(c) Internet des Objets Flashcards Preview

Francuski > (c) Internet des Objets > Flashcards

Flashcards in (c) Internet des Objets Deck (85):
1

rozwijać

déployer qqch

2

sieć

un réseau

3

komórkowy

cellulaire

4

zainwestować w coś

investir dans qqch

5

niski

bas, basse

6

przepływ

un débit

7

zapewnić coś

assurer qqch

8

słaby, nieznaczny

faible

9

koszt

un coût

10

opierać się na

s'appuyer sur

11

pokrywać

couvrir qqch

12

całość, ogół

un ensemble

13

w ramach czegoś

dans le cadre de

14

un axe

15

przewidywać

prévoir de + verbe

16

zysk

un revenu

17

(od dziś) do (jakiegoś czasu)

d'ici (à)...

18

w dziedzinie ...

dans le domaine de ...

19

oferta

une offre

20

szczególnie, w szczególności

notamment

21

czujnik

un capteur

22

(w tym kont.) kontynuować

poursuivre qqch

23

równolegle

en parallèle

24

w trakcie, w ciągu

courant = au cours de

25

zapowiadać się

s'annoncer

26

~ mocne uderzenie, wielka

une lame de fond

27

nadchodzący

à venir

28

zatem, więc, toteż

ainsi

29

stanowiący punkt odniesienia

de référence

30

w uzupełnieniu/dodatku do

en complément de

31

poświęcać, dedykować

dédier qqch à qqch

32

mający

ayant

33

być opartym na

être basé sur qqch

34

począwszy od

à partir de

35

kwartał

un trimestre

36

ponad, poza

au-delà de

37

również

également

38

nagromadzenie

une agrégation

39

przetwarzanie

un traitement

40

dane

(fpl) données

41

pochodzący/wywodzący się z

issu de

42

w końcu

enfin

43

wartość

une valeur

44

dodany

ajouté, -e

45

zdrowie

une santé

46

dobre samopoczucie; dobrobyt

un bien-être

47

od, począwszy od

dès

48

poziom

un niveau

49

wypróbować

éprouver qqch

50

na wielką skalę

à grande échelle

51

(około) trzydzieści (czegoś)

une trentaine de qqch

52

wymiana

un échange

53

(w tym kont.) rozmiar

une taille

54

połączyć z

raccorder qqch à

55

wymagać czegoś

nécessiter qqch

56

według, w zależności od

selon

57

stan krytyczny

une criticité

58

częstotliwość

une fréquence

59

przekazać, przesłać

transmettre qqch à qqn/qqch

60

całkowicie

pleinement

61

używanie, zastosowanie

un usage

62

jakikolwiek

quel que + être (au subj.)

63

chcieć

entendre + inf.

64

dostarczać

fournir à

65

dostosować coś do czegoś

adapter qqch à qqch

66

obrót handlowy

un chiffre d'affaires

67

pracownik (otrzymujący stałą pensję)

(m/f) salarié, -e

68

dążyć

viser à + subst. déterminé ou inf.

69

korzystać z

bénéficier de qqch

70

moc

une puissance

71

(w tym kont.) notować (na giełdzie)

coter

72

zachowywać coś w posiadaniu

détenir qqch

73

opierać się na czymś

reposer sur qqch

74

pozwalać (komuś) na

permettre (à qqn) de + inf.

75

główny

principal, -e

76

zbieranie

une collecte

77

zamówienie; sterowanie

une commande

78

uprawomocnić, zatwierdzić

valider qqch

79

dostawca

un fournisseur

80

zarządzanie

une gestion

81

zbierać

recueillir qqch

82

powrót, sprzężenie zwrotne

un retour

83

użytkownik

(m/f) utilisateur, utilisatrice

84

aby, żeby

afin de + inf.

85

poprawić, ulepszyć

améliorer qqch