Tb-k8 Flashcards Preview

Her På Berget > Tb-k8 > Flashcards

Flashcards in Tb-k8 Deck (97):
1

for alvor

for ramme alvor
han er ikke alvor i sin jobb.

virkelig,

earnest, با جدیت تمام
he is not earnest in his job.

2

gjøre sitt

anspore en til å gjøre sitt beste.

bidra, gjøre sin del

help, do their part
encourage one to do their best.

3

avgift/en

årlige avgifter

en slags skatt,
charge
annual fees

4

i forhold til

avtale om lønn i forhold til arbeidsytelsen

sammenlignet med,
compared to
agreement on wages in relation to work performance

5

blomstringstid/a el. -en

en blomstringstid for norsk industri.

gullalder, en god og aktiv periode
blooming, دوران شکوفایی
a golden age for Norwegian industry.

6

sette (satte - satt) i gang

sette i gang en annonsekampanje mot røyking.

starte,
initiate,
launch an ad campaign against smoking.

7

håndverker/en

en som er spesialisert i produksjon som krever håndarbeid

8

overleve (-de)

selv om han er er syk men vil han nok overleve.

fortsette å leve,
survive
even if he is sick but he will probably survive.

9

opprinnelig

den opprinnelige bebyggelsen i byen

egentlig, i begynnelsen,
originally
the original settlement of the town began in the 500's

10

ære/n
sette sin ære i å lage god mat.
ikke ha ære i livet

ry, anseelse, det å ha et godt navn,
honor, Pride
take pride in making good food
have no honor in life.

11

slekt/en

tilhøre en stor slekten

familie, ætt
genus, race
belong to a large family

12

hevn/en

ta hevn for noe

revansj, gjengjeldelse
revenge,vandeta
taking revenge for something

13

oppfordre (-et)

de oppfordret ham til å ta Norsk test

si at noen bør gjøre noe,
encourage, urged
they encouraged him to take the Norwegian test

14

erobre (-et)

paven hadde oppfordret krigere til å erobre hellige steder fra muslimene.

vinne, ta,
conquer,
Pope had urged warriors to conquer the holy places of the Muslims.

15

av gårde
mange dro av gårde, noen av religiøse grunner, andre av eventyrlyst.

av sted, i vei,
set off
many set off, some for religious reasons, others adventure.

16

overvintre (-et)

De overvintret på Grønland.

holde seg på et sted hele vinteren

they spent the winter in Greenland

17

blokkere (-te)

hæren blokkert angrep fra fienden.

sperre, stenge
block, obstruct
the army blocked the attack from enemy.

18

forhold/et

arbeide under vanskelige forhold

tilstand, situasjon

work under difficult conditions

19

beleiring/en

heve en beleiring
beleiringen av Leningrad

omringing, blokade
siege, محاصره
raise a siege
Siege of Leningrad

20

se for seg

danne seg synsbilder for sitt indre blikk, se for seg

tenke seg, innbilde seg
imagine, envisage, در ذهن مجسم کردن
form visual images in the mind's eye, imagine.

21

love (-te el.-et)

lov i gjensidig tillit

garantere

law of mutual trust

22

smittsom,

gjesp er smittsom

smittsom sykdom

som overføres fra person ti I person
contagious
yawning is contagious

contagious disease

23

smitte (-et)

vi må hindre smitte

overføre sykdom,
infection

we must prevent the infection

24

ramme (-et)

bøndene rammet med flood

treffe, angripe frame, framework
affected
farmers affected by flood

25

spre (-dte) seg

konstruksjon som hindrer en brann i å spre seg

komme til mange steder

construction that prevents fire from spreading

26

herje (-et)

fienden herjet (i) landet
ungene herjet oppe på loftet

rase, gjøre skade, skynde (seg)
harry
enemy ravaged (in) country.
kids harried up in the attic

27

halvere (-te)

redusere til halvparten

28

konsekvens/en

følge, virkning

29

virkning/en

konsekvens, resultat

30

ledig

fri

31

rett og slett

faktisk, i praksis

32

utgangspunkt/et

start

33

borg/en

festning, slott med festningsverk

34

stå for: her:

ha ansvar for, arrangere

35

begravelse/n

det å legge døde i jorda

36

komme på fote

reise seg, bygge seg opp

37

få innpass

komme inn

38

fortrenge (-te)

skyve ut, fjerne

39

utenrikshandel/en

kjøp og salg til utlandet

40

allianse/n

forbund, sammenslutning

41

bevare (-te)

ta vare på, ved likeholde

42

monopol/et

enerett

43

for Norges vedkommende

når det gjelder Norge

44

handelsborgerskap/et

innbyggere som drev med handel

45

gli (gled - glidd) inn

komme inn uten motstand, ubevisst

46

formelt sett

på papiret, i teorien

47

likestilt

vurdere på samme måte

med samme rettigheter

Consider the same

48

likeverdig

de er likeverdige partnere
et likeverdig forhold

like viktig, med samme verdi

they are equal partners
equal conditions

49

hevde (-et) seg

markere seg, kreve sin plass

50

enevelde/t

det var monarkisk enevelde i Norge fra 1660 til 1814

styringsform der en person har all makt
autocracy, استبداد ,حکومت مطلقه

it was monarchical absolutism in Norway from 1660 to 1814

51

arvelig

arvelig kongedømme
en arvelig sykdom

hereditær, som går fra en generasjon til neste

hereditary kingship, سلطنت ارثی
a hereditary disease, یک بیماری ارثی است

52

embetsmann/en

Kongen ansatte embetsmenn som skulle styre på hans vegne.

person i høy stilling i staten, utpekt av kongen
Senior Officials, مقامات ارشد

53

på noens vegne

på vegne av.
på vegne av Erik Jeg ønsker å takke dere alle.

for noen, i stedet for noen
on someones behalf
on behalf of
on behalf of Erik I want to thank you all.

