Tb-k4 Flashcards Preview

Her På Berget > Tb-k4 > Flashcards

Flashcards in Tb-k4 Deck (77):
1

gjelde (gjaldt, gjeldt)

angå,
være aktuelt for.

applies to, صدق کردن

2

offentlig

statlig eller kommunal,

public

3

mål (et)

det man vil komme fram til,

goals, measure

4

skaffe seg

5

skille (-te)

dele, holde fra hverandre, separere

6

bekjentskap/et

Det å kjenne noen,
Person som man kjenner

Relationship

7

evne/n

talent, dyktighet
توانایی

8

dyktighet

skill, evne
مهارت

9

så langt det er mulig

i størst mulig grad

as long as possible

10

kjennetegnene

characteristics
ویژگی

11

hovedtrekk

de viktigste kjennetegnene
نکات برجسته

12

legge (la - lagt) til rette

skape gode forhold, facilitate

تسهیل

13

ha ansvar for

ha plikt til å gjøre

14

få vite

få kjennskap til

15

høgskole

college

16

i stor grad

for det meste, to a large extent,

17

skoleplikt

alle må gå på skolen,

compulsory school attendance, حضور اجباری در مدرسه

18

oppnå,

oppnå enighet i en sak

mål, skaffe seg,

Reach agreement in a case
achieve, reaching

19

prestasjon

oppnåelse,

achievement

20

ulikheter

økonomiske og sosiale ulikheter

differences, inequalities

21

ferdighet/en

ha stor ferdighet i å skrive på maskin

noe man kan godt, dyktighet, evne,
skills
have great skill in writing on the computer

22

jevngamle

på samme alder, like gamle.

23

bidra (bidro, bidradd)

bidra med en artikkel til et tidsskrift.

være med på, hjelp, contribute.

provide an article to a journal.

24

hevder

claims

25

hovedtrekkene

main features

26

område/t

del, area

27

forutsetninger,

hun har gode, alle forutsetninger for å greie det.

evne, ferdigheter,
assumptions
she's good, everything it takes to do it.

28

fjernet

removed, eliminert,

eliminated

29

tilhenger

fan, supporter, follower

30

motivasjon

motivation

31

uenighet

disagreement

32

noen mener at

some believe that

33

kunnskaper

knowledge

34

får vite hva de kan

get to know what they can do

35

oppholde seg

remain

36

faglige

professional

37

dominerende

dominant

38

sosialt samvær

socializing

39

sier du det?

uttrykk for : overraskelse

40

(Det er vel) så

Det er vel så skuffende
Det er vel så morsomt

(Det er vel) slik, riktig

It is equally disappointing
It is well so funny

41

sånn passe

so so, normal

42

og sånn

and such,

43

ligge (lå - ligget) etter

være forsinket,

Lagged, be delayed,

44

sikre på

tillit, selvtillit

confident, sure, اعتماد به نفس

45

streve (strevde - har strevd)

arbeide hardt,
struggle,

46

beregnet

Intended,

47

nylig

recently

48

atferd

oppførsel, behavior

49

svært kostbart

veldig dyr,

very expensive

50

innrømme

innrømme sine feil.
du må da innrømme at gutten er flink.

admit

admit their mistakes.
you must admit that the boy is clever.

51

aner

recognize

52

annerledes

different, otherwise,differently

53

fungerer

works

54

røm (romte - har romt)

run away, escaped

55

sti

du må gå ned en svært vanskelige sti.

path

you must go down the very difficult path.

56

tross

despite

57

markert

highlighted

58

biovitenskap

Sciences

59

forelesningene

lectures,

60

snus

passiv for å vendre - return

61

spiselig
spiselig frukt

edible
edible fruit

62

å høste inn godene

det er resultat av hardt jobb.
to harvest the benefits

63

utsette

de utsatte møtet på ubestemt tid
han ble utsatt for en ulykke

vente med
the delayed meeting indefinitely.
he was the victim of an accident.
EN: postpone, delay, exposing

64

forslag

suggestions, proposal

65

avkastning

return, yield

66

ris og ros

criticism and praise

67

fordeler og ulemper

advantages and disadvantages

68

ordlegge

hvordan du kan ordlegge deg

Verbalization ,

how to express yourself with words

69

begrenset

Limited

70

forretningsmann

business man

71

hvem bryr seg

who cares

72

Vern

Protection

73

Verne

Cherish

74

selvtillit

self confidence

75

få tak

noe som det er vanskelig å få tak i eller umulig å gjøre

obtain, get, get hold

something that is difficult to obtain or impossible to do

76

i overført betydning

Figurative meaning

77

billedlig talt

Figuratively speaking