Peri(myo)kardit Flashcards Preview

K5 stadie CREN > Peri(myo)kardit > Flashcards

Flashcards in Peri(myo)kardit Deck (17)
Loading flashcards...
1
Q

Peri(myo)kardit

Definition

Akut eller kronisk inflammation i hjärtsäcken, ibland samtidig inflammation i myokardiet.

Vilka typer av den akuta perikarditen finns det?

A

Akut perikardit är torr, fibrinös eller exsudativ (serös eller purulent/suppurativ)

2
Q

Vad står de olika begreppen serös, fibrinös eller purulent/suppurativ för?

A
 • Serös – lätt flytande, ganska klar vätska
 • Fibrinös – innehåller fibrin, vilket tyder på en aktivering av koagulationssystemet.
 • Purulent – varfylld, som innehåller stora mängder döda celler, framförallt neutrofiler.
3
Q

Hur kan vi diagnosticera perikardit?

A
  1. Typisk perikarditsmärta
  1. Gnidningsljud
  1. Utbredd ST-höjning
  1. Vätskeutgjutning i perikardiet.
4
Q

Vilka är de vanligaste orsakerna till peri(myo)kardit?

A
 • virusinfektion (serös/serofibrinös)
  • Ofta har patienter haft virusinfektion ett par veckor innan symptomdebut
 • Andra orsaker är perikardretning några dagar efter akut hjärtinfarkt. autoimmun process efter hjärtkirurgi (post torakotomisyndrom) eller sent efter hjärtinfarkt (PMI= post myokardinfarktsyndrom), akut bakterieinfektion, rheumatiska sjukdomar, njurinsufficiens eller tumörer i eller intill hjärtsäcken (vid stora mängder perikardvätska)
5
Q

Differentialdiagnoser

 • Infarkt, Pleurit, pneumoni, lungemboli, pneumothorax, högerkammarinfarkt och sepsis.
 • Perikardexsudation ses även vid uremi, lokala metastaser och efter hjärtkirurgi

Hur ser vi skillnad på perikardit och infarkt?

A
 • Differentialdiagnosen mot hjärtinfarkt kan vara svår, men en MR-undersökning av hjärtat differentierar inflammation mot ischemi.
 • Mindre smärta vid perikardit
 • Positionsförändring lindrar inte infarkt
6
Q

Vad föregås ofta en perikardit av?

A
 • Virussjukdom veckor innan insjuknande
7
Q

Vad kan vi se kliniskt vid perikardit?

A
 • Andningskorrelerad bröstsmärta, central eller vänstersidig med plötslig debut, ofta förvärrad i liggande men lindring i sittande framåtlutande, vi samtidig myokardit kan också ses andfåddhet, hjärtklappning och svimning
 • Gnidningsljud. Hörs (bäst med membran) hos en majoritet någon gång under förloppet - bäst längs vänster sternalrand under framåtlutning. Lyssna vid upprepade tillfällen. Uppkommer då inflammerat visceralt och parietalt perikardium gnids mot varandra; detta upphör redan vid liten mängd perikardvätska
 • Arrytmi om den kommit djupt i endokardie
8
Q

Vilka prover tar vi vid misstänkt perikardit (eller infarkt för den delen)?

A
 • Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, CRP, troponin, eventuellt SR, även NT-proBNP för att utesluta hjärtsvikt (också utesluta hjärtsvikt som komplikation)
 • EKG och ekokardiografi (transtorakal)
 • Överväg DT torax eller lungröntgen.
  • Vid svåra fall biopsi för specifik behandling mot ex infektion (bakteriell eller virologisk)
9
Q

Vad ses typiskt vid ett EKG vid perikardit?

A
 • På 12-avlednings-EKG ses typiskt generella ST-höjningar och sänkt PQ-sträcka. ST-höjningarna är konkava till skillnad från dem som ses vid ST-höjningsinfarkt, och det saknas reciproka sänkningar.
10
Q

Vilken utveckling kan vi se på EKG efter 5-10 timmar vid peri(myo)kardit?

