Tb-k9 Flashcards Preview

Her På Berget > Tb-k9 > Flashcards

Flashcards in Tb-k9 Deck (77):
1

feire (-et) adj

en feiret kunstner fetert

(adj) holde fest for, (V) feire jul, 17. mai, bryllup
Celebrated, Celebrity مشهور

2

markering/en

poengtering, signalisering

3

skrive om landsbygda

skrive om livet på landet,


write about the countryside

4

i stor grad

svært ofte,

svært ofte,
to a large extent

5

identitet/en

påvise identitet mellom to begreper.

finne, miste sin identitet

selvbilde, jegfølelse

prove the identity between two concepts

find, lose their identity

6

kilde/n

en vannkilde som ikke fryser om vinteren
en kilde til forargelse / støykilde

ressurs, grunnlag

a source of water that does not freeze in winter
a source of annoyance / noise source

7

særegenhet/en

hun kjente hans særegenheter

karakter, spesielt trekk
peculiarity ویژگی
she knew his peculiarities

8

i hovedsak

svevestøvet skyldes i hovedsak veislitasje

for det meste
essentially, in most cases, در اصل
the suspended dust is mainly due to road damage

9

være preget av

være preget av stunens alvor.

være influert av
be characterized by
be nervous even

10

gå for seg

foregå, skje

11

bøyningsform/en

bøyd form av et ord (f.eks. bestemt form av adjektiv og substantiv)

12

erfare (-te)

oppleve
experiance

13

dannet

dannet oppførsel / i dannet selskap
dannet tale / en dannet person

kultivert, veloppdragen, utdannet

formed behavior / in polite company
formed speech / an educated person

14

skape (-te)

lage

15

gå til fots

gå til i søvne , gå arm i arm

gå, spasere (ikke kjøre)

go to sleep, walk arm in arm

16

danne grunnlag for

være utgangspunkt for, utgjøre basis for

17

borgerskap/et

middelklassen (særlig brukt om folk i byene)
forskj fra adelen, arbeiderne
the bourgeoisie به ویژه بورژوازی

18

ferd/en

Han skrev en bok om ferden

tur, reise

He wrote a book about the journey

19

slede/n

((vogn)) som man trekker etter seg, سورتمه

20

tåle (-te)

å tåle isens bevegelser

klare, greie,
to withstand, to endure
to withstand ice movement

21

kjelke/n

en slags slede

22

kajakk/en

smal båt der man padler med en lang åre

23

i livsfare

i fare for å dø, i en veldig farlig situasjon

24

havne (-et)

komme, fa lle ut i

25

med friskt mot

med ny optimisme

26

tilbringe (tilbrakte - tilbrakt)

oppholde seg, være

27

da vinteren slapp taket

da vinteren var over

28

ved en tilfeldighet

tilfeldigvis, uten at det var planlagt

29

ytterligere

hun hadde ikke ytterligere kommentarer

enda mer
further
she had no further comments

30

forløper/en

Senere i livet møtte han som norsk representant da forløperen for FN

en som kommer før,
predecessor
Later in life he met the Norwegian representative when the predecessor of the United Nations

31

innsats/en

arbeid

32

som skyldtes

på grunn av

33

underernæring/en

lide av underernæring

resultatet når man har fått for lite mat

suffer from malnutrition(not having enough food)

34

etterspørsel etter

tilbud på og etterspørsel etter arbeidskraft

behov for
demand for
offer and demand for labor

35

sorenskriver/en
dommer

dommer (først og fremst på landsbygda),
Magistrate, قاضی

36

overflødig

bli kvitt overflødige kilo
føle seg overflødig

unyttig, ikke bruk for, unødvandig

get rid of excess weight
feel redundant

37

elendig

huset er i en elendig forfatning / elendige forhold
et elendig resultat, vær / en elendig skuespiller

svært dårlig

the house is in a miserable condition / misery
a miserable result be / a lousy actor

38

stifte (-et)

stifte en forening / stifte familie
banken ble stiftet i 1932 / stifte gjeld

danne, organisere

form an association / raise a family
bank was founded in 1932 / contract debt

39

alminnelig

alminnelig stemmerett,
alminnelig verneplikt,
alminnelig dannelse,

generell, به طور کلی

universal suffrage, حق رای همگانی
ordinary military service, خدمت سربازی
normal formation, شکل گیری طبیعی

40

myndighetene

myndighetene må gjøre noe om underernæring.

autoritetene, de som har den politiske makten مقامات

the government must do something about malnutrition.
دولت باید کاری در مورد سوء تغذیه انجام دهد.

