Arbetsfysiologi Flashcards Preview

K5 stadie CREN > Arbetsfysiologi > Flashcards

Flashcards in Arbetsfysiologi Deck (60)
Loading flashcards...
1
Q

Varför kan inte fett metaboliseras anaerobt? Och varför kan inte citronsyracykeln ske anaerobt?

A
 • Fettförbränning kräver mer syreförbrukning eftersom betaoxidering ger mkt NADH och FADH2 som sedan i elektrontransportkedjan kräver O2 som elektronacceptor, acetyl-koA nedbrytning kräver också O2 i citronsyracykeln (NADH, FADH2)
  • Detta betyder att anaerob förbränning inte kan bryta ner fett förstås
2
Q

Vilka energiförråd har vi och hur länge varar de?

A
3
Q

Vad innebär den respiratoriska utbyteskvoten och hur ser den ut för del olika typerna av förbränning?

A
 • Respiratorisk utbyteskvot (RQ el RER) = koldioxidelimination/syreupptag (VIKTIGT)
  • Kolhydratförbränning = C6H12O6 = 6 CO2/6 O2 =1,0
  • Anaerob förbränning = > 1
   • Pyruvat à laktat + H+ binder till HCO3- vilket ger CO2 + H2O
  • Fettförbränning = C16H32O2 = 16 CO2/ 23 O2 = 0,7
4
Q

Hur förhåller sig VO2-max till olika typer av aktivitet?

Hur ser RER ut vid ett riktigt maximalt prov?

A

Lite beroende av hur du prövar (cykel, löpning osv), löpning ger högre än kanot då vi engagerar mer muskler

Vid ett riktigt maximalt prov ska RER vara en bra bit över 1 (FÖRELÄS)

5
Q

Om ett visst arbete kräver en viss energiåtgång vad kräver det då vid aerobt arbete?

Hur förhåller sig syreupptaget och pulsen vid samma submaximala arbetsbelastning (aerobt) för en tränad vs en otränad person?

Hur förhåller sig VO2-max för dessa personer?

A

O2

Olika individer har samma syreupptag VO2 vid samma arbetsbelastning till en viss gräns (om de arbetar aerobt, dvs på en submaximal belastning) men beroende på transportförmågan får vi olika puls

Olika individer har dock olika maximalt syreupptag (VO2max) ”taket skiljer”

6
Q

Om två personer ska springa en sträcka och den ene väger 50 kg mer, gör de lika stort arbete eller gör den större personen ett större arbete?

A

Den större personen gör ett större arbete

7
Q

Vad beror syreupptaget av?

A
 • Syreupptaget beror av hjärtminutvolymen och syreextraktionen, alltså hur mycket av syret som tas upp i vävnaden
8
Q

Vad händer i början av ett arbete och vad händer efter ett arbete gällande syreåtgång?

A

I början av arbetet kommer en syreskuld byggas upp innan andningen matchar arbetet och når en steady state. Efter arbetet avslutats hålls ventilationen något höjd innan skulden ”betalats”, detta är vanligen något större än skulden

9
Q

Vad innebär det att vara vältränad avseende energi och kraft?

A

Produceras mer energi per tidsenhet ju mer vältränad du är, mer kraft, högre VO2-max

Energibehovet är alltid samma för samma arbete men vi är olika lämpade för detta arbete

Johaug producerar denna tillräckliga energi i kroppen lättare än överviktig latmask

10
Q

Hur räknas VO2/VO2max ut och vad kallas denna princip?

A
 • VO2 = syreupptag (ml syre/minut)
 • HMV = hjärtminutvolym
 • A-V-O2-differens – arterio-venös-syredifferens i koncentration %
 • Syreinnehåll i blodet
11
Q

Vilka värden behöver vi för att räkna på syreinnehåll i blodet och hur räknar vi sedan på det?

A
12
Q

Hur räknar vi ut EQ O2 = hur mkt luft behöver jag andas för att få in 1 liter syre?

