Lipider Flashcards Preview

K5 stadie CREN > Lipider > Flashcards

Flashcards in Lipider Deck (63)
Loading flashcards...
1
Q
 • 95 % triglycerider i dietärt fett
 • Enzymer från pancreas och gallsalter (kolesterolderivat) viktiga för upptag
 • Enterohepatisk cirkulation där de tas upp igen i distal del i ileum
  • LM kan ges för at binda gallsalter vilket gör att de följer med avföring ut, detta noterar lever som producerar gallsalter av kolesterol som då minskar

​Vilket LM fungerar på detta sätt?

A

Resiner

2
Q
 • 95 % triglycerider i dietärt fett
 • Enzymer från pancreas och gallsalter (kolesterolderivat) viktiga för upptag
 • Efter nedbrytningen till miceller tas fettet upp i enteroceyter och förpackas till kylomikroner (lipoprotein)
  • I kärnan på lipoproteiner finns kolesterolestrar och triglycerider (fettlösliga förstås), på ytan finns fosfolipider och fritt kolesterol (polära molekyler)

Apoproteiner som sitter på ytan är viktiga av tre anledningar, vilka?

A
 • Apoproteiner viktiga strukturellt (håller ihop lipoproteinet)
 • Kan också vara viktiga co-faktorer till olika enzymer som behövs för att metabolisera lipoproteinerna
 • Ligand för receptorer, ex hur lipoproteinet ska elimineras från cirkulation
3
Q

Vad händer med chylomikroner när de skickas ut från enterocyten?

A
 • Kylomikroner (CM), går via lymfa ut i blodbana. I blodbana binder de till LPL (lipoproteinlipas), sitter på endotelet i blodbanan.
  • Finns i tre vävnader hjärtmuskel, vanlig tvärstrimmig muskel och fettväv.
 • När kylomikroner tömts ut delvis på triglycerider kallas de för chylomikronremnants som kan binda receptorer (LRP1) i lever genom sin ApoE, tas då upp och bryts ner
4
Q

Hur får vi lipoproteiner endogent?

A
 • Lever producerar lipoproteiner, ex VLDL som frisätts i cirkulation och också via LPL töms på innehåll, vilket ger
 • IDL som via hepatiskt lipas (HL) töms än mer, vilket ger partiklar som innehåller mest kolesterol – LDL (restpartikel) som kan tas upp genom LDL-R
 • HDL bildas också och transporterar kolesterol från vävnad till lever (traditionellt)
5
Q

Vilka tre grupper av lipoproteiner har vi?

A
 • HDL
 • LDL
 • TRL (triglyceridrika lipoproteiner)
  • CM, CMR, VLDL, IDL
6
Q

Vilken princip har vi gällande storleken på lipoproteiner och deras innehåll?

A
 • Principen är att CM är enorma, LDL och HDL (minst) mkt mindre
  • De mindre partiklarna har mkt mindre triglycerider och mer kolesterolandelrika
7
Q

NPC1L1 (receptor)

 • Ansvarar för absorption av kolesterol från tarmlumen
  • En del människor absorberar 10 %, andra upp till 90%, normalt 50-60 %

Mottaglig för vilket LM?

A

Ezetimide

8
Q

Vad gör ABCG5/G8?

A
 • Transport av kolesterol ur tarmceller
  • LM under utveckling (transportera ut mer kolesterol)
9
Q

Chylomikroner (få)

 • Stora och triglyceridrika
 • Maxnivåer 1-2 h efter måltid
 • Halveringstid 15 min

Vilket strukturellt viktigt protein innehåller denna?

Vilket protein behöver den också för att sättas ihop?

A
 • ApoB48 – strukturellt viktig, håller ihop partikeln
 • MTTP
  • Behövs för att sätta samman lipidkompkonter som utgör Chylomikron
  • LM-mottaglig (eventuellt, funkat hyfsat vid prövning men inte fungerat sen)
10
Q

Lipoproteinlipas

 • Hydroliserar triglycerider från chylomikroner och vi får CMR
 • Efter måltid ökar dess aktivitet
 • Fett tas upp i fettväv, mer aktivitet i muskler vid träning
 • Har kofaktorer – både stimulerande och hämmande

Vilka är dessa och vad gör de?

A
 • Stimuleras av ApoCII i chylomikornerna
 • Hämmas av ApoCIII som blockerar LPL-aktiviteten vilket då ger mindre nedbrytning
  • LM kan hämma ApoCIII och vi får ökad aktivitet av LPL
11
Q

Hormonkänsligt lipas

 • Intracellulärt lipas i adipocyter som bryter ned triglycerider till monoglycerider, fria fettsyror och glyceroler vid mobiliseringsbehov av fett

Vilka hormoner är det känsligt för?

