Hjerte og kar Flashcards Preview

6. semester: Patologi > Hjerte og kar > Flashcards

Flashcards in Hjerte og kar Deck (81)
Loading flashcards...
31

Angiv inddelingen af ikke-infektiøs primær vaskulitis og nævn en sygdom for hver gruppe.

Inddelingen sker på baggrund af størrelsen af de afficerede kar:
- Store arterier (arteritis temporalis)
- Middelstore arterier (polyarteritis nodosa)
- Små kar (Wegeners granulomatose, Schönlein-Henochs purpura og mikroskopisk polyangiitis)

32

Hvad er arteritis temporalis? (størrelsen af afficeret kar, klassiske symptomer, histologiske fund og sygdommens ætiologi)

Inflammation i store arterier (fx a. temporals).
Klassiske symptomer er smertende kar, tindingehovedpine og synsforstyrrelser (hvis a. ophtalmica er afficeret).
Kaldes også kæmpecellearteritis, fordi der i nogle tilfælde kan påvises kæmpestore celler i karvæggen.
Vi ved ikke hvorfor inflammationen opstår.

33

Hvad er polyarteritis nodosa? (størrelsen af afficeret kar, klassiske symptomer, histologiske fund og sygdommens ætiologi)

Inflammation i middelstore arterier.
Symptomerne kan være smerter svarende til de involverede organer.
Histologiske nøglefund omfatter fibrinoid nekrose og mikroaneurismer.
Patoanatomisk ses knuder (noduli) af inflammatorisk væv.
Vi ved ikke hvorfor inflammationen opstår.

34

Hvad er Wegeners granulomatose? (størrelsen af afficeret kar, klassiske symptomer, histologiske fund og sygdommens ætiologi)

Inflammation i små kar (arterioler, kapillærer og venoler) i de øvre og nedre luftveje samt i nyrerne.
Det kliniske billede præges ofte af recidiverende pneumonier, sinuitis og nyresygdom (hæmaturi, kreatininstigning)
I luftvejene ses granulomatøs inflammation (kronisk inflammation, hvor makrofager danner små, runde ansamlinger ofte omgivet af en bræmme af lymfocytter og fibroblaster). I nyrerne ses halvmåneglomerulonefritis.
Er en autoimmun lidelse, der består i at cirkulerende AntiNeutrofile Cytoplasmatiske Antistoffer (ANCA) aktiverer neutrofile granulocytter, som skader endotelet.

35

Hvad er Schönlein-Hinochs purpura? (størrelsen af afficeret kar, klassiske symptomer, histologiske fund og sygdommens ætiologi)

Inflammation i små kar.
Ses især hos børn.
Symptomerne er purpura samt luftvejs- og nyresygdom (øvre luftvejsinfektion, hæmaturi, proteinuri).
Histologisk ses fibrinoid nekrose.
Vi ved ikke hvorfor inflammationen opstår.

36

Hvad er mikroskopisk polyangiitis? (størrelsen af afficeret kar, klassiske symptomer, histologiske fund og sygdommens ætiologi)

Inflammation i små kar.
Symptomerne er tegn på lungesygdom (dyspnø, hoste)
Histologisk ses fibrinoid nekrose
Vi ved ikke hvorfor inflammationen opstår, men patienterne er ofte ANCA-positive (har antistoffer, der aktiverer neutrofile granulocytter til at angribe karendotel).

37

Hvad er purpura?

Spontant opstået blødning i hud og/eller slimhinde.

38

Inddel blodudtrækninger

Blødning i huden: Purpura
• Petekkier (punktblødning)
• Ekkymose (plamage)
Blødning under huden:
• Surgillation
• Hæmatom (en surgillation, der er hævet)

39

Hvad indebærer primær hæmostase?

Aktivering af trombocytter og karvæg.

40

Hvad indebærer sekundær hæmostase?

Aktivering af koagulationsfaktorer.

41

Hvad er en embolus?