A

minutventilation/syreupptag = VE/vO2

13
Q

Vilka är de viktiga arbetsfysiologiska organen?

A
 • Hjärta - hjärtminutvolymen
 • Muskler
 • Blodkärl – perifer cirkulation, kroppen omfördelar blodet genom konstriktion och dilatation genom bland annat sympatikus
 • Blod – hur mkt erytrocyter det finns, lämpar av mer O2 i vävnad vid ökat arbete (Bohr-mekanism)
 • lungor – dessa är inte begränsade hos friska normaltränade
14
Q

Vad är hjärtminutvolymen beroende av?

A
15
Q

Vad är EDV beroende av?

A
16
Q

Vad är viktigast för en större slagvolym?

Vad händer med slutvolymen?

A
 • EDV är viktigast för att få större slagvolym eftersom kontraktionskraften ökar proportionellt med muskelfibrernas uttänjning
  • Även slutvolymen blir något mindre men inte lika viktigt
17
Q

Vad innebär Frank Starling-mekanismen?

Vad leder då till ökad SV?

A
 • Musklerna står i optimalt läge gentemot varandra typ (FÖRELÄS)
 • Hjärtmuskelns kontraktionkraft ökar proportionellt med muskelfibrernas uttänjningsgrad/sträckning
 • Vilket innebär att ökat preload (och ökad EDV) leder till ökad stroke volume
18
Q

Hur ökar hjärtfrekvens och slagvolym vid ett arbete?

A
 • Hjärtfrekvens stiger linjärt vid ökat arbete (FÖRELÄS)
 • Slagvolymen kan till och med minska mot slutet (FÖRELÄS)
19
Q

Vad är maxpulsen beroende av?

A

Ålder, genetik, aktivitet (gren)

Hur mkt muskler som jobbar samtidigt avgör

löpning > cykel > kanot

20
Q

Ge en formel för maxpuls

A
21
Q

Vad avgörs primärt maximal hjärtminutvolym av?

A

Primärt av slagvolymen

22
Q

Vad händer med blodtrycket vid arbete?

A

Blodtryck och MAP ökar vid arbete, systoliskt mkt och diastoliskt lite eller inget

23
Q

Vad sker med syremättnaden i blodet vid arbete?

Var mäter vi detta?

A
 • Vid hårt arbete drar musklerna ut mycket mer syre vilket gör att mättnadsgraden vid pulmonär artär kan vara så lågt som 25 %
24
Q

Hur förhåller sig lungor och hjärta till maximalt syreupptag, vad är begränsande?

A
 • Lungorna anses inte begränsande för maximalt syreupptag hos friska även om stor förändring sker i ventilation från vila till arbete
 • Hjärtats förmåga att pumpa ut blod är begränsande, hjärtat tillgodoser till slut inte musklernas behov. Vi är kardiellt begränsade
25
Q

Var och hur regleras ventilationen?

A

Ventialtion regleras i första hand av koldioxidhalt i blodet via respirationscentrum i förlängda märgen

26
Q

Vad motsvarar linje A?

Vad motsvarar linje B?

A
 • Ventilatorisk tröskel (VT) definieras som den intensitet vi kan nå innan blodlaktatnivåerna börjar öka över vilovärde.
 • Ju närmre VO2-max vi kommer desto mer extra koldioxid kommer bildas från anaerob metabolism, blodet blir också lite surare varför förlängda märgen säger skarpt till om extra ventilering (pH-tröskel) (buffertsystemet hjälper inte längre till lika mkt)
  • RCP = Respiratory-compensation-point
  • Vätejonerna påverkar, inte laktatet utan hydrolysen av ATP
27
Q

Redogör värden för dessa i vila och i arbete och dess ökning

 • Syreupptag
 • Hjärtfrekvens
 • Stroke volyme
 • Hjärtminutvolym
 • Syremättnadskillnad arteriellt flöde och venöst återflöde
A
28
Q

Varför kan vO2 ökas 20 ggr från vila till maxarbete?

