éconduit (odmówić komuś załatwienia czegoś, odprawić kogoś)

110

écrire

écrit (pisać)

111

élire

élu (wybierać, obrać (kogoś))

112

émettre

émis (emitować, wydzielać, wydawać (np. dźwięk) ; wyrażać)

113

émouvoir

ému (wzruszyć, rozczulić)

114

encourir

encouru (ściągnąć na siebie, narazić się na)

115

endormir

endormi (uśpić ; zahamować, powstrzymać)

116

enduire

enduit (powlekać, pociągnąć czymś)

117

enfreindre

enfreint (przekraczać, naruszać (np. prawo))

118

s'enfuir

enfui (uciekać, zbiec)

119

enjoindre

enjoint (nakazać, przykazać)

120

s'enquérir

enquis (dowiadywać się, zasięgnąć wiadomości)

121

s'ensuivre

ensuivi (następować po, wynikać/wypływać z)

122

entendre

entendu (słyszeć ; pojąć, zrozumieć)

123

s'entremettre

entremis (pośredniczyć ; wdać się w coś)

124

entreprendre

entrepris (przedsięwziąć, podjąć się czegoś)

125

entretenir

entretenu (utrzymywać w dobrym stanie ; podtrzymywać)

126

entrevoir

entrevu (widzieć niewyraźnie ; przeczuwać, przewidzieć)

127

entrouvrir

entrouvert (uchylać, rozchylać)

128

épandre

épandu (rozpościerać, rozprzestrzeniać, rozlewać)

129

s'éprendre de

épris (zapałać, zakochać się w)

130

équivaloir à

équivalu (równać się czemuś, być równoznacznym z)

131

éteindre

éteint (zgasić, wygasić)

132

étendre

étendu (rozwinąć, rozpościerać, rozłożyć)

133

être

été (być, istnieć)

134

étreindre

étreint (ściskać, obejmować, przyciskać)

135

exclure

exclu (wykluczać)

136

extraire

extrait (wydobywać, zaczerpnąć, wyciągnąć)

137

faillir

failli (chybić, zaniedbać coś ; zabraknąć, zawieść)

138

faire

fait (robić)

139

falloir

fallu (brakować ; być koniecznym ; należy, trzeba)

140

feindre

feint (udawać, symulować)

141

fendre

fendu (rozłupać, popruć, poryć, wyżłobić)

142

fondre

fondu (roztopić, rozpuścić)

143

foutre

foutu (wywalać ; zbić ; zwiewać ; orżnąć kogoś)

144

frire

frit (smażyć)

145

fuir

fui (uciekać, wymykać się, wykręcać się)

146

geindre

geint (jęczeć, kwilić, stękać, biadolić)

147

inclure

inclus (włączyć; zawierać, mieścić w sobie)

148

induire

induit (wnioskować)

149

inscrire

inscrit (wpisać, zarejestrować)

150

instruire

instruit (nauczyć, pouczyć, powiadomić)

151

interdire

interdit (zabronić)

152

interrompre

interrompu (przerwać, wstrzymać)

153

intervenir

intervenu (interweniować ; brać udział, wdać się ; odgrywać rolę)

154

introduire

introduit (wprowadzać)

155

joindre

joint (połączyć, załączyć)

156

lire

lu (czytać)

157

luire

lui (jaśnieć, błyszczeć)

158

maintenir

maintenu (utrzymywać, podtrzymywać)

159

maudire

maudit (przeklinać, złorzeczyć)

160

méconnaître

méconnu (nie uznawać, nie doceniać)

161

médire de

médit (źle mówić o, obmawiać, obgadywać, oczerniać)

162

mentir

menti (kłamać)

163

se méprendre sur qqch/qqn

mépris (pomylic się co do)

164

mettre

mis (kłaść, stawiać, umieszczać)

165

mordre

mordu (gryźć)

166

se morfondre

morfondu (męczyć się wyczekiwaniem)

167

moudre

moulu (mielić)

168

mourir

mort (umrzeć)

169

mouvoir

mû (poruszać)

170

naître

né (rodzić się)

171

nuire

nui (szkodzić)

172

obtenir

obtenu (otrzymywać)

173

offrir

offert (podarować, ofiarować)

174

oindre

oint (namaścić)

175

omettre

omis (pominąć, opuścić)

176

ouïr

ouï (słyszeć ; wysłuchać)

177

ouvrir

ouvert (otwierać)

178

paître

pas (de participe pasać, paść się)

179

paraître

paru (ukazywać się, pojawiać się)

180

parcourir

parcouru (przebiegać, przebywać)

181

parfaire

parfait (dokończyć, robić wykończenie, uzupełnić)

182

partir

parti (wyjeżdżać)

183

parvenir à

parvenu (dojść, dotrzeć do)

184

peindre

peint (malować)

185

pendre

pendu (zawieszać, wieszać)

