Funeral Service Sciences: Prefixes Flashcards Preview

MOR 260: National Board Exam Review > Funeral Service Sciences: Prefixes > Flashcards

Flashcards in Funeral Service Sciences: Prefixes Deck (109)
Loading flashcards...
1
Q

a-

A
  • Without

* Not

2
Q

acro-

A

Extremity

3
Q

adeno-

A

Gland

4
Q

an-

A

Without

5
Q

Ante-

A

Before

6
Q

Anti-

A

Against

7
Q

Arthro-

A

Joint

8
Q

Auto-

A

Self

9
Q

Bio-

A

Life

10
Q

Chol-

A

Bile

11
Q

Cyst-

A

Bladder

12
Q

Dia-

A

Through

13
Q

Dys-

A

Difficult

14
Q

En-

A

In

15
Q

Endo-

A

Within

16
Q

Entero-

A

Intestine

17
Q

Epi-

A

Upon

18
Q

Ex-

A

Out of

19
Q

hem-

A

Blood

20
Q

hemo-

A

Blood

21
Q

hetero-

A

Dissimilar

22
Q

Homeo-

A

Similar

23
Q

Hydro-

A

Water

24
Q

Hyper-

A
  • Above

* Excess

25
Q

Hypo-

A
  • Deficiency

* Beneath

26
Q

Hyster-

A

Uterus

27
Q

Infra-

A

Below

28
Q

Inter-

A

Between

29
Q

Intra-

A

Within

30
Q

Leuko-

A

White

31
Q

Macro-

A

Large

32
Q

Mal-

A

Bad

33
Q

Mast-

A

Breast

34
Q

Mega-

A

Great

35
Q

Melan-

A

Thick

36
Q

Men-

A

Mouth

37
Q

Micro-

A

Small

38
Q

Myo-

A

Muscle

39
Q

Myx-

A

Mucus

40
Q

Necro-

A

Death

41
Q

Neo-

A

New

42
Q

Nephr-

A

Kidney

43
Q

Oligo-

A

Few

44
Q

Osteo-

A

Bone

45
Q

Peri-

A

Around

46
Q

Phago-

A

To eat

47
Q

Phleb-

A

Vein

48
Q

Polio-

A

Gray

49
Q

Poly-

A
  • Many

* Excess

50
Q

Post-

A

After

51
Q

Pro-

A

Before

52
Q

Pseudo-

A

False

53
Q

Pyo-

A

Pus

54
Q

Syn-

A

Together with

55
Q

Xantho-

A

Yellow

56
Q

Without; not

A

A-

57
Q

Extremity

A

Acro-

58
Q

Gland

A

Adeno-

59
Q

Without

A

An-

60
Q

Before

A

Ante-

61
Q

Against

A

Anti-

62
Q

Joint

A

Arthro-

63
Q

Self

A

Auto-

64
Q

Life

A

Bio-

65
Q

Bile

A

Chol-

66
Q

Bladder

A

Cyst-

67
Q

Through

A

Dia-

68
Q

Difficult

A

Dys-

69
Q

In

A

En-

70
Q

Within

A

Endo-

71
Q

Intestine

A

Entero-

72
Q

Upon

A

Epi-

73
Q

Out of

A

Ex-

74
Q

Blood

A
  • Hem-

* Hemo-

75
Q

Dissimilar

A

Hetero-

76
Q

Similar

A

Homeo-

77
Q

Water

A

Hydro-

78
Q

Above; excess

A

Hyper-

79
Q

Deficiency, beneath

A

Hypo-

80
Q

Uterus

A

Hyster-

81
Q

Below

A

Infra-

82
Q

Between

A

Inter-

83
Q

Within

A

Intra-

84
Q

White

A

Leuko-

85
Q

Large

A

Macro-

86
Q

Bad

A

Mal-

87
Q

Breast

A

Mast-

88
Q

Great

A

Mega-

89
Q

Thick

A

Melan-

90
Q

Month

A

Men-

91
Q

Small

A

Micro-

92
Q

Muscle

A

Myo-

93
Q

Mucus

A

Myx-

94
Q

Death

A

Necro-

95
Q

New

A

Neo-

96
Q

Kidney

A

Nephr-

97
Q

Few

A

Oligo-

98
Q

Bone

A

Osteo-

99
Q

Around

A

Peri-

100
Q

To eat

A

Phago-

101
Q

Vein

A

Phleb-

102
Q

Gray

A

Polio-

103
Q

Many, excess

A

Poly-

104
Q

After

A

Post-

105
Q

Before

A

Pro-

106
Q

Flase

A

Pseudo-

107
Q

Pus

A

Pyo-

108
Q

Together with

A

Syn-

109
Q

Yellow

A

Xantho-

Decks in MOR 260: National Board Exam Review Class (42):