Reumatisk feber och andra mitralissjukdomar Flashcards Preview

K5 stadie CREN > Reumatisk feber och andra mitralissjukdomar > Flashcards

Flashcards in Reumatisk feber och andra mitralissjukdomar Deck (19)
Loading flashcards...
1
Q

Reumatisk feber

 • Mindre vanlig i Västeuropa idag på grund av bättre sanitära förhållanden och antibiotika

Hur uppkommer reumatisk feber och hur progriderar den övergripande?

A
 • Uppkommer efter streptokockinflammation i svalget (10-40 dagar efter) och ger först en pankardit (inflammation i hjärtats tre lager) och kan senare ge reumatisk hjärtsjukdom genom fibrosbildning på valva mitralis (mitralisstenos)
2
Q

Vad är patogenesen bakom reumatisk feber?

Vad är typiskt för reumatisk feber (cellnivå)?

A
 • Uppkommer genom att immunceller (CD4+ T-celler och antikroppar) reagerar på streptokockantigen (M-protein) och senare då på självantigen (som liknar M-protein), (molecular mimikry)
  • Antikropparna kan binda komplement eller celler med FC-receptorer (neutrofiler och makrofager)
  • CD4+ utsänder cytokiner vilka aktiverar makrofager inom Aschoff-kroppari hjärtats tre lager (perikardit, myokardit, endokardit
  • De utdragna makrofagerna kallas caterpillarceller (Anitschkowceller) som är typisk för reumatisk feber – bilden)
3
Q

Reumatisk feber

Vad händer efter den reumatiska febern med den akuta endokraditen, vad sker alltså med mitralisklaffen?

A

Mitral stenos

4
Q

Den mitrala stenosen (bild visar kollageniserad klaff) gör att, ja vad händer?

A
 • Vänster förmak progressivt dilaterar (föreläsare framhåller detta) och hypertroferar (lite) med potentiella murala tromber som kan embolisera
 • Detta fortplantar sig bakåt till lungkretsloppet pga av pulmonell hypertension (jobbar ju mot större “afterload” i vänster förmak vilket ger dyspne och senare och hypertrofi och senare svikt i höger kammare. Otillräcklig fyllnad av vänster kammare ger för lite syre och det uppkommer perifer cyanos och även mitralisrosor
  • Vänster kammare vanligtvis opåverkad
5
Q

Reumatisk feber

 • Förstoringen av vänster förmak ökar risken för förmaksflimmer vilket drastiskt försämrar patienten, ger hög risk för mural trombos (hemodynamiskt stannar blod kvar) med embolisering
 • Kan också ge mitralisinsufficiens

Hur ser vi förstoringen på EKG?

Hur ser vi (i övrigt) förstoring av höger förmak på EKG?

A

Breda P-vågor i ex avledning II samt stor retrograd del i V1

6
Q

Reumatisk feber

Var ska du lyssna och vad kan du höra vid auskultation?

A
 • Hörs bäst vid apex
 • Opening snap för att den stenotiska mitralisklaffen öppnar och sedan blåsljud med högst tryck direkt som sedan mattas av, när förmaket kontraherar stegras det igen
7
Q

Hur kan vi diagnosticera reumatisk feber?

A
 • Jones-kriterier – tidigare grupp A streptokockinfektion tillsammans med två av följande eller en av följande (och feber, ökning av akutfasproteiner, ledsmärta)
  • Subkutana noduler
  • Pankardit (manifesteras genom friktion (auskultation), takykardi, arytmi)
  • Röda runda utslag på huden
  • Artrit i någon av de större lederna
  • Meningslösa kroppsrörelser
8
Q

Hur behandlar vi reumatisk feber?

A
 • Symptomlindring genom betablockerare som genom frekvensreduktionen underlättar fyllnad över förträngd klaff till vänster kammare (vi förlänger diastole och fyllnad av kranskärl blir bättre) samt diuretika som minskar tryck i vänster förmak och lungkretslopp
 • I första hand PTMV (perkutan transvenös mitralisvalvulotomi) hos patienter med symptom av reumatisk mitralisstenos, vilket är en kateterburen ballongdilatation
 • Proteskirurgi om klaffarna är för skadade
 • Waran om fynd av tromb görs
9
Q

Övriga mitralissjukdomar

 • Mitralisvalvprolaps, vilket innebär att mitralisklaffarna prolapsar/ballongar bakåt till vänster förmak under systole. Kan bero på hereditära sjukdomar (som ex Marfan syndrom) och den är vanligare bland kvinnor. De flesta med sjukdomen är asymptomatiska, men det kan höras midsystoliska klick och kan bekräftas med ekokardiografi.

