Lungcancer Flashcards Preview

K5 stadie CREN > Lungcancer > Flashcards

Flashcards in Lungcancer Deck (34)
Loading flashcards...
1
Q

Vilka två typer av cancer brukar lungcancer delas in i?

A
 • Icke småcellig cancer
 • Småcellig (neuroendokrin) cancer
2
Q

Vilka två stora grupper av lungcancer rymmer icke småcellig cancer?

Och även en mindre grupp

A
 • Adenocarcinom
 • Skivepitelcancer
 • Storcelliga icke differentierade carcinom
3
Q

Indelningen är vägledande vid behandling

Hur kan du bestämma indelning av lungcancern?

A
 • Tumörtypning som baseras på morfologi med stöd av immunohistokemi
 • Molekylär/mutationsanalys av driver mutations som EGFR, ALK och ROS1
4
Q

Vad karaktäriserar icke småcellig cancer?

A
 • Stora celler
 • Riklig cytoplasma
 • Nukleol i kärnan
 • Inte alltid aggressiv (mitoser/nekroser ses inte alltid alltså)
5
Q

Vad karaktäriserar småcellig (neuroendokrin) lungcancer?

A
 • Små celler
 • Sparsam cytoplasma
 • Cellerna formar sig efter varandra (nuclear molding) - nästan på varandra
 • Ingen nukleol
 • I alla fall en aggressiv cancer med mycket nekros och mitoser
6
Q

Vilka fyra typer av neuroendokrin cancer finns det och vilka av dem är elaka (lågt differentierade, höggradiga med nekros)?

A
 • Carcinoid
 • Atypisk carcionid
 • Storcellig neuroendokrin lungcancer (elak)
 • Småcellig neuroendokrin lungcancer (elak)
7
Q

Vad ser du här?

A

Två typer av adenomcarcinom i lunga

8
Q

Morfologiskt körtelbildande tumör (eller papillär/mikropapillär), ofta mucinuttryck (slembildning) eller uttryck av TTF-1, CK7 och Napsin A. Vilken tumör?

A

Adenocarcinom i lunga

9
Q

Hur brukar adenocarcinom i lunga vara belägen?

A

Perifert

10
Q

Vad brukar vara signifikant för skivepitelcancer i lunga?

A
 • Desmosomer alt keratinisering av tumören eller uttryck av skivepitelmarkörerna p40 och p63
11
Q

Hur brukar skivepitelcancer i lunga vara belägen?

A

Centralt

12
Q

Vad visar bilden?

A
 • Basaloid skivepitelcancer i lunga

Central nekros med små blå celler (basaloid), mkt nekros, lågt differentierad

13
Q

Vad visar bilden?

A

Skivepitelcancer lunga

14
Q

Vad visar bilden?

A

Småcellig neuroendokrin lungcancer

 • Knappt någon cytoplasma och kärnor utan nukleol nästan på varandra, nekros
15
Q

Vad visar bilden?

A

Storcellig neuroendokren lungcancer

 • Nekros, mer cytoplasma samt nukleol (små prickar i kärnan)
16
Q

Vad visar bilden?

A

Adenocarcinom in situ (i lunga)

Septal förtjockning mellan alveoler. Neoplastiska celler beklär alveolarrum. Bevarad grundarkitektur (alveolära rum finns kvar)

17
Q

Vad visar bilden?

A

Granulom (med nekros) i lunga, TBC

18
Q

Vad visar bilden?

A

Sarcoidos

 • Differentialdiagnos till granulom
19
Q

Vad vill den här bilden förmedla?

A
 • Kliniska ARDS (acute respiratory distress syndrome) motsvarar histologiska DAD (difusse alveolar damage)
 • DAD är ett huvudsakligt akut reaktionsmönster på olika typer av skada – exudativ fas (ödem), till proliferativ fas med inflammation och fibrös
 • Kortvarig
20
Q

Vad är en atelektas?

A

Förlust av lungvolym orsakad av att en lungdel inte luftfylls vid inandning. I regel har det lufttomma området kvar sin blodförsörjning

Orsaken kan vara medfödd eller förvärvad

Atelektas kan vara i två typer: obstruktiv atelektas, och kompressionsatelektas.