A
 • Att vO2 kan ökas 20 ggr från vila till maxarbete beror på HR som kan öka 4 ggr och SV 1,5 ggr –> en 6 ggr ökad CO. Den arteriovenösa-syre (AV-O2)-differensen kan öka 3,3 ggr pga omfördelning av hjärtminutvolymen och att syrets dissociationskurva högerförskjuts –> en total ökning av vO2 20 ggr
29
Q

Vilket syreupptag har en person på 70 kg i milliliter/minut?

A

3,5ml VO2 / kg / min

30
Q

Vad blir de cellulära och övergripande organa effekterna av träning? (uthållighetsträning)

A
 • Fler kapillärer bildas i musklerna för att kunna tillgodose muskeln med syre eftersom VEGF (vascular endothelial growth factor) som utsöndras vid syrebrist ger vasodilatation men stimulerar till angiogenes på sikt.
 • På cellnivå bildas fler enzymer och mitokondrier i muskelcellerna för att på cellnivå kunna tillgodose ATP-behovet
  • förbättrar syretransportförmågan, glykogenlagringen och förbränningen av fett
 • Hypertrofi av hjärtat för att få en större slagvolym vilket ger en större CO
 • Större ejektionsfraktion också genom mer fyllnad (muskelpump, andingspump, mer blodvolym), bara något bättre
 • Kroppen blir bättre på att omfördela blodet till kroppsdelar (muskler, lunga, hjärta, hjärna) som behöver en ökad cirkulation
31
Q

Hur skiljer sig hjärtminutvolymen för en tränad kontra otränad person?

A
 • I vila har en tränad och en otränad person samma CO, eftersom man har samma syreupptag i vila (men även vid arbete). Dock har den tränade personen ett hypertrofierat hjärta vilket gör att för samma hjärtminutvolym krävs färre slag à lägre vilopuls men även lägre puls för ett visst arbete. Detta gör att man når sin maxpuls vid ett högre arbete, orkar alltså mer
 • För att bli mer vältränad gäller det alltså att öka sin syretransportförmåga
32
Q

Varifrån kommer koldioxiden vid anaerob glykolys?

A

Vid anaerob glykolys bildas koldioxid pga förskjutning av jämvikten av CO2 + H2O H2CO3 HCO3- + H+ till vänster

 • Ventilationen regleras i huvudsak av koldioxidhalten i blodet, genom centrala kemoreceptorer. När man passerar anaeroba tröskeln/laktattröskeln bildas vätejoner i samband med laktatbildning. Dessa buffras till koldioxid för att undvika en sänkning av pH (H++ HCO3 –> H2CO3 –> CO2+ H2O). Denna extra koldioxid från glykolysen kommer alltså inte från cellandningen (den aeroba metabolismen) i mitokondrien. Den ökade halten koldioxid stimulerar ökad ventilation enligt ovan

Till slut blir det för surt för myosin ATPas som slutar fungera

33
Q

Vad sker vid åldrandet avseende kapaciteten att utföra ett arbete?

A
 • maximala hjärtfrekvensen minskar, hjärtats snabba fyllnadsfas blir långsammare (långsammare relaxation i diastole), diffusionskapaciteten för syre i lungan minskar m.m.
 • Större väggtjocklek och något mindre vänsterkammardiameter
 • Mitokondriellt DNA är mer känsligt vid replikation
 • På grund av stelnade kärl kan också den reflekterade pulsen återkomma snabbare och förkorta diastole och dessutom tvinga hjärtat att jobba mot ett hårdare motstånd (större afterload) vilket då sammantaget minskar flödet i coronarartärerna. Kan bli extra tydligt under fysisk ansträngning då tiden för diastole minskar
34
Q

Vad innebär fysisk aktivitet?

A

All kroppsrörelse som resulterar i ökad energiförbrukning

35
Q

Vad innebär fysisk träning?

A
 • Planerad, strukturerad, repetitiv och målmedveten fysisk aktivet där syftet är att förbättra eller bibehålla fysiken
36
Q

Vilken är den enskilt viktigaste komponenten för olikheter i VO2max hos tränad och otränad?