41

analfabet/en

en analfabet i matematikk / være en politisk analfabet

person som ikke kan lese og skrive, بی سواد

an illiterate in mathematics / be a political illiterate
بی سواد در ریاضیات / یک بی سواد سیاسی

42

oblilgatorisk

tvungen, nødvendig

43

strønming/en

bevegelse, tendens

44

satsningsområde/t

felt eller område der man investerer mye

45

fagforbund/et

landssammenslutning av fagforeninger innenfor samme fag eller . yrke, fagbevegelse

Union, اتحادیه

land association of trade unions within the same discipline or. profession, trade unions

46

innfri (-dde)

innfri et løfte
innfridde løftet

oppfylle,
meet ,meet the target, fulfill

fulfilling a promise
fulfilled promise

47

embetsmann/en

person som var utpekt av kongen. Høy stilling i

48

staten innenfor bl.a.

administrasjon, kirke, hær og domstoler

49

utgjøre (utgjorde - utgjort)

være, danne

50

opposisjon/en

gruppe som er motstandere av regjeringen

51

oppnevne (-te)

utpeke

52

avsette (avsatte - avsatt)

gi avskjed, «sparke»

53

strid/en

kamp

54

gi seg

kapitulere,
surrender, capitulate, تسلیم

55

få i oppdrag

få beskjed om å gjøre noe, få en oppgave

56

oppløse (-te)

gjøre slutt på,
dissolve

57

forlange (-te)

kreve,
demand

58

folkeavstemning/en

referendum

59

opprop/et

brev eller kunngjøring som sendes rundt, og der man blir oppfordret til å skrive navnet sitt

60

bli gjenstand for

være enme for

61

de stemmeberettigede

de som har rett til å stemme

62

Helt, superhelt,

nasjonalhelt

Hero, Super Hero

national hero

63

Syn

nesten alle har romantisk syn på blomster.

view

almost everyone has romantic view on flowers

64

friluftsliv

outdoor activities

65

rekreasjon

recreation, تفریح ​​و سرگرمی

66

dukket opp

appeared, emerged, ظاهر شد ,به نظر می رسد

67

polarforskeren og vitenskapsmannen

gikk polarforskeren og vitenskapsmannen på ski over Grønland.

polar explorer and scientist

went polar explorer and scientist skiing across Greenland.

68

umiddelbart

immediately

69

friskmeldt

recoverd

70

føre mot

lead to

71

et mannskap på ...

sammen med et mannskap på tolv dro han av sted.

Crew of ...

Together with a crew of twelve he left the place.

72

Ved en tilfeldighet

jeg møtte henne ved en tilfeldighet

by chance

I met her by chance

73

Folkeforbundet

Folkeforbundet, ble dannet i 1920

League of Nations, جامعه ملل

The League of Nations was formed in 1920

74

krigsfanger

leir for krigsfanger
krigsfanger og politiske fanger utsettes ofte for hjernevask

POWs, prisoners of war اسرای جنگی

camp for prisoners of war
prisoners of war and political prisoners are often subjected to brainwashing

75

sultrammede mennesker

I 1922 fikk han Nobels fredspris for sin innsats for flyktninger og sultrammede mennesker i flere deler av verden.

starving people

In 1922 he received the Nobel Peace Prize for their efforts to help refugees and starving people in several parts of the world.

76

sensommer

Det var sensommer, så deler av øya de kom til, var isfri

Late summer

It was late summer, so parts of the island they came to was ice-free

77

bli kvitt

get rid of