 • Obstruktiv atelektas kan vara att ett luftrör täpps igen av exempelvis en tumör, slem eller blod.
 • Kompressionsatelektas kan uppstå som följd av tryck utifrån
21
Q

Nämn minst två orsaker till ARDS/DAD

A
 • Chock
 • Infektion; virus, bakterier eller svamp
 • Strålning
 • Aspiration/inhalation
 • LM
 • Sepsis
 • Trauma
 • Misstag vid operation
22
Q

Vad visar bilden?

A

Exudativ fas vid ARDS/DAD

 • Ökad permeabilitet av kapillärt endotel och alveolärt epitel
 • Proteinrik vätska i alveoli
 • Proinflammatoriska cytokiner – TNF-alfa, IL-1, IL-6
 • Alveolära makrofager
 • Neutrofil rekrytering
 • Surfaktantsänkning
 • Hyalina membran (celldebri och proteinrik vätska) på insidan av alveoli, diagnostisk ledtråd för DAD
  • På bilderna hyalina membran (ses på bilden som de rosa), blodkärl och alveoli (det vita kavitetliknande)
23
Q

Vad visar bilden?

A

Proliferativ fas vid ARDS/DAD

 • Inleds efter 72 h
 • Ödem resorberas
 • Proliferation av typ 2 pneumocyter
 • Proliferation av fibroblaster och myofibroblaster (läkningsceller)
 • Kan leda till fibrosutveckling om det blir för mycket av detta (läkningscellerna), men olika förlopp
 • Bilden visar fibroblastuteckling, fibroblastpluggar i alveoli, pilen pekar på lite hyalint membran som finns kvar
24
Q

Vilken är den vanligaste orsaken till lungcancer?

A

Rökning

25
Q

Vilka symptom kan ses generellt vid lungcancer?

A

Hosta vilken inte går över eller som förvärras, andfåddhet, smärta i thorax, hemoptys eller infektion

26
Q

Vad är det första som bör göras som åtgärd efter symptom och anamnes som stödjer tesen om lungcancer?

A

Lungröntgen

27
Q

Bronkoskopi

A

Endoskopisk inspektion av luftrörsslemhinnan i luftstrupen (trakea) och bronkerna i lungorna

28
Q

Vad är en PET-undersökning?

A

Görs ofta tillsammans med DT

Kroppen tillförs en typ av isotopbunden (radioaktiv) glukos, cancerceller tar upp mer av denna (kräver mer energi). PET-kameran registrerar hur glukoset fördelar sig i kroppen.

29
Q

Vad är mediastinoskopi?

A

Undersökning där man via halsgropen för in ett böjligt rör (endoskop) med ljuskälla genom huden och ner i hålrummet bakom bröstbenet. Genom skopet kan man inspektera området och ta prover på lymfknutor

30
Q

Vad visar bilden?

A

Skivepitelcancer lunga

Kom ihåg att vi egentligen inte har skivepitel i lunga, men denna avslöjas nu av desmosomerna emellan (den vita linjen) och ibland av keratin till höger vilken är lättast att se

31
Q

Vad visar bilden?

A

Småcellig (neuroendokrin) lungcancer

Tratits

 • Molding runt varandra eftersom de växer snabbt
 • I stort sett bara kärnor som har lite “salt peppar” utseende
 • Nekrotisk vävnad i den högra bildens vänstra hörn
 • DNA-nekrotisk material som har samlats runt kärlet i höger bild
32
Q

Var lokaliseras småcellig (neuroendokrin) lungcancer?

A

Centralt (ofta hos rökare)

33
Q

Vad visar bilden?

A

Skivepitelcancer i lunga

Keratin och desmosombridges är signifikant

34
Q

Vad innebär immunohistokemi?

A

Man lokaliserar proteiner med hjälp av fluorescerande antikroppar som binder till specifika antigen.

Efter att proverna färgats in läggs de i ett ljus- eller elektronmikroskop, beroende på markörämne