A
 • Dess aktivitet regleras av katekolaminer, glugagon och insulin
12
Q

CMR (upptag) (få)

 • Innehåller fortsatt mkt triglycerider och en del kolesterol
  • Är aterogena vilket gör att tillstånd som påverkar dess upptagsreceptorer kan ge ateroskleros
 • LPL kan fortsätta bryta ner dessa

Vilket strukturellt protein har denna?

Vad gör ApoCIII här?

A
 • ApoB48 strukturell här
 • ApoCIII motverkar bindning (hämmar både LPL och receptormedierat upptag)
  • Sämre upptag av CMR från cirkulation av denna (bad guy)
13
Q

CMR (upptag) (få)

 • Innehåller fortsatt mkt triglycerider och en del kolesterol
  • Är aterogena vilket gör att tillstånd som påverkar dess upptagsreceptorer kan ge ateroskleros
 • LPL kan fortsätta bryta ner dessa

Hur sker dess receptormedierade upptag?

A
 • Upptag genom ApoE (på CMR) som binder
  • LDLR (ApoE)
  • Heparansulfat proteoglykan (ApoE)
  • LRP1 (LDL-receptor related protein 1) (ApoE)
14
Q

VLDL (få)

 • TG-rika, stora, ½ = 3-4 h
 • Utgörs av det vi tar upp från födan (CMR) och delvis HMG-CoA-reduktas produktion av kolesterol (hastighetsbestämmande steg)
  • LM – Statiner blockerar detta
  • Glukagon/katekolaminer hämmar, insulin stimulerar

Viktigt strukturellt protein?

Genom vilka ligander sker receptormedierat upptag?

A
 • ApoB100 viktigt strukturellt protein (krävs för bildande)
 • ApoB100 och ApoE
  • Ligand för LDL-receptor (både ApoB100 och ApoE) och proteoglykaner (ApoE)
15
Q

VLDL hydroliseras också genom LPL i vilka organ?

Vilken produkt får vi efteråt?

A

i fettväv och muskler vilket ger IDL

16
Q
 • VLDL1 (större och mer TG), VLDL2 (mindre TG, oftast hos vältränade, innehåller mer kolesterol), beroende av tillgången på TG

Vilket protein behövs för intracellulär transport av TG och kolesterol (C) till VLDL?

A

Microsomal TG transfer protein (MTTP)

17
Q

IDL

 • Måttligt TG-rika, medelstora

Vilka receptormedierande ligander har denna?

Vad kan blockera bindining till receptorer?

Vad gör hepatiskt lipas (HL)?

A
 • ApoE och ApoB100
  • Ligand för LDL-receptorer och proteoglykaner
 • APOCIII blockerar bindning till receptorer
 • Hepatiskt lipas (HL) kan ytterligare hydrolisera vilket ger LDL
18
Q

Vilket lipoprotein dominerar i plasma och vilken halveringstid har denna?

A

LDL

 • Dominerar (90 %), längre halveringstider (2-3 dagar)
19
Q

LDL

Vilka ligander har denna för receptormedierat upptag och vilka receptor binder den?

A
 • ApoB100 på ytan (inget ApoE)
 • ApoB100 binder till LDL-receptor (ej till de andra receptorerna)
20
Q

Vad gör LDL-receptorn?

Vad händer om inte LDL-receptorn fungerar som den ska (av olika anledningar)?

A
 • LDL-receptorn kan ta upp LDL-partiklar och sedan återcirkulera och fungera igen
 • Om LDL-receptor inte fungerar får vi högre LDL-nivåer i plasma
21
Q

Vad gör PCSK9?

A

Bryter ner LDL-receptor, elakt protein

22
Q

Lipoprotein(a)

 • Liten fraktion av LDL

Varför är denna så dålig?

Vilka dåliga effekter har den?

A
 • Extra elak, ser ut som LDL-partiklar, små kolesterolrika och ApoB100 på ytan
 • Men har också Apo(a), binder till ApoB100, blockerar bindningen mellan ApoB och LDL-R . Levern kan alltså inte ta upp
  • Proaterogen och protrombotisk
23
Q

HDL

 • Snällt historiskt
 • Men i genetiska studier har man sett att höga nivåer inte skyddar mot hjärtkärlsjukdomar, HDL-höjande LM ger inte heller effekt
 • Mekanismer
  • HDL har en reglerande mekanism, reglerar andra lipoproteiner genom att ta upp eller ge bort Apoproteiner
  • Kan transportera bort kolesterol från kärlen (men mer komplext)
  • Antioxidantisk funktion, antiinflammatorisk funktion, antitrombosfunktion

Vad finns det troligen för olika typer av HDL?