186

percevoir

perçu (spostrzegać ; pobierać (np. podatki))

187

perdre

perdu (stracić, zgubić)

188

permettre

permis (pozwalać)

189

plaindre

plaint (żałować, współczuć)

190

se plaindre

plaint (skarżyć się, narzekać)

191

plaire

plu (podobać się)

192

pleuvoir

plu (padać (o deszczu))

193

poindre

point (wschodzić, wstawać ; zakiełkować)

194

pondre

pondu (znieść jaja ; spłodzić)

195

pourfendre

pourfendu (ostro krytykować)

196

poursuivre

poursuivi (ścigać, dążyć do ; kontynuować)

197

pourvoir

pourvu (mianować, zaopatrywać, obsadzić (stanowisko))

198

pouvoir

pu (móc)

199

prédire

prédit (przepowiedzieć, przewidzieć)

200

prendre

pris (wziąć, zabrać)

201

prescrire

prescrit (nakazać, zalecić, przepisać)

202

pressentir

pressenti (przeczuwać)

203

prétendre

prétendu (rościć sobie prawo, zamierzać ; twierdzić)

204

prévaloir

prévalu (dominować, być górą, przemóc)

205

prévenir

prévenu (uprzedzić ; zapobiec czemuś)

206

prévoir

prévu (przewidzieć)

207

produire

produit (wytwarzać)

208

promettre

promis (obiecywać)

209

promouvoir

promu (promować, awansować ; zachęcać, pobudzać)

210

proscrire

proscrit (wykluczyć, usunąć, zakazać)

211

provenir

provenu (pochodzić)

212

quérir

seulement (infinitif szukać)

213

rabattre

rabattu (obniżać, zmniejszać)

214

rasseoir

rassis (ponownie posadzić, położyć)

215

réadmettre

réadmis (dopuszczać, przyjmować)

216

réapparaître

réapparu (ponownie się ukazywać)

217

réapprendre

réappris (ponownie się nauczyć)

218

rebattre

rebattu (ponownie uderzać)

219

recevoir

reçu (przyjmować)

220

recomparaître

recomparu (ponownie stawić się przed sądem)

221

reconduire

reconduit (odprowadzać)

222

reconnaître

reconnu (rozpoznawać ; stwierdzać)

223

reconquérir

reconquis (zdobywać ponownie)

224

reconstruire

reconstruit (odbudować)

225

recoudre

recousu (zszyć, przyszyć)

226

recourir à qqch

recouru (uciekać się do, zastosować (jakiś środek))

227

recouvrir

recouvert (pokrywać (ponownie) ; obejmować)

228

récrire

récrit (napisać ponownie ; przeredagować)

229

recueillir

recueilli (zbierać, gromadzić)

230

recuire

recuit (ponownie gotować ; wyżarzyć)

231

redéfaire

redéfait (spruć ponownie, rozłożyć ponownie na części)

232

redescendre

redescendu (ponownie zejść/znieść)

233

redevenir

redevenu (ponownie stać się)

234

redire

redit (powtórzyć ; krytykować, robić zarzuty)

235

redormir

redormi (ponownie położyć się spać/zasnąć)

236

réduire

réduit (zmniejszyć)

237

réélire

réélu (ponownie wybrać)

238

refaire

refait (zrobić ponownie ; wzmocnić)

239

refendre

refendu (przeciąć, przepiłować)

240

refondre

refondu (przetopić (metal) ; zmienić gruntownie)

241

réinscrire

réinscrit (ponownie zapisać/wpisać)

242

réintroduire

réintroduit (ponownie wprowadzić)

243

rejoindre

rejoint (dołączyć, połączyć się z)

244

relire

relu (ponownie przeczytać)

245

reluire

relui (zabłysnąć, zalśnić)

246

remettre

remis (położyć, odstawić, przywracać, dostarczyć, przekazać)

247

remordre

remordu (ugryźć ; na nowo zabrać się do czegoś)

248

remoudre

remoulu (ponownie zemleć)

249

renaître

pas (de participe odradzać się)

250

rendormir

rendormi (na nowo usypiać)

251

rendre

rendu (zwrócic, oddać ; wyrazić, przedstawić ; wymierzyć)

252

rentrouvrir

rentrouvert (ponownie uchylić/rozchylić)

253

repaître

repu (nasycić, napaść)

254

répandre

répandu (rozlać, rozsiewać, wydzielać, rozpowszechniać)

255

reparaître

reparu (ponownie się ukazywać)

256

repartir

reparti (odjeżdżać ponownie ; zaczynać na nowo)

257

repeindre

repeint (odmalować, odnowić)

258

rependre

rependu (zawiesić/powiesić ponownie)

259

se repentir

repenti (okazywać skruchę, mieć wyrzuty sumienia )

260

reperdre

reperdu (ponownie zgubić/stracić/przegrać)

261

repleuvoir

replu (ponownie padać (o deszczu))

