Njurcancer Flashcards Preview

K5 stadie CREN > Njurcancer > Flashcards

Flashcards in Njurcancer Deck (23)
Loading flashcards...
1
Q

Vilka typer av cancer förekommer i urinvägarna?

A
 • Urotheliancancer (90 %)
 • Skivepitelcancer (5-10 %)
 • Adenocarcinom, småcellig, sarkomatös, nested variant (3-5 %) varav 1/3 är muskelinsvasiva
2
Q

Hur är urothelet placerat?

A
 • Urotelet täcker sammanhängande den urinledande ytan från njurkalkar, njurbäcken-hela vägen ned över uretärer och urinblåsa till 75% av den proximala längden på uretra (cancer vid alla dessa platser är möjliga)
3
Q

Hur många cellrader finns i urinblåsan?

Vad kallas urotelets yttersta lager?

A

Övergångsepitelet tål mekanisk påfrestning och är tänjbart. När blåsan är tömd finns 5-10 cellrader i epitelskiktet att jämföra med 2-3 då den är urinfylld.

In mot lumen finns paraplyceller

4
Q

Hur ser risken ut för att cancer sprider sig uppåt och neråt i urinblåsa?

Vad påverkar denna spridningsrisk?

A
 • Urotelial cancer i övre urinvägar ger stor risk för urotelial urinblåsecancer i nedre urinvägar (30 %), inte motsatt (1 %)
 • Urin längre tid i blåsan, samt att celler från övre naturligt tar sig neråt
5
Q

Etiologi (urinblåsecancer)

 • Risken att få blåscancer styrs av exponering för riskfaktorer och genetiskpredisposition

Så vilka riskfaktorer känner vi till utöver

 • Exponering för strålning ökar också risken (10 år efter, sena bieffekter), viktigt i valet av terapi för yngre)
  • Tidigare strålbehandling för gyncancer
  • Tidigare strålbehandling för prostatacancer

övergripande urothelialcancerrisker?

A
 • Kronisk infektion och inflammation
 • Nitrosaminer, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) (målning, jordbruk) och klorerade kolväten
 • Rökning
6
Q

Vilka symptom ses vi urinblåsecancer?

A
 • Makrohematuri (minst 1 ml/L)
  • Kan vara tyst eller kopplad till andra symptom
  • Cancer tills motsatsen är bevisad!!
  • Patient- eller doctor delay för vidare diagnosticering ökar risken för metastasering
 • Irritativa vattenkastningsbesvär
 • Recidiverande UVI (lätt missa hos kvinnor), infektioner får lättare fäste vid tumör i blåsa ex
 • Stensmärta (njurbäcken spänns ut), vid tumör i uretär eller uretärens mynning i blåsa
7
Q

Differentialdiagnoser vid makrohematuri

 • Tumörer (benigna/maligna)
 • Infektioner
 • Benign prostatahyperplasi
 • Trauma

Nämn en till och vad som är viktigt att tänka på i samband med denna

A
 • Sten/konkrement (uteslut inte cancer för att du ser sten på röntgen)
8
Q

Vilka labbprover kan vara förhöjda vid urinblåsecancer?

A
 • SR, CRP (mkt förhöjda)
 • S-kreatinin – nedsatt njurfunktion
 • Hb, kan sjunka vid upprepad eller massiv hematuri, liksom vid långt gångna maligniteter (ovanligt att denna sjunker)
 • PSA, patologiskt förhöjt PSA, eventuell indikation på prostatacancer, kan också tyda på UVI
 • Urinsticka – tecken på infektion, förekomst av niturpositivitet? Vita blodkroppar i urin?
9
Q

Om S-kreatinin ligger högt vid misstanke om urinblåsecancer, vad kan vara viktigt att tänka på?

A

Om njurarna klarar en röntgenundersökning med kontrastförstärkning?

10
Q

Vad tänker du när hör makroskopiskt hematuri gällande utredning?

A

SVF (standardiserat vårdförlopp)

 • Övre- och undre urinvägar ska undersökas vid makrohematuri hos
  • > 50 år
  • < 50 år och riskfaktor, t ex rökning > 20 år
  • Röntgen av annan orsak som visar misstänkt tumör
 • Snabbt förlopp till urolog, CT-urografi med kontrast (övre urinvägar) och cystoskopi (nedre urinvägar (uretra och urinblåsa) (som i detta fall bekräftar fyndet)
 • Prover
 • Remiss urolog (ev skriver du också remiss för röntgen) som sedan urologen tittar på
11
Q

Din kollegoa får nys om att du skrivit remiss till urolog genom att följa SVF. Hon tittar i journalen och skrattar rakt ut, tydligen har patienten både en påvisad urinvågsinfektion och behandling med antikoagulantia varför remissen ju är helt onödig, eller?