A
 • Förmodligen funktionella och dysfunktionella HDL
  • Ej kolesterolinnehållet eller mängden som avgör utan proteinerna på ytan som avgör om de är funktionella (snälla) eller dysfunktionella
24
Q

LDL-upptag

Tas det upp mindre så aktiveras transkriptionsfaktorn SREBP2 som gör vad?

A
 • uppreglerar till fler LDL-receptorer och mer HMG-CoA-reduktas
25
Q

LDL-upptag

 • Tas det upp mer LDL-partiklar ökar kolesterol vilket istället ökar transkriptionsfaktorn LXR som gör vad?
A

Uppreglerar ABCA1/ABCG1 som kan transportera ut kolesterol

26
Q

Cellens lipidhomeostas

 • Får hepatocyterna för mkt fett får vi fettlever
 • Vilka molekyler uppreglerar leverns syntes av triglycerider?
A

Glukos/fruktos och insulin ökar leverns syntes av triglycerider

27
Q

Från vad kommer materialet för sekretion av TG-rika VLDL och B-oxidation i lever?

A
28
Q

Vad innebär Response to Retention?

A
 • Lipoproteiner som innehåller ApoB100 (även ApoB48) är tillräckligt små för att passera intakt endotel, kan binda till minusladdade proteoglykaner som binder till positivt laddade aminosyror, de modifieras sedan (oxideras), och bildar foamcells genom makrofager
  • CMR, VLDL (ej största), IDL, LDL, HDL och lipoprotein(a) tillräckligt små för att gå in i endotelet
29
Q

Standardprover

Vad innebär total kolesterol?

A
 • Total kolesterol är meningslöst att ta då det beskriver hur mkt som finns lastat i blodet, säger ingenting om exempel hur många små ApoB100-lipoproteiner vi har
  • Viktigt skilja på lasten i partiklar och partiklar
30
Q

Standardprover

Vad innebär HDL-kolesterol och vad får man om man subtraherar det från TC?

A
 • HDL-kolesterol – hur mkt kolesterol i HDL, denna kan man subtrahera från TC vilken ger non-HDL-kolesterol (ApoB-innehållande lipoproteiner)
31
Q

Standardprover

Vad visar LDL-kolesterol?

A
 • LDL-kolesterol – mått på LDL-partiklar (inklusive (a))
32
Q

Standardprover

Vad tyder höga triglycerider på (vad är liksom problemet)?

A
 • Höga triglycerider tyder på att problemet inte är HDL eller LDL utan TLRs
33
Q

Vilka värden utgörs non HDL-kolesterol av?

A

Remnant + LDL = non HDL-kolesterol

34
Q

Vilket är det bästa provet att ta för att få en bild av hur läget ser ut?

A
 • ApoB mäter mängden ApoB i blodet (en per lipoprotein), bra mått
35
Q

Varför är referensvärden inte intressanta gällande fetter/kolesterol?

A
 • Referensintervall beskriver hur befolkningen ligger, sällan relevant för lipider. Vi vill veta om något om risken. Eftersom hela befolkningen kan ligga inom risk är referens inte intressant
 • Normala lipider och referensintervall hör inte ihop, då lipider inom referens ändå kan vara en lipidrubbning, kan också ligga utanför och vara normalt
36
Q

Vad ska LDL-kolesterol ligga under hos en som haft infarkt? Hos en som har diabetes?

A
 • Önskvärda lipider, LDL under 1,4 hos de som haft infarkt, diabetiker under 1,8
37
Q

Vad innebär optimala lipider i värde gällande LDL-kolesterol?

A
 • LDL-kolesterol 0,5-1,0 (utanför referensintervall)
38
Q

Gå igenom storleksordningen på de olika blodfetterna

A
39
Q

Lipidrubbningen fenotyp

Vad är typiskt att se vid högt totalkolesterol?

A

Högt LDL-kolesterol

40
Q

Vad är viktigt att tänka på vid vidare utredning efter t ex prover?

A
 • Vilken del av metabolismen är rubbad, eller har det med livsstilsfaktorer att göra osv
41
Q

Dyslipidemi

 • Finns i samband med insulinresistens, diabetes och fettlever
 • Olika mekanismer gör att man får för mkt VLDL, för mkt produktion och/eller för lite nedbrytning
 • Lipider förhöjda längre efter måltid än normalt
 • Vilket ger sekundära förändringar av LDL (mindre och mer lättoxiderade) och HDL (lågt)

Vad är viktigt att tänka på hos någon med diabetes?