A
 • Sinusrytm. Normala QRS-komplex. ST-höjningarna kvarstår delvis men T-vågorna har blivit difasiska till negativa främst i laterala bröstavledningar. Förloppet är vanligt för en peri(myo)kardit, utan utveckling av Q-vågor eller förändringar i QRS-komplexet, men med utveckling av T-negativitet.
11
Q

Vad kan vi upptäcka vid ekokardiografi eller DT torax vid perikardit?

A

Perikardvätska

12
Q

Generellt, vad visar EKG, ekokardiografi och troponin vid perikardit?

A

Generella ST-höjningar (konkava och det saknas reciproka sänkningar)

Perikardvätska

Troponinökning

13
Q

Vilka komplikationer kan ses vid peri(myo)kardit?

Utöver

 • Tamponad – (ofta tidigt i förloppet och ger cirkulatorisk påverkan
 • Konstriktiv perikardit uppträder sällsynt vid kroniskt förlopp, perikardiet blir förtjockat och fibrotiskt, försämrar hjärtats fyllnad i diastole (myokardsvikt) vilket kan ge högersidig hjärtsvikt
 • Dilaterad kardiomyopati – allvarlig komplikation med dålig prognos.
A
 • Arytmi – ex genom förmaksflimmer och sen ventrikeltakykardi (nedre del av bild)
  • Behandlas med betablockerare eller antiarytmika (amiodaron)
 • Perikardexudat – (vanligt) vid långsam ansamling av vätska (flera dygn) kan pericardiet utan symtom innehålla flera hundra ml, medan en snabb tillkomst av 50-100 ml kan leda till tamponad, då fyllnaden till höger hjärthalva förhindras
14
Q

Hur handläggs en perikarditpatient?

A

I regel inläggning för fastställande av orsak (kan ju vara en infarkt), smärtbehandling samt arytmiövervakning (första dygnet). Vid tamponadrisk bör patienten vårdas på HIA. Opåverkad, feber- och smärtfri patient med normal EF fordrar ej sjukhusvård.

15
Q

Hur medicinerar vi en person med perikardit?

A
 • ASA/NSAID (hindrar också recidiv) utgör basen för behandling vid perikardit och är symtomlindrande, men det är osäkert om det påverkar sjukdomsprocessen. De patienter som inte förbättras efter 1 vecka bör läggas in för utredning. Utebliven förbättring efter 1 vecka med ASA/NSAID talar emot godartad idiopatisk/virusutlöst perikardit och indikerar sämre prognos
  • Kortikosteroider har länge använts vid behandling av perikardit. De ger snabb symtomregress och minskad mängd perikardvätska, men ökar risken för recidiv och anses numera kontraindicerade.
16
Q

Uppföljning (peri(myo)kardit)

 • EKG vid utskrivning kan visa negativa T-vågor, lite senare (veckor) full normalisering

Vad ska vi tänka på när vi skickar hem dessa patienter?

A
 • Patienter med perikardit bör avstå från fysisk ansträngning till dess att symtom, CRP, arbets-EKG och ekokardiografi­fynd normaliserats (4-6 veckor).
  • Elitidrottare rekommenderas att avstå från fysisk ansträngning i upp till 6 månader
 • Dessa rekommendationer baseras på expertkonsensus och den allmänna principen om att avstå från fysisk ansträngning i samband med infektion samt kopplingen mellan fysisk ansträngning och plötslig hjärtdöd
17
Q

Hur ser prognosen ut gällande peri(myo)kardit?

A
 • Prognosen vid infektiös/viral genes är god och 80-90 % av fallen läker ut helt utan restsymptom
  • Ca 25 % av patienterna får recidiv
 • Vid myokardit finns risk för nedsatt kammarfunktion