Hur ser risken ut för vidare komplikationer?

A

Låg risk

10
Q

Övriga mitralissjukdomar

 • Ger volymbelastning av vänster kammare och förmak, vid primär mitralisinsufficiens är det klaffen som gör kammaren dålig medan det vid en sekundär mitralisinsufficiens är kammaren som gör klaffen dålig.
  • Primär – ex Barlows sjukdom som ger generell inlagring som ger vävnadsrika och förtjockade klaffar
  • Sekundär till dilaterad vänster kammare eller ischemisk hjärtsjukdom
 • Symptom – symptomfria länge men i senare skede dyspné, ortopne, perifera ödem, lungstas och senare lungödem
 • Till en början dilatation av vänster förmak och vänster kammare jobbar på extra (höjd frekvens). Vänster kammare kommer dock efter hand dilatera genom koncentrisk hypertrofi. Till slut fortplantar även detta sig bakåt genom pulmonell hypertension
 • EKG visar klassiskt ST-sänkningar till följd av hypertrofi av vänster kammare, förmaksflimmer till slut
 • Behandling med blodtryckssänkande och senare thoraxkirurgi – mitralisklaffplastik (reparation) och om det inte går protes

Vad pratar vi om ovan?

A

Mitralisinsufficiens, innebär att det blir bakåtflöde till vänster förmak

11
Q

Vad betyder endokarditprofylax?

A
 • Antibiotika i samband med vissa tandbehandlingar ges som profylax
 • Kan vara indicerat vid hjärtklaffel, hjärtklaffsjukdomar, protes
12
Q

Vad är en kommisur?

A

Där klaffbladen möts på kanten

13
Q

Otillräcklig utveckling eller näringstillförsel vilket ger försvagning, degeneration eller onormal utveckling av vävnader

Ett ord för beskrivningen ovan?

A

Dystrofi

14
Q

Vad innebär mitralisinsufficiens och vad beror det på?

A
 • Mitralisinsufficiens, innebär att det blir bakåtflöde. Ger volymbelastning av vänster kammare och förmak, vid primär mitralisinsufficiens är det klaffen som gör kammaren dålig medan det vid en sekundär mitralisinsufficiens är kammaren som gör klaffen (klaff och klaffapperatur normal) dålig.
  • Primär – ex Barlows sjukdom som ger generell inlagring som ger vävnadsrika och förtjockade klaffar
  • Sekundär till dilaterad vänster kammare eller ischemisk hjärtsjukdom
  • Symptom – symptomfria länge men i senare skede dyspné, ortopne, perifera ödem, lungstas och senare lungödem
15
Q

Vilka symptom ses vid MI och hur progriderar mitralisinsufficiens?

A
 • Symptom – symptomfria länge men i senare skede dyspné, ortopne, perifera ödem, lungstas och senare lungödem
 • Till en början dilatation av vänster förmak och vänster kammare jobbar på extra (höjd frekvens). Vänster kammare kommer dock efter hand dilatera genom excentrisk hypertrofi. Till slut fortplantar även detta sig bakåt genom pulmonell hypertension
16
Q

Vad ses på EKG vid mitralisinsufficiens?

A
 • EKG visar klassiskt ST-sänkningar till följd av hypertrofi av vänster kammare, förmaksflimmer till slut
17
Q

Hur behandlas mitralisinsufficiens?

A
 • Behandling med blodtryckssänkande och senare thoraxkirurgi – mitralisklaffplastik (reparation) och om det inte går protes
18
Q

När kan man säga att vänster kammare är skyddad?

A

Vid mitralisstenos

19
Q

Vilka är de vanligaste klaffsjukdomarna i Sverige?

A
 1. Aortastenos
 2. Mitralisinsufficiens