Hur är ApoCIII involverat?

Hur kan ApoCIII hämmas?

A
 • Viktigt att känna till, hos patienter med diabetes kan vi ha ganska lågt kolesterol-LDL (mängden kolesterol lastat i LDL vilket inte säger något om hur många LDL-partiklar det är) small dense LDL (kan ha låg last) men stort antal, alltså koncentration kan vara hög, viktigt mäta ApoB som då är jättehögt – många partiklar
 • ApoCIII, hämmar LPL och receptorer som binder CMR och IDL
  • Kan hämmas av livsstil (öka insulinkänslighet) och LM
42
Q

Familjär hypercholesterolemi (FH)

 • Tidigt insjuknande i kranskärlsjukdom
 • Familjehistoria (autosomalt dominant), mutation i en av tre gener vilket ger högt LDL-kolesterol från födsel
 • Högt LDL-kolesterol

Vad är typiskt att se på kroppen hos dessa?

Vilka är de tre generna som är aktuella här?

A
 • Lipidstigmata (senxantom är typiskt för sjukdomen men hyfsat ovanligt)
  • Arcus corneae och xantelasmata är något mer vanliga, men mindre specifika.

Generna är ApoB, PCSK9 (för mkt) och LDL-receptor

43
Q

Familjär kombinerad hypercholesterolemi (FCH)

 • Inte monogen, flera gener tillsammans med livsstilsfaktorer ger lipidrubbning
 • Visst överlapp med Dyslipidemi gällande bukfetma och glukos/insulin men också gällande genetiska riskfaktorer

Vad kan göra det svårt att spåra?

Vilka värden är typiskt förhöjda hos dessa?

Vad ökar det risken för avsevärt?

A
 • Lipidvärden kan se olika ut över tid, familjemedlemmar i samma släkt kan också ha olika värden
 • Kombinerad ökning av LDL och VLDL (ibland också IDL)
  • Ger hög risk för hjärtinfarkt
44
Q

Vilken är den vanligaste lipidrubbningen (vad vi vet) i Sverige?

A

Familjär hyper-Lp(a)

 • Vanlig lipidrubbning, 20% av befolkning har förhöjd hjärtkärlrisk
45
Q

Familjär hyper-Lp(a)

 • Vanlig lipidrubbning, 20% av befolkning har förhöjd hjärtkärlrisk

Ärftlig?

Hur kan vi påverka denna?

Hur mäter vi den?

A
 • Ärvs också autosomalt dominant, till 90 % bestäms nivåer av genetiska faktorer, hur Apo(a) ser ut
 • Svårt påverka med livsstilsfaktorer
 • Standardprov kan vara helt normalt, måste mäta (a)
46
Q

Triglyceridrubbningar

 • Mild till måttligt förhöjda triglycerider mellan 2-10, kraftigt förhöjda över 10

Vad beror denna på?

Vilka blodfetter ser vi ökning av?

Hur kan vi påverka denna sjukdom?

A
 • Vanligt, enkelt uttryckt, alltid kombination av ärftliga faktorer och livsstilsfaktorer, ovanligt med strikt genetiska former
 • Ökning av ApoB-innehållande lipoproteiner som VLDL och IDL ger ökad hjärtkärlrisk
 • Mkt livsstilsfaktorer att arbeta med
47
Q

Behandling

 • Risk och behandlingsprinciper

Vad avgör hur vi behandlar de med blodfettsrubbningar?

Vilket undantag finns?

Varför behandlas 10 % med lipidsänkande?

A
 • Hjärtkärlrisken avgör vår behandling (undantaget är allvarlig hypertriglyceridemi som ska behandlas för att undvika pancreatit)
 • 10 % får lipidsänkande behandling, på grund av diabetes/hjärtinfarkt har de risken som gör att vi behandlar med lipidsänkare
  • Lipidrubbningen ger en hög eller mkt hög risk, ofta behandlar vi alltså lipidrubbningen också
48
Q

Absolut ASCVD-risk (gäller inte redan ASCVD, diabetes, Njurinsuff, FH som alltid är hög eller mkt hög risk)

 • Skattas med hjälp av kön, ålder, rökning, systoliskt blodtryck och totalkolesterol
 • Ger en risk i procent att närmaste 10 åren dö i hjärtkärlsjukdom
  • Tar inte hänsyn till bukfetma, ärftlighet, matvanor, fysisk träning osv
 • Låg risk – livsstilsråd
 • Måttlig risk – livsstilsintervention (kanske

Vad ska de med hög risk respektive mkt hög risk risk ha för målvärde?

