Tb-k3 Flashcards Preview

Her På Berget > Tb-k3 > Flashcards

Flashcards in Tb-k3 Deck (138):
0

Til lands

I landet

2

Man kan få inntrykk av ...

Det kan virke som om

påvirkning,
One can get the impression that ...
It may seem as if

3

Egentlig

i ordets Egentlige betydning
Egentlig ikke
Egentlig kan jeg ikke fordra henne
Egentlig skulle vi ha vært på forelesning

Faktisk, når det kommer til stykket

in the strict sense
not really
Actually I can not stand her
Actually, we should have been on the lecture

4

Ensomme

det ensomme huset gav meg en slags uhyggefølelse

Lonely

the lonely house gave me a kind of eerie feeling

4

Være Opptatt med

Be busy with

5

Oppløsning (en)

Det å falle fra hverandre,
solution, راه حل esolution, قطعنامه
Nedbryting= decomposation
solution, Desolving (kjemisk), krig i samfunnet

6

Altfor ,adv.

altfor mye, stor.
det gikk ikke så altfor bra det gikk dårlig.
det blir altfor tilfeldig.
jeg kjenner henne så altfor godt.

i for stor grad, Too much

too much, great.
it did not looked too good it went bad.
it gets too casual.
I know her too well.

7

Gå for lut og kaldt vann

Få lite stell og omsorg

8

Forlate( forlot- forlatt)

Reise bort fra

abandoned, Leave

9

For ikke å snakke om...

I tillegg kommer,

in addition to

10

Forlatt

kjenne seg ensom og forlatt /
et forlatt skip /
stranda lå øde og forlatt

alene, ensom, øde
adj. alone, lonely, desolate
recognize themselves lonely and abandoned /
an abandoned ship /
shore lay deserted

12

Omtale(-et)

Snakke om

Review, evaluate, mention,

13

vellykket - vellykt adj.

en vellykt fest.
et vellykt eksperiment.
etvellykt menneske.

successful

falling lucky out with good results, which corresponds to expectations
one successful party /
a successful experiment /
etvellykt human

13

Vurdere(-te)

vurdere en sak på fritt grunnlag.
vurdere behovet i framtiden.
bli vurdert i forhold til de andre.

Evaluere, Bedømme - assess, judge, evaluate,

Consider a case freely.
assess the need in the future.
be considered in relation to the other.

14

FN

Forente Nasjoner

UN

15

Legge(la-lagt) vekt på

Framheve- emphasize

Si at noe er viktig

16

Levealder/en

Hvor lenge folk forventes å leve

Forventes- expected

Life expectancy

17

Menneskelig utvikling

Human development

18

Sammenlig

Sammenlignes

Comparative

Compared

19

Kriterier

Criteria

20

Langt fra

Absolutt ikke

21

Overskriften

Tittle

22

For en stund siden

A while ago

23

Livsfase/n

Periode i livet

phase of life, Life stage

24

Ta (tok, tatt) opp

Behandle, treat,

Presentere -
Bring up - مطرح کردن

25

Strekke(strakte-strak) seg

Vare
Extend
Stretch

26

Trekk/et

særtrekk

trekke den av.

Egenskap- property
Karakteristikum

pull it off,

27

Tenårene

Perioden fra 13 til 19 år

Teens

28

Å kombinere

To combine

29

Tilværelsen

kampen for tilværelsen.

existence, Life

struggle for existence.

30

Samvær

det å være sammen, lag, selskap
selskapelig samvær /
takk for samværet!

Kontakt, det å være sammen
Interaction, Gathering
det å være sammen, lag, selskap
selskapelig samvær / takk for samværet!

31

Formidabelt

Veldig mye

Formidable- very poweful or impressive- awesome

32

Utested/et

Restauranter, kafeer

33

Ønskelista

Wish list

34

Stå øverst på ønskelista

Være prioritert

Stand at the top of the wish list

35

Halvparten

50%

36

30-årige

30- year- old

37

Etter hvert

Eventually

38

Gå vekk

Go away

39

Husholding/en

Familie budsjett
Mennesker som utgjør et bofellesskap

40

Etablerer seg

Establish

41

Et parforhold

Relationship,

42

Enten... Eller

Either...or

43

Ekteskap
Samboerskap

Married
Cohabit- Live with another person without being married

44

Skilsmisse

Divorce

45

Dødsfall/et

Det at noen dør

46

Vennskap

Friendship

47

Erstatte(-et) # uerstattelige

Komme i stedet for

Replace # irreplaceable

48

Stole på

Trust

49

Stifte(-et) ( familie)

Danne- create

Etablere familie

50

Fire femtedeler

4/5

51

Uansett

Uavhengig av

No matter what
Anyway
Regardless

52

En femtedel

1/5

53

Nordmenn flest

Flertallet av nordmenn

54

Rettighet/et

Rett

Rights

55

Lovforslag/et

Proposisjon, utkast til en ny lov

Legislative proposal

56

Utkast

et utkast til ny alkohollovgivning

Draft

A new draft alcohol legislation.

