Cervixpatologi Flashcards Preview

6. semester: Patologi > Cervixpatologi > Flashcards

Flashcards in Cervixpatologi Deck (23)
Loading flashcards...
1

Angiv mulige årsager til blødningsforstyrrelser hos kvinder

1. Graviditet
2. Inflammatoriske sygdomme (cervicitis, endometritis, salpingitis)
3. Adenomyose (endometrievæv i myometriet)
4. Ikke-neoplastiske vækstforandringer (cervixpolyp)
5. Neoplasi (carcinoma cervicis uteri, endometriekarcinom, leiomyom eller neoplasier i adnexae (tuba uterina og ovarie).

2

Hvad dækker betegnelserne LSIL/HSIL over?

Betegnelserne LSIL/HSIL bruges om cytologiske forandringer (dysplasi) observeret i celleprøve fra livmoderhalsen.

3

Hvad dækker betegnelserne CIN-I, -II og -III over?

Betegnelserne CIN-I, -II og -III bruges om histologiske forandringer (dysplasi) observeret i histologiske snitpræparater fra livmoderhalsen.

4

Infektion med højrisiko HPV-typer (16, 18) kan føre til udvikling af livmoderhalskræft (carcinoma cervicis uteri). Hvad er særligt ved denne cancers hæmning af tumorsuppressorgener?

Normalt hæmmes tumorsuppressorgener ved mutationer i selve genet. Ved integration af HPV-genomet i værtscellen udtrykkes E6 og E7-genomerne, hvis produkter danner komplekser med p53 og pRb. Herved faciliteres nedbrydningen af p53 og pRb, der begge er proteinprodukter.

5

Livmoderhalskræft (carcinoma cervicis uteri) udgår fra malignt epitel, men hvilken slags epitel udgår denne neoplasi hyppigst fra? Hvad kan der ellers være tale om.

Hyppigst: pladeepitel (= planocellulært karcinom)
Alternativt: kirtelepitel (= adenokarcinom) eller småcellet karcinom

6

Hvad kendetegner et mikrokarcinom i cervix?

Dets størrelse (invasionsdybde og udbredelse) er ringe, hvilket indikerer en yderst lille risiko for spredning på diagnosetidspunktet.

7

Angiv histologisk forandringer, der er associeret med HPV-infektion

1. Koilocyt (tørrede rosiner omgivet af opklaring)
2. Hyperkeratose
3. Parakeratose (keratiniserede celler med små pyknotiske kerner)
4. Papillomatose (luminale projektioner)
5. Dyskeratose (basal keratinisering)
6. Flerkernede celler
7. Akantose (brede tappe af pladeepitel, der prominerer ned i det underliggende stroma. Afhængig af snittet kan det ligne øer af pladeepitel)

8

Angiv incidensen af livmoderhalskræft (carcinoma cervicis uteri) i Danmark

400

9

I hvilken aldersgruppe påvises forstadier til cervixcancer typisk?

20-40-års-alderen

10

I hvilken aldersgruppe diagnosticeres cervixcancer typisk?

40-60-års-alderen

11

Hvilken behandling kan vi tilbyde patienter med cervixcancer?

1. Konisation
2. Hysterektomi (fjernelse af livmoderen)
3. Strålebehandling og kemoterapi

12

Angiv den mest pålidelige prognostiske indikator for cervixcancer

Tumorstadie

13

Angiv 5-års-overlevelsen for cervixcancer

65 %

14

Angiv grunde til at vi ikke er kommet cervixcancer til livs

0. Det er usikkert om alle unge piger vaccineres
1. Udeblivelse fra screening
2. Screeningsundersøgelsens falsk negative prøvesvar
3. Intervalkarcinomer, dvs karcinomer, der udvikles i perioden mellem to screeningsundersøgelser)
4. Udeblivelse fra opfølgning på abnormt prøvesvar (kan også skyldes en systemfejl)

15

Nævn de forskellige typer af endometriehyperplasi

1. Simpel (0-1 %)
2. Kompleks uden atypi (3 %)
3. Kompleks med atypi (30 %)
(risiko for udvikling til endometriekarcinom)

16

Angiv en komplikation til endometriehyperplasi

Udvikling til endometriekarcinom (oftest et adenokarcinom)

17

Nævn typer af epiteliale ovarietumorer

1. Serøs type (udgør 70 % af ovariekarcinomer)
2. Mucinøs type
3. Endometrioid type (udvikles fra endometriose)
4. Clearcelleadenokarcinom (udvikles fra endometriose)
5. Brennertumor (urotellignende)

Ovenstående kan endvidere inddeles i type I og II, hvor type I er lavmalign og type II er højmalign.

18

Forklar den formodede udvikling af serøse epiteliale ovarietumorer

Neoplastiske, serøse celler fra tuba uterina spreder sig til ovarieepitelet. Det serøse karcinom karakteriseres bl.a. ved mutation i p53-genet.

19

Nævn typer af germinalcelletumorer

1. Teratomer (mature/immature)
2. Embryonalt karcinom (hCG-sekretion)
3. Blommesækstumor (alfa-føtoprotein-produktion)
4. Koriokarcinom (hCG-sekretion)

20

Nævn typer af sex-cord stroma tumorer

1. Granulosacelletumor (konverterer hormonelle forstadier til østrogen, hvilket kan komme til udtryk som endometriehyperplasi)
2. Tekom (producerer østrogen)
3. Fibrom
4. Sertolicelle- og Leydigcelletumorer (producerer androgen)

21

Ovarierne er ofte sæde for metastaser. Hvorfra kommer disse?

1. Gastrointestinalkanalen*
2. Uterus
3. Mamma

*Krukenbergs tumor er en ovarietumor, der er kendetegnet ved signetringsceller metastaseret fra ventriklen.

22

Definér endometriose

Forekomst af endometrievæv uden for uterus

23

Definér adenomyose

Forekomst af endometrievæv i myometriet