Fremmedlegeme som føres fra en del af karsystemet til en anden. Den bevæges med strømmen, indtil den p.g.a. karlumens indsnævring ikke kan komme videre.

42

Hvad er de ni embolityper?

1. Tromboemboli (lungeemboli, systemisk emboli)
2. Paradoksemboli (vene-embolus passerer igennem persisterende foramen ovale (en atrieseptumdefekt) og sætter sig fast i en arterie.
3. Tumoremboli
4. Luftemboli (kirurgi, traumer, dykkersyge)
5. Fedtemboli (traumer)
6. Kolesterolemboli (aterosklerotisk debris fx løsrivning af plaque ifm indgreb via karbanen)
7. Septisk emboli
8.mnionvæske emboli (fx afskallet fosterhud, der kommer gennem hul i placenta, så mor får emboli)
9. Fremmedlegemer, parasitter

43

Hvorfra kommer lungeemboli-massen?

Oftest de dybe vener i underekstremiteterne.

44

Hvorfra opstår systemiske embolier, og hvor sætter de sig fast?

Oprindelse: hjertet
Okklusion: underekstremiteterne

45

Hvad er aktiv hyperæmi?

Øget blodmængde i et organ som reaktion på øgede funktionelle krav.

46

Hvad er passiv hyperæmi (stase)?

Øget blodmængde i et organ som konsekvens af kompromitteret venøst afløb.

47

Hvad betyder arteriosklerose, og hvad kan forårsage arteriosklerose?

Arteriosklerose betyder "hård arterie" og kan skyldes:
- Aterosklerose (forkalkning i tunica intima)
- Mönckebergs mediasklerose (forkalkning i tunica media, uden forsnævring af karlumen)
- Hyalin arteriolosklerose (proteinaflejring i arteriolevægge, forsnævring af karlumen)

48

Hvad disponerer for Mönckebergs mediasklerose?

Alderdom, diabetes og svær kronisk nyresygdom.

49

Hvad disponerer for hyalin arteriolosklerose?

Hypertension og diabetes.

50

Hvad er et aneurisme?

Lokaliseret udvidelse af en arterie eller af hjertet som følge af forandringer i/svækkelse af væggen.

51

Hvilke typer aneurismer findes der?

1. Aortaaneurisme
2. Bæraneurisme
3. Mikroaneurisme
4. Ventrikelaneurisme (senkomplikation til AMI)

52

Hvor optræder bæraneurismer, hvem får dem og hvilken type hjerneblødning kan de give anledning til?

Circulus arteriosus cerebri.
Marfans syndrom.
Subarachnoidal blødning.

53

Hvad er årsagen til mikroaneurismer, og hvor optræder de?

Immunologisk reaktion (polyarteritis nodosa): spredt i kroppen
Hypertension: cerebrum
Diabetes: retina

54

Hvad er komplikationerne til et aterosklerotiske aortaaneurisme?

1. Kompression af omgivende strukturer
2. Perifer embolusering
3. Ruptur

55

Hvad er primær hypertension?

Hypertension uden kendt årsag.

56

Hvad er sekundær hypertension?

Hypertension med kendt årsag fx nyresygdom, binyresygdom, thyroideasygdom eller lægemidler.

57

Hvad kendetegner oftest benign hypertension?

At den er asymptomatisk.

58

Hvad kendetegner oftest malign hypertension?

At den er symptomatisk: svimmelhed, synsforstyrelse, kvalme og hovedpine

59

Angiv tre kongenitte karlidelser.

1. Coarctatio aorta (forsnævring af aorta)
2. Pulmonal stenose (forsnævring af udløbet fra højre ventrikel til truncus pulmonalis)
3. Fibromuskulær dysplasi (forsnævring af især a. renalis grundet omdannelse af muskelvæv til bindevæv. Hyppig årsag til renovaskulær hypertension hos yngre kvinder.

60

Blodpropper i hjernen er typisk (trombe/emboli)?

Tromber og embolier (50:50)