54

opprør/et

folket gjorde opprør mot regjering

voldelig protest
Rebellion, Revolt
people revolted against the government

55

til beste for

til fordel for, på en positiv måte
for the benefit of

56

langt (friere)

mye (friere)

57

betrakte (-et)

han betrakte henne oppmerksomt

se på
considered

He considered her carefully

58

løsrivelse/n

bevegelse som kjemper for løsrivelse og opprettelse av egen stat

frigjøring, det å rive seg løs,
detachment
movement fighting for secession and creation of separate state

59

fra tid til annen

i ny og ne fra tid til annen, nå og da

av og til, noen ganger,
occasionally
now and then from time to time, now and then

60

opprettholde

opprettholde arbeidsplasser i utkantstrøk

bevare, holde ved like,
maintain, sustain
maintain jobs in rural areas

61

telle (-te): her:

gjøre en innsats som teller

være viktig

make an effort that counts

62

anerkjenne (-te)

anerkjenne ens dyktighet
bli anerkjenne

akseptere, godta
recognize
recognize one's skill
be recognizing

63

brudd/et

brudd på reglementene
bruddet er grodd

skisma, slutt på kontakt,
violation, breach, fracture, breaking

the fracture is healed

64

innse (innså - innsett)

du vil snart innse at du tar feil

forstå,
realize
You will soon realize that you're wrong

65

overtale (-te)

hun overtalte dem til å komme på møtet

påvirke, få noen til å gjøre noe,
persuade

she persuaded them to come to the meeting

66

sølibat/et

det å leve ugift, seksuelt avholdende

67

utsmykking/en

det å smykke ut

pynt, dekor, ornament

آن را به زر و زیور اراستن

68

foregå (foregikk - foregått)

skje, være
previous, قبلی

69

forlange (-te)

forlange å bli hørt
forlange 100 kr for arbeidet

kreve,
demand, تقاضا
Request to be heard
demand $ 100 for work

70

benytte (-et) anledningen

benytte sjansen

gripe sjansen,
seize the opportunity,
use the opportunity, take the chance

71

forsamling/en

like seg best i små forsamlinger
få forsamlingen med seg

komite, gruppe mennesker
assembly, parlament
as the best in small assemblies
get meeting with them

72

lovgivende makt

stortinget har lovgivende makt.

den som gir lover
legislative power
Parliament has legislative power.

73

utøvende makt

komité som har utøvende makt, særlig på vegne av statsminister

den som gjennomfører politikken
executive power
committee has executive powers, especially on behalf of the Prime Minister

74

stemmerett/en

til å delta i valg

rett til å stemme på politikere ved valg

75

selvstendig

tenke selvstendig

fri, uavhengig

think independently

76

gi slipp på

fortsette å ha, ikke gi slipp på

miste, gi fra seg
give up
continue to have, do not give up

77

krigsbytte/t

gods som man erobret i krig

det man vunnet i krig
booty,
غنیمت

78

delegasjon/en

en Iransk delegasjon besøker Norge.

gruppe som kan forhandle , هیئت

79

kronprins/en

prins som skal bli konge

80

i forbindelse

associated, مرتبط

81

gjensidig

gjensidig respekt,
gjensidig nytte

mutual, reciprocal, متقابل

mutual respect,
mutual benefit

82

epidemi/en
Ebola, flue

smittsom sykdom som sprer seg raskt

83

grufull
Krig er grufull

fryktelig,
Crull, horrendus

84

Katasrofe/n,et

katastrofale jordskjelvet, vulkanutbruddet på Island
jordskjelvet var katastrofale in Japan.

Stor ulykke

catastrophic earthquake
earthquake was catastrophic in Japan.

85

øde,

isøde
øde sitt gods

forlatt, ubebodd
desolate, deserted, uninhabited
Artic
deserted their goods

86

minke (-et)

salget har minket merkbart i det siste

bli mindre, decrease

sales have decreased noticeably in the past

87

forsvar/et

forsvarssystem

hær som beskytter et land, militært vern

defence system

88

vern

protection

89

svikte(-et)

hjert svikt

utebli, ikke komme inn
fail, fail to appear, do not get into
heart failure

90

svekke (-et)

sykdommen har svekket henne

bli svak
weaken
disease has weakened her

91

sakte

kan du snakke saktere så jeg kan forstå

slowly

can you speak slower so i can understand

92

adel/en

sinnets adel

øverste klasse, med visse privilegier
a noble
nobility of mind

93

utgjøre (utgjorde-ytgjort)

de gamle utgjør en stor del av befolkningen

representere, være

the old make up a large part of the population

94

jevnbyrdig motstandere

equal opponents

95

ry

ha godt, dårlig ry

anseelse,

reputation

96

anseelse

nyte stor anseelse
miste sin anseelse

reputation

enjoy grate reputation
lose its reputation

97

rasende

rasende på jobben sin.

for alvor,
furious
furious at his job.