A

Tränad eller otränad

 • Slagvolymen är helt avgörande för ökningen av VO2max
37
Q

Normaltränad

VO2 L/min i vila, vid maxarbete?

A-V-O2-differens i vila, vid maxarbete?

Cardiac output i vila, vid maxarbete?

HR (slag/min) i vila, vid maxarbete?

SV (ml) i vila, vid maxarbete?

A
38
Q

Vältränad

VO2 L/min i vila, vid maxarbete?

A-V-O2-differens i vila, vid maxarbete?

Cardiac output i vila, vid maxarbete?

HR (slag/min) i vila, vid maxarbete?

SV (ml) i vila, vid maxarbete?

A
39
Q

Vad innebär nyttjandegrad och vad är den kopplad till?

A
 • Hur nära vO2-max vi kan ligga under längre tid
40
Q

Hur kan slagvolym öka?

A
 • Slagvolym ökar genom att det kommer in mer blod i hjärta (inte effektivare pumpning)
 • Framför allt träningsbart på hjärtnivå genom att
  • End diastolisk fyllnad bättre (viktigast)
  • Snabbare fyllnad
 • Ejektionsfraktionen är ungefär samma hos tränad och otränad
41
Q

Vad är laktat ett mått på i kroppen?

A

Graden av anaerobt arbete

42
Q

Vad innebär Borgskalan?

A
43
Q

Hur ser dödlighet ut i förhållande till fysisk aktivitet?

A
44
Q

Hur skulle vi märka av den anaeroba tröskeln/mjölksyratröskeln vid ett arbetsprov?

A
 • Vid arbetsprov med successivt ökande belastning kommer man till en nivå då de syretransporterande funktionerna inte räcker till för att producera den energi som behövs för arbetet, och anaerob energiproduktion tillkommer då, alltmer.
  • Därvid ses en tämligen brant ökning av laktathalten i blodet vilket kan mätas om man analyserar laktat
  • Vid andningsgasanalys avspeglas detta av en stigande respiratorisk utbyteskvot
  • Samt att testpersonens andningsminutventilation stiger brant för att vädra ut den ökade mängd koldioxid som produceras vid det anaeroba arbetet
45
Q

Vad betyder EPOC och vad innebär det?

Vad ser vi intitialt gällande mätvärden?

A

Excess Post-exercise Oxygen Consumption

Sker för att återställa tömda energidepåer, omvandla laktat till glykogen, eliminera CO2. Initialt ses ökad sympatikus drive och kroppstemperatur

46
Q

När sker VO2-max?

Varför böjs blå linje upp mer efter ett tag?

Vad ska RER ligga på vid ett riktigt maximalt prov?

A

VO2-max när röd linje planar ut

Blå linje böjer upp extra när vi börjar få mer anaerob metabolism

Vid ett riktigt maximalt prov ska RER vara en bra bit över 1

47
Q

Varför görs ett arbetsprov?

A
 • Idrottsfysiologiska tester – vO2max, anaerob tröskel
 • Diagnostiskt instrument – vilka organsystem begränsar
 • Prognostiskt instrument – vid bl. a hjärtsvikt
 • Preoperativ utredning – bla inför lungkirurgi
 • Följa patienter – med hjärt- kärlsjukdom över tid
48
Q

Varför ökar RER under ett arbetsprov?

A

Eftersom atleten/patienten går från fettförbränning till mer kolhydratförbränning vilken kräver mindre syre för att mer och mer övergå till anaerob förbränning där hydrolysen av ATP ger sänkt pH och en förskjutning av HCO3- + H –> H2CO3 –> CO2 + H2O

49
Q

Vad händer med andning initialt och senare under arbetsprovet?

A

Tidalvolym ökar som mest vid start av arbete sedan står andningsfrekvens för största delen av ventilationsökningen, därför börjar vi flåsa efter hand

50
Q

Vad kan få syreupptaget att öka ytterligare lite extra precis på slutet av ett arbetsprov på cykel?

