Tb-k5 Flashcards Preview

Her På Berget > Tb-k5 > Flashcards

Flashcards in Tb-k5 Deck (74):
1

å anslå

den virkelige anslag er ca 5 til 6 grader.

vurdering, estimat
estimate,
the real estimate is about 5 to 6 grader.

2

estimate

overskuddet blir estimert til 1,22 mrd kroner før skatt.
det samlede antall mennesker som har levd, e-s til 70 milliarder.

Beregne, submit, preseting

profits are estimated at 1.22 billion before taxes.
total number of people who have lived, es to 70 billion.

3

Slå fast

determine,

4

Departementet

del av sentraladministrasjonen som blir styrt av en statsråd.
ministry

5

statsråd

Council

6

giftstoffer

forgifter = poison

toxins

7

økningen

increase

8

ørkenen kommer til å bre seg

Desert are going to spread.

9

havnivået kommer til å stige

sea ​​levels will rise.

10

angre

du kommer til å angre du ikke tar imot tilbudet.

regrat, undo

You'll regret that you did not accept the offer.

11

Tilgi

du bør tilgi ham.

forgive,

you a\should forgive him.
forlate = leaves

12

virkelig

really

13

dempe

kan du dempe musikken litt?

gjøre mindre sterk; svekke, roe

can you turn down the music a bit?
mute

14

gjentok

repeated

15

flommen

flood

16

smelt

smelting

melt,

melting

17

sørgmodig

sad, sorrowful

18

kjede reaksjoner

Chain reactions

19

barnål

pine needle

20

skinnende

shiny

21

summende insektene

buzzing insects

22

bevissthet

offentlig bevissthet om global oppvarming

consciousness, awareness,

public awareness about the global warming

23

Røver fra

robs, takes from

24

har pint det ut

have suffered it out,

25

høvdingen

Indianerhøvdingen
skiphøvdingen

chief, captain

Indian chief
ship captain

26

livsgrunnlaget

fare fremtidige generasjoners livsgrunnlag her på jorden.

livelihoods

endangering future generations' livelihoods here on earth.

27

menneskeskapt

man- made

28

arter

forandring hos enkelte arter av planter og dyr

spicies

change in certain species of plants and animals

29

hos enkelte

hos enkelte arter

i viss,
in certain, in some
in some spicies

30

klode

over hele kloden

globe /en

across the globe

31

forsiktig

careful

32

Fare
menneske vil være i fare.

Danger.
people will be at risk.

33

ligger like over havet overflate

located just above the sea surface

34

bre seg

spread

35

brennstoffer

brensel, fuels

36

kull

de må slutte å bruke kull

coal

they need to stop using coal

37

innskrenke
innskrenke bruken av fossile energikilder.

restrict
narrow down the use of fossil energy sources

38

reduksjon, redusere, nedgang

reducing, decreasing,

39

begrenset

grenset

Limite,
Limited

40

energikilder

energy sources

41

fornybare

sats på rene, fornybare energiformer

renewable

investing on clean, renewable energy forms

42

satse på

å satse på de gamle produktene vil være en dødslinje for bedriften

forfølge, investere i,
pursue, bet on
to investing on the old products will be a death line for the company

43

foregår

festivalen foregår i byen.
halvparten av produksjonen froegår der.

Oppstår,
take place, occures
festival takes place in the city.
half off production take place there.

44

det er ikke så rart.

it's no wonder.

45

solkraftverk

vindkraft

solar power plants

Wind power

46

tenkte tilfeller

et tenkt tilfelle kan være mulig: hypotetiske utsagn
Hvis jeg vinner i lotto, vil jeg reise over hele verden.

hypotetiske utsagn

hypothetical statements جمله فرضی
Hvis jeg vinner i lotto, vil jeg reise over hele verden.

47

utsagn

statements

48

utslipp

emission

Co2 emission

49

trussel

Miljø og klimatrussel

Threat, threat to

Environment and climate threat

50

motsetninger

contradictions, opposites

51

imidlertid

De var ikke friske. De ville imidlertid ikke ringe til legen.

De var ikke friske. Imidlertid ville de ikke ringe til legen.

however

They were sick. They would not, however, call the doctor.

They were sick. However, they would not call the doctor.

52

selv om

Selv om han fikk ny sykkel, ble han ikke glad.

although

Although he got a new bike, he was not happy.

53

men

Han fikk ny sykkel, men han ble ikke glad.

but, though

He got a new bike, but he was not happy.

54

likevel

Han fikk ny sykkel. Likevel ble han ikke glad.

nevertheless, anyway

He got a new bike. Yet he was not happy.

55

til tross for at

Til tross for at de ikke var friske, ville de ikke ringe til legen.

despite

Despite the fact that they were healthy, they would not call the doctor.

56

enda

Enda de ikke var friske, ville de ikke ringe til legen.

even, yet, though

though they were not healthy, they would not call the doctor.

57

på tross for at

På tross av at de nesten ikke hadde sol, ville de satse på solenergi.

in spite of با وجود

På tross av at de nesten ikke hadde sol, ville de satse på solenergi.

58

sammenheng

context

59

kvoter

allowances, quotas, credit

60

klimakvoter

Carbon Offsets,

61

tillatelse

permit, permission, license, consent
رضایت دادن، موافق بودن

62

hva er vitsen med det?

what is the point of it?

63

klimagassutslippene

greenhouse gas emissions

64

Renseanlegg

treatment plant

65

sløsing

waste, wasteful اتلاف

66

Straks

straks etter gikk vi.
dette var straks bedre.
gå i gang straks
straks de kom, satte vi oss til bords

umiddelbart
som konj: med det samme

as soon as
immediately

67

dommen mot

conviction, judgment against

68

nødt til

have to

69

helt utslitt

exhausted

70

holde en vernende hånd over noe

keeping a protective hand over something

71

verdsette

Setter pris på

Appreciate

72

setter pris på det harde arbeidet

appreciate the hard work

73

standhaftig

Steadfast, ثابت قدم

74

nøl, nøling,
uten å nøle

hesitate, hesitation
without any hesitation