262

répondre

répondu (odpowiedzieć ; pasować do)

263

reprendre

repris (ponownie wziąć, odzyskać, odebrać ; wznowić)

264

reproduire

reproduit (odtwarzać, powielać)

265

requérir

requis (domagać się, wymagać)

266

résoudre

résolu (rozstrzygnąć, rozwiązać)

267

ressentir

ressenti (odczuwać, doznawać)

268

resservir

resservi (ponownie podać (do stołu), przydać się jeszcze)

269

ressortir

ressorti (ponownie wyjść, zarysować się ; wyniknąć ; odnosić się do)

270

se ressouvenir de

ressouvenu (przypominać sobie)

271

restreindre

restreint (ograniczyć, zmniejszać)

272

reteindre

reteint (ufarbować na nowo)

273

retendre

retendu (napiąć ponownie)

274

retenir

retenu (zatrzymać, zachować, zarezerwować, zapamiętać)

275

retordre

retordu (skręcać, wykręcać)

276

retraduire

retraduit (ponownie przetłumaczyć)

277

retranscrire

retranscrit (przepisać na nowo)

278

retransmettre

retransmis (przekazywać dalej, retransmitować)

279

revaloir qqch à qqn

revalu (odwdzięczyć się, odwzajemnić się)

280

revendre

revendu (odsprzedać)

281

revenir

revenu (przyjść ponownie, wrócić ; przypaść komuś w udziale)

282

revêtir

revêtu (ubrać się, pokryć, powlec, przyozdobić)

283

revivre

revécu (odżyć, odrodzić się ; przeżywać na nowo)

284

revoir

revu (ponownie zobaczyć)

285

rire

ri (śmiać się)

286

rompre

rompu (złamać, zerwać)

287

rouvrir

rouvert (ponownie otwierać/rozpoczynać)

288

saillir

sailli (sterczeć, wystawać)

289

satisfaire

satisfait (usatysfakcjonować, zaspokoić)

290

savoir

su (wiedzieć)

291

secourir

secouru (pomagać, przyjść z pomocą ; ochraniać)

292

séduire

séduit (uwieść, zjednać sobie, urzekać)

293

sentir

senti (czuć, odczuwać)

294

seoir

sis (pasować, nadawać się ; wypadać (coś zrobić))

295

servir

servi (służyć, serwować)

296

sortir

sorti (wychodzić, wyjmować, wyciągać)

297

souffrir

souffert (cierpieć, znosić, wytrzymywać)

298

soumettre

soumis (podporządkować ; przedłożyć, przedstawić)

299

sourire

souri (uśmiechnąć się)

300

souscrire

souscrit (podpisywać ; zaprenumerować)

301

sous-entendre

sous-entendu (domyślać się)

302

sous-tendre

sous-tendu (stanowić bazę/podwalinę czegoś)

303

soustraire

soustrait (zabrać, skraść ; uchronić, ustrzec)

304

soutenir

soutenu (podpierać, wspierać, bronić ; twierdzić)

305

se souvenir de

souvenu (pamiętać o, przypominać sobie )

306

subvenir à

subvenu (dopomagać, przyjść z pomocą, pokryć (zapotrzebowanie))

307

suffire

suffi (wystarczać)

308

suivre

suivi (iść za, śledzić, następować po, uczęszczać do)

309

surprendre

surpris (zaskakiwać, zdumiewać)

310

surseoir à

sursis (odroczyć, zawiesić)

311

survenir

survenu (nadejść, zjawić się (nagle, niespodziewanie))

312

survivre

survécu (przeżyć, przecierpieć, przetrwać)

313

suspendre

suspendu (przerwać, wstrzymać)

314

se taire

tu (milczeć, zamilknąć)

315

teindre

teint (ufarbować, zabarwić)

316

tendre

tendu (napiąć, naciągnąć; wytapetować)

317

tenir

tenu (trzymać; prowadzić)

318

tondre

tondu (strzyc, przycinać)

319

tordre

tordu (skręcać, zwijać; wypaczyć)

320

traduire

traduit (tłumaczyć, wyrazić)

321

traire

trait (wydoić (np. krowę))

322

transcrire

transcrit (przepisać, sporządzić kopię)

323

transmettre

transmis (przekazać, przesłać; transmitować)

324

transparaître

transparu (ukazywać się poprzez coś, przebijać, przeświecać)

325

tressaillir

tressailli (zadrżeć, wzdrygnąć się)

326

vaincre

vaincu (pokonać, zwyciężyć)

327

valoir

valu (kosztować, mieć znaczenie; zasługiwać na coś)

328

vendre

vendu (sprzedawać)

329

venir

venu (przychodzić, przyjeżdżać)

330

vêtir

vêtu (ubierać)

331

vivre

vécu (żyć)

332

voir

vu (widzieć)

333

vouloir

voulu (chcieć)