A

Även överkroppen börjar röra på sig vilket gör att syreupptag kan stiga lite

51
Q

Varför kan RER initialt öka efter arbetsprovet?

A

Syrgasbehov sjunker snabbt efter arbete vilket gör att RER initialt kan öka

52
Q

Vad tyder på tränad individ (bortsett resultat) efter ett arbetsprov?

A

Snabbt sjunkande hjärtfrekvens och syreupptag

53
Q

Hur länge efter högintensivt arbete kan syreupptag vara förhöjt och varför?

A

Syreupptaget kan vara förhöjt i upp till ett dygn på grund EPOC

54
Q

Vad innebär ventilatorisk tröskel?

A

Den intensitet vi kan nå innan blodlaktatnivåerna börjar öka över vilovärde (alltså inte samma som MLSS)

55
Q
 1. Hur produceras ATP i muskelcellen under steady state respektive under första minuten av arbete hos vår försöksperson
A
 1. Steady state innebär en jämvikt där kroppen hinner med att ventilera ut den bildade koldioxiden och produktionen av ATP sker därmed aerobt. Den första minuten har kroppen ännu inte hunnit kompensera med ökad ventilation, ökad slagvolym och frekvens varför den initiala ökningen av laktat är som brantast i början på grund av anaerob produktion av ATP
56
Q
 1. Vilka fysiologiska förklaringar finns till att RER stiger under arbete?
A
 1. Vi övergår från stor del fettförbränning (vilket kräver mer syre) till kolhydratförbränning (vilket kräver mindre syre) och ger därför ett mindre RER (koldioxidproduktion/syreupptag). Vid förbränning av glukos får vi ett högre RER eftersom denna kräver mindre syre. Ett riktigt högt RER (1,3 och uppåt) ges förstås vid hög anaerob förbränning genom glykolysen och laktat som följd och minskat pH till följd av hydrolys av ATP till ADP + H. Kroppen är perfussionslimiterad vilket innebär att för lite syre kommer till cellerna och därför finns det mindre elektronacceptorer för att tillgodose behovet av den oxidativa fosforyleringen av ADP till ATP
57
Q
 1. RER >1 innebär att en ansenlig del av energin produceras anaerobt. Varför då?
A
 1. Vi övergår från stor del fettförbränning (vilket kräver mer syre) till kolhydratförbränning (vilket kräver mindre syre) och ger därför ett mindre RER (koldioxidproduktion/syreupptag). Vid förbränning av glukos får vi ett högre RER eftersom denna kräver mindre syre. Ett riktigt högt RER (1,3 och uppåt) ges förstås vid hög anaerob förbränning genom glykolysen och laktat som följd och minskat pH till följd av hydrolys av ATP till ADP + H. Kroppen är perfussionslimiterad vilket innebär att för lite syre kommer till cellerna och därför finns det mindre elektronacceptorer för att tillgodose behovet av den oxidativa fosforyleringen av ADP till ATP
58
Q
 1. Uthållighetsidrottare har i regel lägre hjärtfrekvens än en otränad individ på samma belastning (exvis 100W). Varför då?
A
 1. Idrottaren har större slagvolym
59
Q
 1. Hur är maximal slagvolym och maximal hjärtfrekvens hos denna vältränade idrottare i jämförelse med en otränad kvinna i samma ålder?
A
 1. Hjärtfrekvensen är troligen ungefär lika (indivuella avvikelser = genetiska, ålder osv), går inte att träna upp. Däremot är den maximala slagvolymen bättre hos den tränade
60
Q
 1. Efter ett högintensivt arbete kan syreupptaget vara ökat i upp till ett dygn, s.k. EPOC (Excess post-exercise Consumption). Varför då? Vad används den syrgasen till?
A
 1. Återställa tömda energidepåer, omvandla laktat till glykogen, eliminera CO2. Initialt ses ökad sympatikus-drive och kroppstemperatur