A
 • Påvisad urinvägsinfektion eller behandling med antikoagulantia är inte skäl för att avstå från vidare utredning!
  • 30-40 % med makrohematuri har malign sjukdom som orsakar blödningen. Blödning från tumören kan ske lättare vid behandling med antikoagulantia. Patienter med tumörer i urinvägarna har också en större benägenhet att få urinvägsinfektioner.
12
Q

Vad kan sägas om prognosen för ytlig blåscancer?

A
 • Ytlig blåscancer sprider sig sällan men kommer ofta tillbaka (mångåriga kontroller)
  • Nästan kronisk sjukdom, påfrestande för patienten och mkt resurskrävande för sjukvården
13
Q

Hur behandlas en ytlig urinblåsecancer vanligtvis?

Vad görs efter behandlingen?

A
 • Transuretal resektion av blåstumör (TUR-B), går in via uretra och ”hyvlar bort” tumören som skickas för histopatologisk bedömning och PAD (patologisk anatomisk diagnos)
  • Detrusormuskel med i preparat för att kunna bedöma spridning
  • Ibland bladdermapping biopsier som inte syns med blotta ögat
14
Q

Hur behandlas en muskelinvasiv blåscancer?

A
 • Cystektomi (förstaval) eller strålning, cytostatika
  • Hos män avlägnas prostata och sädesblåsor (impotens)
  • Hos kvinnor avlägsnas inre könsorgan och vaginalväggens kraniala 2/3
   • Hos menstruerande kvinnor sparas också kontralaterala ovariet
  • Endast cytostatika vid svaga patienter
  • Hyvling med TUR-B och ev palliativ cytostatika
15
Q

Njurbäcken – uretärcancer

 • Enbart 5% av all urotelial tumör sitter i övre urinvägarna
  • 3 ggr vanligare i njurbäcken än uretär
 • Samtidig urinblåsecancer vanligt, ca 40 %
 • Utredning
  • Cytoskopi + blåssköljvätska
  • Datortomografi med iv kontrast (bilden visar lite avvikande fynd)
  • Vid oklara fynd pyelografi eller uretäroskopi (skop med kamera)
  • Metastasutredning med DT-thorax

Vilka symptom kan ses?

A
 • Makrohematuri
 • Flanksmärtor
 • Avflödeshinder
16
Q

Vad visar bilden?

A
 • Uretärens lumen utfylld med tumör
17
Q

Paramaligna fenomen vid njurcancer

 • Vanligast idag (60 %)
  • Diagnos som bifynd vid ex röntgen
 • Övrigt
  • Anemi, hög SR (tresiffrig), feber, hypertoni, hyperkalcemi, viktminskning

Man brukar prata om en klassisk triad här, vad innebär den?

A
 • Smärta (njurstenssmärta)
 • Hematuri
 • Palpabel resistens
18
Q

Vad är problemet här?

A
 • Till höger ses liten tumör i njure (patientens höger)
19
Q

Tidig diagnos ger bättre prognos

Hur diagnosticerar vi njurcancer?

A
 • CT (hur stor den är och dess spridning
 • MR
 • Ultraljud
20
Q

Njurcancer

Beskrivs enligt TNM

 • T3 växer utanför njure
 • N1 – metastaser i lymfkörtel

Vad betyder M0 och M1?

A
 • M0 – ingen spridning – god prognos
 • M1 – fjärrmetastaser (15 % har denna spridning vid diagnosticering)
21
Q

Hur behandlas njurcancer?

A
 • Kirurgi (enda botande behandingen)
  • Öppen teknik (stor tumör) och även titthål (små tumörer)
  • Hela, del, lokal destruktion (värme, kyla eller liknande)
  • Om gammal patient inte alltid nödvändigt om den är långsamt växande
  • Viktigt bevara så mkt njurfunktion som möjligt
  • Vid större tumörer tas hela njuren bort
22
Q

Njurcancer

 • I praktiken sällan att man konstaterar vilken sort det är innan resektion

Men vilka typer finns?

A
 • Klarcellig njurcancer (70-80 %)
 • Papillär njurcancer (10-15 %)
 • Kromofob njurcancer (5 %)
  • Ger oftast inte spridning men kan bli mkt stora, god prognos
23
Q

Njurcancer

Behandling vid metastering (det som dödad)

 • Onkologisk (bromsande mediciner för att vinna tid eller minska symptom)
  • Finns ingen bra cytostatikabehandling vid njurcancer
  • Individualiserad
  • Försök till kurativ behandling vid singelmetastaser
  • Tre stycken huvudgrupper som fungerar hyfsat
   • Tyrosinkinashämmare (svälter ut tumören)

Så vad kan vi i övrigt behandla med?

A
 • PD1-hämmare (antikropp gör så att tumören upptäcks som främmande), kan fungera mkt bra
 • mTOR-hämmare