Antitrombotiska LM Flashcards Preview

K5 stadie CREN > Antitrombotiska LM > Flashcards

Flashcards in Antitrombotiska LM Deck (19)
Loading flashcards...
1
Q

Vilka tre LM hämmar den primära hemostasen?

A

COX-1-hämmare - ASA

ADP-receptor (P2Y12) -hämmare - Ticagrelor

GP IIb/IIIa-receptorn - blockerare - Tirofiban

2
Q

Vilka LM hämmar sekundär hemostas?

A

Heparin

Lågmolekylärt heparin

Fondaparinux

Anti-vitamin k LM - Waran

NOAK/DOAK

3
Q
 • Heparin (från gristarm) – intravenöst
  • Accelererar antitrombins effekt (100-1000 ggr)
  • Stimulerar antitrombin som ger neutralisering av IIa (trombin)
  • Hämmar också Xa
  • Snabbt insättande effekt
  • Infusion
  • Styrs med APTT-mätningar
  • Kort halveringstid

Hur fungerar lågmolekylärt heparin?

Hur ger man det?

Nämn ett LM

Till vilka kan man ge det?

A
 • Varierande effekt mot Xa och IIa (genom antitrombin - främst på Xa)
 • Mellan halveringstid
 • subkutant 1-2 ggr/dag
 • Innohep/Klexane
 • Degraderat heparin (kortare polysackaridkedjor)
 • Ges vid graviditet (hos de som haft trombos tidigare)
4
Q

Vad är fondaparinux?

När ges det?

Vad är viktigt att tänka på?

A
 • Syntetiskt (en liten del av heparin, har längre halveringstid), kan ges vid akuta koronara tillstånd, subkutan injektion dagligen
  • Hämmar Xa
  • Lång halveringstid
  • Kan ackumuleras vid njursvikt
5
Q

Vilka ska vi ge Waran?

A
 • Förmaksflimmer
 • Mekanisk hjärtklaff (nya LM ej godkända)
6
Q

Hur fungerar anti-vitamin-K-LM (Waran)?

A
 • Förhindrar regenering av K-vitamin till den form som krävs för nödvändig gamma-karboxyering av vitamin-K-beroende koagulationsfaktorer (och hämmare) genom att hämma vitamin K-epoxidreduktas (VKORC-1) (K-vitaminet har oxiderats när den extra karboxylgruppen sätts på trombocyten)
  • Karboxyleringen är nödvändig för att faktorerna ska binda till Ca2+ och bli koagulationsmässigt aktiva (så de kan binda trombocyten)
7
Q

Varför är det så stor skillnad gällande dosering av Waran?

A
 • Stor skillnad i dosering (1-10 mg/dag), beror på kroppsyta, kost (K-vitaminrik?), ålder, kön, andra LM, stor variation farmakogentiskt (50 %)
  • Finns i två isomerer där S-warfarin är mest aktiv och bryts ner av CYP2C9 (stor genetisk variation där vissa då ger långsammare nedbrytning), och ännu större variation av VKORC-1 (genen för återreduceraren av vitamin-K)
8
Q

Varför ger vi lågmolekylärt heparin i början av Waranbehandling?

Hur länge har vi denna överlappande behandling?

A
 • Viktigt veta att de olika faktorerna har olika T1/2, ex
  • II (60 h)
  • VII (6h)
  • IX (24 h)
  • X (40 h)
  • Protein C (6h)
  • Protein S (60h), alla tillverkas i lever
 • Lång anslagstid, varför det är viktig att ha överlappande behandling med lågmolekylärt heparin minst 5 dagar vid start av Waranbehandling för att få behandlingseffekt direkt, viktigt också då ffa allt Protein C blir hämmad av Waran
9
Q

Nämn ett par nackdelar/biverkningar med Waran

A
 • Lång anslagstid
 • Fosterskadande
 • LM-interaktioner (många) - med andra LM och föda
 • Smalt terapeutiskt fönster
 • Stor variation mellan individer
 • Kräver uppföljning
10
Q

Varför följer vi upp Waran?

Hur följer vi upp Waran?

A

Blödningsrisken och för att ligga inom terapeutiskt område

 • PK-INR (normalt ca 1,0
 • Terapeutiskt område 2-3
 • Högt PK-INR – blödningsrisk
 • Lågt PK-INR – trombosrisk
 • Tid inom terapeutiskt intervall avgörande för säkerhet
 • Om vi ligger under 2 PK-INR så är risk för trombos mkt stor, ligger vi över 5 så ökar risken för intrakraniell blödning
 • Även om det finns risk för blödning överväger behandlingsvinsten
11
Q

En patient kommer in och berättar att denne har råkat äta upp hela sin burk med Waran, vad gör du?

A
 • Reversering av Waraneffekt
  • Vitamin K (effekt efter 12 h)
  • Protrombinkomplexkoncentrat (intravenöst, innehåller alla K-vitaminberoende faktorer + Protein C och Protein S + liten mängd heparin)

I ovan läge så är det nog lämpligt med en kombination av dessa

12
Q

Vad står NOAK för?

Vilka två varianter av NOAK/DOAK har vi?

A
 • Nya orala antikoagulantialäkemedel (NOAK/DOAK)
  • Trombinhämmare
  • Faktor Xa-hämmare
13
Q

Vilka fördelar har NOAK/DOAK?

A
 • Direkt effekt
 • Lägre risk för hjärnblödning och stroke
 • Färre interaktioner
 • Kräver ingen uppföljning (PK)
14
Q

Vilka nackdelar har NOAK/DOAK?

A
 • Går inte monitorera
 • Ökad risk för GI-blödning
 • