Central reglering Flashcards Preview

K5 stadie CREN > Central reglering > Flashcards

Flashcards in Central reglering Deck (48)
Loading flashcards...
1
Q

Hur bestäms den cirkadianska rytmen och vid vilken tid har lägst respektive högst temperatur?

A
 • Bestäms av ljus/mörkerkänsliga suprakiasmatiska neuroner i hypotalamus (i närheten av synnerven), oberoende av vaken eller sovande
 • Lägst temp 03:00-06:00
 • Högst 15:00-18:00
2
Q

Vad händer med kvinnans temp efter ägglossning?

A
 • Temperatur hos kvinna höjs 0,5 grader efter ägglossning
3
Q

Hur är en muskel uppbyggd?

A

Ordning uppifrån och ner till minsta beståndsdel

 1. Epimysium
 2. Skelettmuskel (flera fasciklar)
 3. Perimysium
 4. Fascikel
 5. Endomysium
 6. Muskelfiber (myofiber)
 7. Sarcolemma (cellmembran)
 8. Myofibrill
 9. Sarcomer
 10. Myosin och aktin

Episkt skev pedofil facerapade en mullig satt omyndig sate mycket aktsamt

 • Innehåller cylinderstrukturer som bildar myofibriller vars kedjeliknande struktur kan
 • Delas in i sarkomerer som innehåller filament som består av aktin och myosin
4
Q

Vad utgör en motorisk enhet?

A

En nervcell innerverar ett större eller mindre antal muskelfibrer och utgör tillsammans med dessa en motorisk enhet

5
Q

Var etableras kontakten mellan nervtråd och muskelfiber och vad består den av?

A
 • Motorisk nervtråd etablerar kontakt med muskelfiber i motorisk ändplatta
  • Ändplattan består av muskelfiberns och nervtrådändens (axonets) membran
6
Q

Hur sker kontraktionen i muskeln?

A

Kontraktion fysiologi

 • En nervcell innerverar ett större eller mindre antal muskelfibrer och utgör tillsammans med dessa en motorisk enhet
  • Ex olika stora i hand och lårmuskel
 • I vila har muskelfibern en vilopotential mellan -90 och -80 mV
  • Upprätthålls av natrium/kaliumpumpen
 • Motorisk nervtråd etablerar kontakt med muskelfiber i motorisk ändplatta
  • Ändplattan består av muskelfiberns och nervtrådändens membran
 • Muskelcellmembranet är rikt veckat (T-tubuli) vilket förstorar kontaktytan med nervtrådsändan i synapsspalten
 • I nervtrådsändan finns acetylkolin upplagrat i synapsblåsor
 • När aktionspotentialen når nervtrådsändan töms vesiklarnas innehåll acetylkolin i synapsspalten där det binder till receptorer på muskelcellmembranet vilket leder till att
 • Jonkanaler (nikotinerga receptorer (jonotropa)) öppnas varvid Na+ kan strömma in vilket ger en depolarisering (-85 mV till +30 mV)
 • Genom aktionspotentialen frisätts Ca2+ från det sarkoplasmatiska retikilumet genom RYR-1-kanaler
 • Sarkomeren består av myosin och aktin
 • Myosin är den kraftigare av dem och har tvärbryggor som sticker ut och kan binda till aktin som har bindningställe
 • I vila är dock detta bindningsställe blockerat av tropomyosin
 • Troponinkomplexet består av troponin C, troponin I och troponin T
 • Troponin T binder till tropomyosin
 • När nivåerna av Ca2+ ökar binder dessa till troponin C:s N-lobe och kan interagera med troponin I vilket leder till konfirmationsförändring där tropomyosinet translokeras bort från bindningstället och blottlägger denna

Cross-bridge cycle

 • Nu kan myosins tvärbryggor med ADP + Pi bundet (från förra kontraktionen) fästa till aktinfilamentets myosinbindande site och Pi släpper
 • I nästa steg kan myosintvärbryggan föra aktinfilamentet inåt drivet av ADP som släpper
 • Myosintvärbryggan släpper när nytt ATP fäster igen och myosin ATP-ase katalyserar reaktionen där ATP ombildas till ADP och Pi och en ny högenergibindning skapas igen
 • Denna cykel fortsätter så länge Ca2+ är närvarande och för därmed Z-discs närmre varandra

Relaxation

 • Det sker en repolarisering genom att K+-kanaler öppnas och vi återgår till -80/-90 i vilopotential
 • Viktigaste mekanismen är återupptag av Ca2+ i det sarkoplasmastiska retikilumet genom SERCA (ATP-driven)
 • Proteiner i SR binder också upp Ca2+ (buffrar då vilket ökar lagringskapaciteten)
7
Q

Formeln för CO/hjärtminutvolym?

A

CO = Frekvens * stroke volyme

8
Q

Hur hålls MAP konstant (övergripande) och varför är det viktigt?

A
 • Det kardiovaskulära systemet behöver hålla MAP konstant och tillräckligt högt för att säkerställa glomerulär filtration
 • I princip modifieras funktionen hos hjärta, artärer, vener och medulla
 • Varje organ reglerar också lokalt blodflödet genom att minska eller öka resistens i lokala arterioler
9
Q

Var sitter högtrycksbaroreceptorerna och hur fungerar dem?

A

Aortabågen och sinus caroticus

Mäter av “trycket”

 • Fungerar genom mekanoreceptorer (TRPC-kanalerna själva) som reagerar på sträckning (egentligen inte transmuralt tryck)
 • Vilket leder till att TRPC-kanaler öppnas och inströmning av Ca2+ och Na+ och aktionspotentialà information går via nervus glossopharyngeus (sinus caroticus) och nervus vagus (aortabågen) till medulla via efferenta banor tillbaka till exempelvis hjärta och kärl
10
Q

Var finns osmoreceptorerna och hur fungerar dem?

A
 • Organum vasculosum i lamina terminalis (OVLT) och subfornikala organet (triggas också av ANG II)
  • Ligger utanför blodhjärnbarriär (kan därför känna av direkt i systemiska blodflödet), detekterar ökad osmolalitet i blodet
  • Respons genom cellvolymförändring, mekanosensitiva katjonkanaler ger ökad frekvens av aktionspotentialer med projektioner till supraoptic nukleus i hypotalamus
  • Triggar törst och ADH-frisättning från neurohypofys
11
Q

Vad blir effekten av baroreceptorernas signalering vid högt tryck?

A

Högt tryck

 • Afferenta neuron går till medulla oblongata som kopplar till NTS (nucleus tractus solitarii) i medulla (medullärt kardiovaskulärt center)
 • Vasodilatation i systemartärer (hämning av sympatikus)
 • Bradykardi (parasympatiskt)
 • Mindre frekvens och kontraktilitet hjärta (hämning av sympatikus)
 • Vagusnerven genom acetylkolin till M2-R och ger sänkt hjärtfrekvens, långsammare AVN överledning, påverkar inte kontraktiliteten nämnvärt

Sammantaget minskar sympatiskt påslag vilket ger lägre slagvolym och minskad frekvens av vasomotoriska impulser (kärldiameter ökar) i vissa kärl (t ex hud och tarm), sammantaget ger detta ett lägre tryck

12
Q

Hur kan stress trigga innervering?

A
 • Innervering kan ske direkt från cerebrala cortex, limbiska systemet och hypothalamus ex vid stress vilket då kan koppla kardiovaskulära centra i medulla oblongata och aktivera vasomotorområdet och kardioacceleratoriska området med samma typ av effekter som ska ske vid lågt blodtryck
13
Q

Var sitter baroreceptorer lågt tryck, varför reagerar dem och hur signaler dem?

A
 • Kallas så för de sitter på höger sida, dvs registrerar
 • Finns i förmak, kammare, lungartärer
 • Dessa B-typ-celler registrerar alltså tryck i hjärtats högra sida och lungkretslopp
  • Reagerar på ”fyllnad”, ökad stretch
 • Följer vagala afferenter (nervus vagus har både sensoriska och efferenta neuron) med omkoppling till medullärt kardiovaskulärt center
14
Q

Vad innebär Bainbridgeeffekten?

A
 • Aktivering av förmaksreceptorer genom ökad stretch (fyllnad) ökar sympatikus till hjärtat med ökad frekvens och kontraktionskraft
 • Minskar sympatiskt utflöde till njurar med ökat renalt blodflöde som följd
 • Neteffekten blir alltså ökad blodgenomströmning (mobilisering av fyllnaden) och ökad renal vasodilatation med ökad urinutsöndring som följd vilket leder till mindre vätska i kroppen och mindre stretch
  • Minskad aktivering av förmaksreceptorerna har liten effekt på hjärtrytmen men ger ökad sympatisk tonus på renala kärl (därmed mindre urin)
15
Q

Var finns kemoreceptorerna och hur fungerar dessa?

A

Kemoreceptorer (också korttidsreglering)

 • Svagare reflex än baroreceptorreflexen och aktiveras först vid låga systemiska tryck
 • Finns i aortabågen, Carotis (CO2, O2, pH) och medulla oblongata (CO2 och senare sänkt pH (starkast)
 • Påverkar respiration
  • genom att medulla skickar signaler via nervus costales till mm costales externa samt nervus phrenicus till diafragm
  • samt kardiovaskulärt regulatoriskt centrum för att öka cardiac output (genom sympatiska nervsystmet)
16
Q

Hur påverkar sympatiskt påslag blodtrycket?

A
 • Ökad krono- och inotriopi samt perifer resistans (omfördelning av blodvolym) ex genom att systemkretsloppet kontraheras blodkärlen och blod kan mobiliseras till hjärta och skelettmuskler
17
Q

Hur triggas frisättningen av ANGII och hur sker den?

A

Renin (RAAS = renin-angiotensin-aldosteron-systemet)

 • Renin är ett proteolytiskt enzym som bildas i granulära (juxtaglomerulära) celler i njurarnas juxtaglomerulära apparat som svar på
  • Direkt sympatisk innervation från binjuren genom epinefrin på B1-AR som ger insöndring av renin, kan ske vid fysiskt arbete eller blodförlust
  • Förändringar av saltkoncentrationer i primärurin som registreras av macula densa, kopplar genom mesengiala celler till granulär cell (antingen inhiberande eller stimulerande (minskat blodtryck ger vanligtvis mindre natriumklorid närvarande)
 • Renin frisätts och cirkulerar i blodet
 • Renin klyver enzymatiskt angiotensionogen (från lever) vilket ger angiotensin I som sen klyvs av ACE (Angiotensin-converting enzym) till angiotensin II
  • (ACE) syntetiseras i lungor (mest), men även njurar och endotelceller
18
Q

Hur påverkar RAAS blodtrycket, ANGII?

A
 • Vasokonstriktionens geografi beroende på var receptor uttrycks och ger då mobilisering av cirkulatorisk volym till centrala delar, relativt snabb blodtrycksökning
 • Sympatikusförstärkning ger ökad kronotropisk- och inotropisk effekt
 • Sekundära effekter via andra hormon tar logisk lite längre tid eftersom angiotensin II då verkar genregulativt
 • ANG II stimulerar supraoptic nukleus i hypotalamus vilket ger aktionspotentialer till neurohypofysen som frisätter ADH
 • ANG II stimulerar också törstcentra i hypothalamus
 • Direkta effekter på nefron (angiotensin II)
  • Ta upp natrium från primärurin som bildats
  • Natrium osmotiskt aktivt vilket gör att blodvolym ökar
19
Q

Varför frisätts ADH bortsett ANGII-stimulering?

A

I hypotalamus hittas neuron känsliga för extracellulärvätskans (ECV) osmolalitet, som till stor del beror på koncentrationen av natrium. Dessa neuron kommer krympa när osmolaliteten är hög, således då det finns mycket natrium i ECV. När dessa neuron krymper sänder de iväg signaler till nucleus supraopticus. Neuronen i nc. supraopticus tillverkar hormonet ADH. Hormonet frisätts från neurohypofysen till blodet, efter att ha transporterats från nc. supraopticus till neurohypofysen längst neuronens axon. Neuronen i nc. supraopticus får även signaler från baroreceptorer i bland annat aortabågen. Dessa receptorer reagerar på när blodvolymen minskar

De signalerar också

20
Q

Vilken effekt har ADH?

A
 • uttrycket av aquaporiner 2 sent i samlingsrörens lumen ökar och reabsorberar mer vatten (sedan tidigare finns aquaporiner (3) basolateralt)
 • Påverkar också blodcirkulation genom konstriktion av perifera blodkärl vilket ger högre blodtryck
 • Påverkar också svettkörtlar så dessa behåller vätska
21
Q

Varför utsöndras aldosteron och vilka effekter har det?

A
 • ANG II/sympatiska nervsystmet och höga nivåer av kalium ger ökad insöndring av aldosteron från binjurebarken som leder till återabsorbering av natrium och därmed vatten
  • Steroiden aldosteron binder till intracellulär receptor och verkar genregulativt och ökar samt uppreglerar
   • Mängden Na+/K+-pump (ATP) pumpar in K+ till cellen och Na+ från cellen till blodet
   • Mängden natriumkanaler som absorberar natrium från lumen i DT
   • Mängden K-kanaler till lumen så K+ kan passera ut
   • Modifierar också existerande kanaler
22
Q

Varför utsöndras ANP och vilken effekt har det?

A

ANP (atrial natriuretic peptide) och BNP

 • Aktiveras av baroreceptorer i förmak (ökat venöst återflöde) (neuroendokrin reflex) vilket ger insöndring av ANP från förmaksmyocyter
  • BNP frisätts av ökad stretch i kammare med samma effekter
 • Effekten är ökad utsöndring av natrium i urin vilket ger ökad vattenexit och därmed mindre blodvolym
  • Även vasodilatation av afferent arteriol och konstriktion av efferent (tveksamt) vilket ökar filtration (GFR)
  • Minskar uttrycket av Renin
  • Minskar sekretion av aldosteron och ADH
  • Ökar blodflöde i vasa recta vilket sköljer bort gradient
 • Blockerar katekolaminer i muskulära artärer vilket ger dilatation
 • Balanserar därför systemen RAAS och sympatikus som eftersträvar ökad cirkulatorisk volym och ökar arteriellt tryck
23
Q

Vilka kort- och långtidseffekter har vi vid blodtrycksfall?

A
24
Q

Vad händer också hormonellt avseende blodet vid detektion av hypoxi och/eller hypovolemi i affrent arteriol?

A

Insöndring av EPO

25
Q

Hur kompenserar och agerar kroppen vid en akut blödning?

A
 • Deaktivering av lågtrycks- (volym-) och högtrycks (baro-) receptorer.
 • Via kardiovaskulärt centrum (medulla oblongata) aktivering sympatiskus med kontraktion av kärlväggarnas glatta muskulatur ffa. i arterioli med ökande perifer resistans som följd (alfa-receptorer). Det ger en tryckhöjande effekt i kärlsystemet, vilket är till hjälp när blodvolymen omdistribueras från t.ex. skelettmuskulatur till vitala organ som hjärna och hjärta.
 • Vidare kommer trycket i mikrocirkulationen att falla eftersom resistansen i arterioli ökar. Trycksänkningen potentieras av dilaterande beta-2-receptorer i mikrocirkulationen, som ökar den pre/postkapillära resistansrelationen. Det låga trycket i kapillärerna ger en transkapillär absorption av vävnadsvätska som ökar plasmavolymen. Absorptionen blir än mer effektiv eftersom mängden kapillärer ökar då prekapillära sfinktrar öppnas av beta-2-stimuleringen. En akut ökning av P-glukos via adrenalinets påverkan på levern leder till stegrat onkotiskt tryck i plasma och ytterligare transkapillär absorption av vätska. Ökad hjärtfrekvens samt ökad kontraktilitet i kamrarna fås pga. beta-1-stimulering och sänkt parasympatikusaktivitet, vilket hjälper till att upprätthålla kardiovaskulära homeostasen
 • Bibehållande av extracellulärvolymen (av kroppen monitorerat via blodvolymen) har prioritet över osmolalitetsregleringen. Det vill säga, om hypovolemi föreligger så sparar njurarna vätska via framför allt renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Dessutom stimuleras vid hypovolemi volymsreceptorer i vänster förmak, som i sin tur stimulerar utsöndringen av vasopressin (ADH)
26
Q

Vad är en syra och vad är en bas?

A
 • En syra är vilken kemisk substans som helst som kan donera en H+
 • En bas är vilken kemisk substans som helst som kan acceptera en H+
27
Q

Vad är en lämplig buffert?

A
 • Accepterar H+ eller donerar H+
 • Svaga syror med motsvarande bas
 • Svaga baser med motsvarande syra
  • HPO42-(bas)/H2PO4-(syra)(fosforsyra) pKa= 7,2
  • (Bikarbonat)HCO3-(bas)/H2CO3(syra) pKa= 6,4
  • Acetat (bas)/Ättiksyra (syra) pKa= 4,7
  • Laktat (bas)/Mjölksyra (syra) pKa= 3,9
 • Buffertverkan som bäst när pH = pKa eftersom syran/basen vid det bestämda pH-värdet dissocierat till 50 % – konc bas(A-) = konc syra (HA)
 • Brukar vara kring +-1 i pH från pKa där buffertverkan är som bäst
28
Q

Referensområde för artärblod?

A
 • Referensområde artärblod 7,36-7,45
  • Gräns förenligt med liv 6,8-7,7
29
Q

Varför är reglering av pH viktigt?

A
 • Reglering viktig för enzymatiska processer, proteiners stabilitet och funktion, affinitet receptorer och bindarproteiner
30
Q

Hur reglerar cellen pH?

A
 • Na+-H+ transportör vilket leder ut H+ och pH ökar (Na+-gradienten jobbar)
 • Na+ - driven (Cl- - HCO3- transportör in, bägge) vilket leder in HCO3- och pH ökar
 • Cl- - HCO3- transportör (BAND-3) vilket leder ut HCO3- och pH minskar (eller tvärtom)
31
Q

Rita upp bikarbonatbuffertsystemet

A
32
Q

Var sitter kemoreceptorerna, vad reagerar de på och vad blir effekten?

A
 • Centralt – hjärnstammen bakom blodhjärnbarriären reagerar på sjunkande pH och stigande pCO2
 • Perifert – aortabågen och carotiderna reagerar på hypoxi (pO2) och högt pCO2, kombinerat med lågt pH reagerar dessa tidigare
  • Reglering av andningsfrekvens och djup sker sen i respirationscentrum i medulla (andningsfrekvens och djup)
33
Q

Hur reabsorberar njuren HCO3- genom sekretion av H+?

Vilka två andra stora buffrare av H+ har vi?

A
 • Lägsta möjliga urin pH 4,4 men också uppåt pH 9 (för att hålla pH-värde konstant)
 • Vätekarbonat filtreras fritt ut (liten molekyl)
 • Njuren reabsorberar i princip allt filtrerat HCO3- (80% proximalt, TAL 10% och distalt 10%) genom att H+ sekreras till lumen (antiporter med Na+) och binder till HCO3- och bildar H2CO3 som sen genom karbonhydras dissocierar till H2O och CO2
  • CO2 diffunderar till cellen
  • Regeneration av HCO3- kan ske i cellen genom karbonanhydras –> CO2 + H2O –> H2CO3 –> H+ + HCO3-
   • H+ kan på nytt utgå till lumen och HCO3- till blod (vi har alltså bildat en ny HCO3-)
 • Övrigt H+ kan buffras av fosfater och ammonium
34
Q

Vilken roll har fosfater som pH-buffert?

A
 • CO2 kommer från cellens egen metabolism och deltar i nybildning av HCO3-
 • När H+ sekreras och reagerar med annan buffert skapas en ny HCO3- (bra!)
 • Överskott av fosfater i samband med metabolismen som kan fungera som buffert
35
Q

Vilken roll har ammonium som pH-buffert?

A
 • Sker i proximala tubuli
 • Glutamin ombildas genom glutaminas (pH-känslig) till ammonium och OH- som förenas med CO2 genom karbonhydras och HCO3- nybildas
 • Ammonium kan buffra i lumen genom att binda till H+
 • Notera att ammoniumjonen är laddad och därför inte kan återgå till cellen
36
Q

Vad innebär en respiratorisk acidos?

A
 • Om CO2 ökar får vi en förskjutning av ekvillibrium eftersom CO2 ger en reaktion med H20 genom kolsyraanhydras till H2CO3 som sen dissocierar till H+ och HCO3- –> försurning
  • CO2 upp och pH ner
 • Detta orsakas nästan alltid av respiratoriska problem därav namnet
  • Minskad alveolar ventilation
  • Minskad lungdiffusionkapacitet
 • Om den respiratoriska acidosen kvarstår under en längre tid, sker det en metabolisk kompensation en normalisering av pH (från FALL)
 • Hotet mot cellen i första hand acidos
37
Q

Vad innebär en metabolisk acidos?

A

HCO3- ner och pH ner

Metabol acidos inträffar då sura metaboliter ansamlas i blodet, alternativt att basiska sådana går förlorade. Detta kan bero på en ökad bildning av sura metaboliter, till exempel myrsyra vid metanolförgiftning, oxalsyra vid glykolförgiftning, eller ketonkroppar vid okontrollerad diabetes (ketoacidos).

