Blodgruppscerologi Flashcards Preview

K5 stadie CREN > Blodgruppscerologi > Flashcards

Flashcards in Blodgruppscerologi Deck (16)
Loading flashcards...
1
Q

När kan det vara viktigt att ha koll på sina blodgrupperingar?

A
 • Blodtransfusion
 • Graviditetsimmunisering
  • Viktigt för att mamman inte ska utveckla antikroppar mot fostrets antigen (RhD)
 • Organtransplantation
  • AB0- viktigt vid transplantation av hjärta, lever, njurar och lungor
2
Q

Vad kan de eventuella anitkropparna göra mot blodgruppen?

A
 • Binda till erytrocyterna och orsaka hemolys
3
Q

Vad innebär reguljära antikroppar?

A
 • Sådana som regelmässigt finns mot de antigen som man själv saknar
 • Finns bara inom ABO-systemet
  • Ex en person med A uttrycker alltid anti-B-antikroppar
4
Q

Vad innebär irreguljära antikroppar?

A
 • Sådana som (kan ha) bildats efter exponering för antigen man själv saknar
  • Sker inte regelmässigt, en person som är RhD-negativ uttrycker inte alltid RhD-antikroppar men kan utveckla dessa vid exponering
5
Q

Vad innebär Landsteiners regel?

A

Man har alltid antikroppar mot det/de antigen man själv saknar inom AB0-systemet

6
Q

Vad ska vi tänka på vid erytrocyttransfusion?

Vad händer om vi ger fel?

A
 • Vid erytrocyttranfusion tillförs antigen
 • Hänsyn måste tas till mottagarens antikroppar, risk för fatal hemolytisk transfusionsreaktion om det blir fel
 • O till alla
 • Reguljära antikroppar av IgM-typ, kapabla att binda in till komplementsystemet intravaskulärt efter att de bundit antigenet vilket ger den intravaskulära hemolysen
7
Q

Vad ska vi tänka på vid plasmatransfusion?

A

Plasmatransfusion

 • Vid plasmatransfusion tillförs antikroppar
 • Hänsyn måste tas till mottagarens erytrocytantigen
 • AB till alla
8
Q

Vad är viktigt att veta gällande RhD?

Av vilken typ är antikropparna?

A
 • Har man RhD är man RhD-positiv
 • Saknar man RhD är man RhD-negativ
 • RhD har en mkt hög antigenicitet, dvs ger ofta upphov till antikroppsbildning om en individ som saknar RhD kommer i kontakt med erytrocyter som har RhD
  • Graviditet (modern RhD- och fostret RhD+, liten del av fostrets blod kan passera placenta och ge upphov till antikroppar, vid första graviditeten sker ingenting men vid nästa graviditet kan dessa antikroppar (av IgG-typ) passera placenta och orsaka hemolys i fostret
  • Transfusion
 • Hos individ som bildat anti-D ger transfusion av RhD-positivt blod upphov till transfusionsreaktion (extravasal hemolys)
 • Anti-D är vanlig orsak till HDN (hemolytic disease oft the newborn)
 • Rh-profylax kan ges för att förhindra uppkomst av anti-D
9
Q

När gör vi mödravårdsscreening gällande blodgrupper?

A
 • Blodgruppering inklusive antikroppsscreening i v. 10 på alla kvinnor (även andra antikroppar som anti-KEL)
  • RhD neg. kvinnor typas dessutom på fetalt RhD
  • Ny antikroppsscreen v. 29
  • RhD-negativa kvinnor som bär ett RhD-positivt barn (enl provtagning v. 10) ges RhD-profylax förebyggande redan under graviditet
 • Om irreguljär antikropp av betydelse för det väntande barnet hittas hos moder, följs mamman med regelbunden provtagning resten av graviditet (om de stiger eller fostret påverkas)
10
Q

Antikroppars kliniska relevans

 • Immunogenecitet (vissa antigener ger inte utveckling av antikropp), RhD räcker med mkt liten mängd

Vilken klass ger i regel svårast reaktioner?

A

IgG

11
Q

Direkt antiglobulintest (DAT)

 • Visar om patintens erytrocyter är mantlade med antikroppar och/eller komplement in vivo

Vilka indikationer har v för detta test?

A
 • Autoimmun hemolytisk anemi (autoantikroppar mot sina egna erytrocytantigener), testet visar helt enkelt att erytrocyterna är coatade (mantlade) med antikroppar
 • Hemolytisk transfusionreaktion (vi kan diagnostisera om pat. fått fel blodgrupp vid transfusion)
 • Graviditetsimmunisering (positiv DAT från navelsträng talar för att det finns antikroppar bundna till fostrets erytrocyters RhD
12
Q

Vilka rutiner är viktiga vid provtagning utöver

 • Vikten av att försäkra sig om mottagarens fullständiga identitetsuppgifter
  • Svenskt personnummer (alternativt tillfälligt personnummer)
  • Spårbara uppgifter
  • För och efternamn
  • Nyfödda barn, mammans identitet och om barnet saknar personnummer ska barnets BB-nummer anges

?

A
 • Blodprov för blodgruppsbestämning och förenlighetsprövning ska tas från mottagaren vid två separata tillfällen (utom i extrema fall)
  • Ex blodgruppsbestämning på mottagning och förenlighetsprövning på operationsdag
13
Q

ABO-gruppering

 • Blodprov från patienten separeras vilket ger oss plasma i ett rör och erytrocyter (späds) i ett annat
 • Vi använder Viggoplatta för antigengruppering och plasmagruppering
 • Raderna under A-D består av erytrocyter, regaens består av serum (AB ska inte ge reaktion och fungera då som negativ kontroll)
 • Först tillsätts serum och sedan erytrocyter från patienten
 • Blanda genom rotation i 15 min
 • Agglutinat (ihopklumpning av erytrocyter)à positiv reaktion
  • Gradera reaktion 0-4 (2-4 ses med ögat), ju mer kompakt desto högre grad, grad 4 är en enda klump
  • Negativ reaktion = 0

Tolkning?

A
 • Patient A = A (4+)
 • Patient B = AB (4+, 3+)
 • Patient C = 0
 • Patient D = B (3+)
14
Q

Plasmagruppering

 • Till skillnad så tillsätter vi patientens plasma i varje brunn
 • I A1 tillsätts erytrocyter av blodgrupp A
 • Reaktion tyder på antikroppar förstås
 • Blanda genom rotation i 15 min
 • Läses av på samma sätt som ovan

Tolkning?

A
 • Patient A = A (2+)
 • Patient B = AB
 • Patient C = 0 (3+, 3+)
 • Patient D = B (2+)
15
Q

RhD-gruppering

 • Erytrocyter från patienten i bägge rören (K = kontroll)
 • Anti-D tillsätts rör A och vid positivt resultat (innehåller RhD+) sker agglutination
 • Rh-Hr-kontroll i rör märkt K, innehåller inget Anti-D
 • Centrifugera 3-5 min och vagga lätt.
 • Gradera agglutination enligt samma princip 0-4 (röret 4+)

Hur många % är RhD-?

A

15 %

16
Q

Vad innebär blodgruppering och förenlighetsprövning?

A

Blodgruppering

 • ABO-bestämning
 • RhD-bestämning
 • Antikroppsscreening

Förenlighetsprövning

 • BAS-test (Blodgruppskontroll och AntikroppsScreening)
 • MG-test (Plasma undersöks mot varje beställd blodenhet på förekomst av antikroppar riktade mot andra blodgruppssystem än ABO-systemet)