A
 • Hög risk/mkt hög risk – livsstil och LM, behandla till önskvärda nivåer – under 1,8 respektive 1,4 kolesterol
49
Q

Dåliga blodfettvärden

Vad kan en livsstilsintervention handla om (minst fyra)?

A
 • Bibehålla normalvikt
 • Tobaksfrihet
 • Kloka matvanor
 • Fysisk träning
 • Minska alkoholkonsumtion
50
Q

Lipidrubbningar

Vilken gemensam sluteffekt har de fyra LM vi nyttjar till detta idag?

Vilka är de fyra LM i nedstigande led (från behandlingsalternativ 1-4)?

A
 • Vi ger behandling som sänker LDL genom att eliminera det från blodet (undantag (a))
 • Första hand till sista hand LM
  • Statiner
  • Ezetimibe
  • Resiner (mer sällan)
  • PCSK9i
51
Q

Hur fungerar statiner?

Vilka blodfetter påverkas?

A
 • Hämning av HMG-CoA-reduktas vilket ger sänkta intracellulära nivåer av kolesterol och aktivering av transkriptionsfaktorn SREBP2 som bland annat reglerar upp LDL-R på hepatocyternas yta och den receptormedierade endocytosen och nedbrytningen av LDL-partiklar förhöjs, varvid koncentrationen av LDL-partiklar och LDL-kolesterol i blodet sjunker
 • Minskning av LDL, VLDL och IDL
 • Ökning av HDL
52
Q

Hur fungerar Ezetimide?

A
 • Blockerar kolesterols upptag (från föda och galla) i tarmen (NPC1L1) vilket ger det mindre kolesterol till lever/celler, vilket stimulerar SREBP2 som ger uppreglering av LDL-receptorer
53
Q

Hur fungerar resiner?

A

Binder gallsyror i tarmen varvid det enterohepatiska kretsloppet bryts. Detta leder till en ökad gallsyrasyntes som är ett kolesterolderivat genom uppreglering av CYP7A1

Ger sedermera uppreglering av LDL-receptorer

54
Q

Hur fungerar PCSK-9-hämmare?

A
 • Monoklonala antikroppar som blockerar PCSK-9 som annars bryter ner LDL-receptorn, ger kraftig sänkning av LDL genom att LDL-receptorn får längre varaktighet
55
Q

Visst, vi ska sänka LDL och non-HDL men vad är egentligen viktigast att sänka?

A

ApoB

56
Q

LDL-kolesterol förhöjt (ofta från födsel)

Vilken sjukdom pratar vi om?

Hur stor är chansen att ens barn får detta?

A

Familjär hyperkolesterolemi (FH)

50 %

57
Q

En individs absoluta ASCVD-risk styr om vad gällande LM?

A

Om och hur lipidsänkande behandling ska ges samt vilken målnivå som bör eftersträvas

58
Q

Varför ger vi inte bara PCSK9-hämmare för att sänka LDL-kolesterol från början?

A

PCSK9-hämmare har ingen antiinflammatorisk effekt + att den är mkt dyr

59
Q

Vilka värden av

 • Kolesterol
 • LDL
 • Triglycerider
 • HDL
 • Remnantkolesterol
 • ApoB

Tyder generellt på en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar?

A
 • Kolesterol > 5
 • LDL > 3
 • Triglycerider > 1,7
 • HDL < 1
 • Remnantkolesterol > 0,8
 • ApoB > 0,8
60
Q

Denna receptor ansvarar för absorption av kolesterol från tarmlumen

En del människor absorberar 10 %, andra upp till 90%, normalt 50-60 %

Mottaglig för för läkemedlet Ezitimide

Vad heter receptorn?

A

NPC1L1

61
Q

Dyslipidimi

Vilka blodfetter blir förhöjda?

A
 • Olika mekanismer gör att man får för mkt VLDL, för mkt produktion och/eller för lite nedbrytning
 • Vilket ger sekundära förändringar av LDL (mindre och mer lättoxiderade) och HDL (lågt)
62
Q

Du ser att en patient har ganska förhöjt LDL-kolesterol, vad skulle du kunna göra för att differentiera mellan FHC, vanlig polygen hyperkolesterolemi och sekundär hyperkolesterolemi?

A

Kolla på tidigare blodprover, är de förhöjda tidigt i livet stärker det tesen om FHC

63
Q

HDL-kolesterol – hur mkt kolesterol i HDL, denna kan man subtrahera från TC vilken ger?

A
 • Non-HDL-kolesterol (ApoB-innehållande lipoproteiner)