Även diarré kan leda till acidos på grund av förlust av vätekarbonat varmed en störning i syrabas-balansen inställer sig. Det kan också bero på en nedsatt utsöndring från njurarna av sådana metaboliter vid kronisk njursvikt

38
Q

Hur kompenseras hotet om acidos i njure och lunga övergripande?

A
39
Q

Vad innebär en respiratorisk alkalos?

A

Respiratorisk alkalos

 • Om CO2 minskar får vi förskjutning åt andra hållet
  • CO2 ner och pH upp
 • Sker genom hyperventilation, ex genom
  • Ångestsjukdomar
40
Q

Vad innebär en metabolisk alkalos?

A
 • Borttagning av stark eller svag syra (bortsett från CO2 och H2CO3) kallas för en metabolisk alkalos
  • pCO2 upp, HCO3 upp och pH upp
  • Sker exempelvis genom kräkning (HCL försvinner)
  • Rimligt eftersom saltsyra från ventrikeln kräks upp
41
Q

Tolka bilden

A
42
Q

Vad är viktigt vid blodgastagning?

A
 • Arteriellt blod (radialis, femoralis)
 • Känner pulsation först (Allens test, fungerar bägge arteriella kärl!?)
 • Fyller sig själv då trycket är högt
 • Heparinkudde som löses upp för att blodet inte ska koagulera
 • Töm luften
 • Blanda provet (rulla och vänd)
 • Färskt prov (10 min till max 30 min)
43
Q

Vad är formeln för PO2 och PCO2?

A
 • PO2 + 1,25*PCO2 = 20, blir 17 hos gammal person
44
Q

Vad mäter blodgas?

Varför behöver vi bara två av tre värden?

A
 • pH
 • pCO2
 • Base excess (BE, basöverskott) (bikarbonat)
 • O2, Hb-syremättnad och pO2
45
Q

Vad innebär osmolalitet kontra osmolaritet?

A
46
Q

Vad är en osmolyt?

A
 • Små organiska ämnen som kan påverka osmolaliteten i cellen
 • När cellen sväller till följd av osmotisk tryck utifrån kan kanaler öppnas som ger utforsling av osmolyter vilka tar vatten med sig
47
Q

Hur är mkt vatten (%) har man, kvinna och prematur?

A
 • Man 60 %
 • Kvinna 50 %
 • Prematur (ej fullgånget barn) 80%
48
Q

Vad blir effekten av baroreceptorernas signalering vid lågt tryck?

A
 • Afferenta neuron går till medulla oblongata som är den primära koordineringsplatsen för kardivaskulär homeostas och kopplar genom glutamat till NTS (nucleus tractus solitarii) i medulla
 • De neuron i medulla som involveras i regleringen kallas medullärt kardiovaskulärt center
  • Har subområden som vasomotor-område, kardioinhibitoriska-område och kardioacceleratoriska området
 • NTS kommer aktivera vasomotorområdet och kardioacceleratoriska området
 • Kardioacceleratoriska området kopplar Th1-L2 (sympatiska) som via ganglier omkopplar till SA-node och AV-node genom noradrenalin
 • Vasomotorområdet kopplar istället via samma ganglion till blodkärlen genom noraepinefrin till Alfa-1-adrenerga-receptor vilket ger kontraktion och radien minskar vilket ökar resistansen och blodtrycket ökar
 • Vissa sympatiska nerver går också direkt till binjuremärgen som släpper mest epinefrin (lite noradrenalin) som då agerar på samma sätt som noradrenalin ovan men som hormon
  • Effekter sympatikus genom nerver (noradrenalin)/binjure (adrenalin)
 • B1-AR – hjärta, ökad hjärtfrekvens, ökad kontraktionskraft, snabbare AVN-överledning och förkortad kontraktionstid
 • Vänster hjärtnerv påverkar frekvensen mer och höger hjärtnerv kontraktiliteten
 • Sker genom hjärtnerver och noradrenalin
 • Alfa1-AR – vasokonstriktion av artär (Hud, GI-kanal etc)
 • Beta2-AR – Vasodilatation (skelettmusklers prekapillära sfinktrar, bronkioler)
  • Övervägande del är stängd (9/10), stor reservkapacitet
  • Också vasodilatation på kärl som svar på fight/flight vilket då kopplar ACh till M-receptor
 • Denna innervering sker från nerver i cerebral cortex och till hypothalamus eller mesencephalon och går genom medulla (utan omkoppling) och kopplar sedan om i ryggmärgen till postaganglionära neuron