57

Regelverk/et

Et system av regler

Regulations/rules

58

Sikre(-et)

Gjøre trygg
Ensure
Make safe

59

Ikke minst

Especially

60

Kjele/n

Kasserolle eller gryte

Pot/ casserole

61

ild

Fire

62

Avkjølt

Cooled down,

63

Tiføre(-te)

Legge til

Gi

Forsyne- supply, provide

64

Brensel/et

Ved, noe som kan brenne

Fuel

65

Bekjentskap/et

Det å kjenne noen, personsom man kjenner

Friendship, relationship

66

Stue/ a/en

Lite hus (her)

67

Ugle/ a/ en

Fugl som ser godt om natta

Owl

68

Kring

Rundt

Omkring

69

Hekte(-et)

Feste, binde


Hook, fix, tie

70

Smått

Lite

71

Hele vide verden

Whole wide world

72

slektninger

relatives

73

bruden

bride

74

stykke

Hvor mange barn har du? 2 stykker.
2 stk epler 20 kr.

en del, bit, et punkt

75

brudgommen

Groom,

76

En brensel

Drivstoff

Fuel

77

menneskerettigheter

Menneske rettigheter

Human rights

78

Hadde jeg aldri tenkt meg

hadde han aldri tenkt seg

I had never imagined.

He had never imagined

79

gruer seg

worries about

dreads نگران، وحشت زده

80

stipend

scholarship

81

spend
tilbrakte

overspend
spent

82

mesteparten av tida

ofte

most of the time

83

oppdagelser

Marie Curie gjorde flere viktige oppdagelser.

discoveries

Marie Curie made ​​several important discoveries.

84

oppfinnelse

Edison gjorde flere viktige oppfinnelse.

invention

Edison made ​​several important invention.

85

forskning

research

86

fiender

enemies

87

plage

pine

torment

88

slå opp

look up

89

meningen min

ideen min
my opinion

90

plikter

ha plikter til å gjøre noe

Duties

have a duty to do something

91

å nevne

to mention

92

juridiske

judicial, legal

93

endringer

det skjedd store endringer i de siste i politisk partier.

Changes

there have been major changes in the past in political parties.

94

gjem,

husker du hvor vi gjemte nøkkelen?

skjule \ gjem, hide,
gjemmer ,gjemte ,har gjemt
do you remember where we hid the key?

96

stadig

øke, increasingly, constantly, به طور فزاینده

97

ørk

wilderness

98

en tilbringer

F UB = tilbringere F B = tilbringerne

spending

99

deltar for fullt

participates fully, 100 % شرکت به طور کامل

99

utviklingen

development

100

forbindelse

forbindelse ble brutt

Tilkobling, Connection, ارتباط

Connection was broken.

101

unngå

avoid

102

omsorgen

de ikke får den omsorgen de har behov for.

care

they are not getting the care they need.

103

nyansere

nuance

نکات دقیق وظریف

104

avgrense

avgrense jaktområdet /
avgrense skogbrannen /
avgrense emnet for oppgaven

refine

refine hunting area.
delineate forest fire.
limits on task.

105

reisebyråene

travel agencies

106

avlaster

jeg er her for å avlaster henne litt.

help, relief, assistance

I'm here to help her a bit.

107

anledning

dette er en enestående anledning til deg.

stikk innom hvis du får anledning

opportunity

this is an outstanding opportunity for you.

stop by if you get the opportunity.

108

å klare seg selv.

manage on their own

.گلیم خود را از آب بیرون کشیدن

109

rett som det er

as is
just as it is

110

oppstår

occurs, arises,

111

i tillegg

De fleste får i tillegg støtte fra sin egen familie.

in addition.

Most will also have the support of his own family.

113

pleie/n

stell, pass

114

omsorg/en

stell, care

115

ha behov for

trenger, need

116

klager

complain

117

mangel

lack

118

ressurs

resource

119

forbedre

improve

120

forhold

situasjon(her), condition

121

nyansere(-te)

forandre litt. En: nuance

122

en god del

a lot

123

sjeldnest

en sjeldnest anledning
en opplevelse av de sjeldne

least likely, most rarly

one least likely opportunity
experience of the rare

124

anledning

opportunity

125

trend/en

årets moter har en mer romantisk trend

tendens, utvikling, moteriktig ide ,
trend, گرایش
this year's fashions have a more romantic trend

126

merker i

mark

127

travle foreldre

busy parents

128

klarer seg

er selvstendig, En:manage

129

aktuelt

relevant

130

rett som det er

ganske ofte

131

svikte(-te)

stigen sviktet
svikte sine idealer

ikke gjøre sin plikt,
let down, feil,
svike = betray,
betray their ideals

132

varierer

forskjeller mellom, En:varies

133

Et tiår

A decay 10 years priod

134

Klager over at et sak

Klager på en person

Complain on case

Complain to someone

135

tilstrekkelig

Jeg har ikke tilstrekkelig informasjon om det ..

Adequate

i don't have adequate information about it.

136

reisebyrå

travel agent

137

avlaste(-et)

hjelp, En:relieve

138

oppstår

arise, occur