Hjärtmarkörer Flashcards Preview

K5 stadie CREN > Hjärtmarkörer > Flashcards

Flashcards in Hjärtmarkörer Deck (13)
Loading flashcards...
1
Q

Troponiner

 • TnI och TnT
 • Liten del fritt i cytoplasma (kan därför mätas snabbt)
 • Det som är bundet till myofibriller bryts ner och hamnar i plasma mer långsamt
 • Halveringstid 2 h

Bäst mäta TnT (mindre variation), varför är denna så bra att mäta?

A

Med beslutsfattande gräns hög specificitet

2
Q

När tar man prover med TnT och vilka gränser är viktiga?

A
 • TnT bestäms vid ankomst och vid behov efter 3-6 h
 • Beslutsfattandegräns 50 ng/L = hjärtmuskelskada sannolik
 • TnT vid ankomst 15-49 ng/L –> nytt prov inom 3-6 h
 • TnT vid ankomst < 15 ng/L –> nytt prov inom 3-6 h
3
Q

Om koncentration av TnT (vid andra provet) stiger mer än 100 % och överstiger 14 ng/L så är?

A

Hjärtmuskelskada sannolik

4
Q
 • Om koncentration fortsatt < 15 ng/L + EKG normal + inga symptom (efter andra provet) så är?
A

Hjärtmuskelskada osannolik

5
Q
 • TnT upprepat förhöjd på samma nivå efter andra blodprovet så lutar det åt?
A

Ospecifik orsak eller kronisk hjärtsjukdom

6
Q
 • Vad tyder över 50 % stegring (efter andra provet) efter påbörjad sänkning?
A

Tyder på ny skada

7
Q

Tidigt uteslutande av AKS vid troponin T ≤14 ng/L

Vad innebär detta?

A
 • Med hjälp av Troponin T i kombination med beräkning av HEART score kan allvarlig akut kranskärlsjukdom uteslutas tidigt hos en stor andel bröstsmärtepatienter. HEART score är ett sätt att strukturera den kliniska bedömningen.
 • Med hjälp av blodprovstagning med 1 timmes mellanrum beräknas delta(∆)-troponin (dvs Troponin T (1 h) – Troponin T (0 h)).
 • Vid Troponin T < 5 ng/L räcker 1 prov.
 • Vid Troponin T 5-14 ng/L tas ett nytt prov efter 1 timme, varefter ∆-troponin beräknas.
 • Vid Troponin T ≥ 15 ng/L är denna algoritm ej tillämpbar.
 • OBS! Vid smärtduration <1 timmar bör algoritmen tillämpas med stor försiktighet
8
Q

När kan det vara inducerat att ta TnI istället för TnT?

A
 • Likvärdiga förutom hos patienter med kronisk njursvikt där TnT ibland kan vara förhöjt utan att de har akut kranskärlssjukdom
9
Q

När kan det vara lämpligt att ta CK-MB och varför är det lämpligt?

A

Vid misstänkt ny infarkt

 • Kreatinkinas, MB-enhet (finns också till mindre del i skelettmuskel)
 • Finns i cytosol. Ofta associerat till myofibriller
 • Som tredjealternativ
 • Stiger snabbare än troponin, normaliseras inom 3 dagar
10
Q

När kan det vara lämpligt att ta myoglobin?

På vilket sätt kan den utesluta ny infarkt?

A
 • Stiger allra snabbast (1-3 h efter infarkt detekterbar) men är än mindre specifik
 • Överstiger referensvärden 5-15 gg vid infarkt
 • Normal myoglobin 2-4 h efter insjuknande utesluter i stort infarkt
11
Q

När frisätts BNP och vilken effekt har det?

A
 • Frisätts vid ökad spänning i kammarvägg
  • Minskar återupptag av Na+ i njure (distala)
  • Dilatation av afferent arteriol och konstriktion av efferent
12
Q

När kan det vara lämpligt att ta NT-proBNP (restprodukt när proBNP klyvts till BNP)?

A
 • Stort negativt prediktivt värde
  • Högre vid ökad ålder
 • Förhöjda värden kan också tyda på att behandling inte är optimal så också bra för att följa upp behandling
13
Q

Risk för hjärtkärlsjukdom

Vilka tre blodprover ser du som lämpliga för att säga något om risken för hjärtkärlsjukdom?

A
 • Hög ApoB-koncentration i förhållande till LDL-kolesterol tyder på att andelen små, täta (small dense) LDL-partiklar är stor vilket är en stor risk för hjärt/kärlsjukdom
 • ApoB/A1-kvot är en bra riskmätare också
  • Målvärde man < 0,9
  • Målvärde kvinna < 0,8
 • Förstås också högkänsligt CRP (hsCRP)
  • Låg risk < 1
  • Medelstor risk < 1-3
  • Hög risk > 3
   • Dock ständigt förhöjt hos metabolt syndrom och kroniskt inflammatoriska tillstånd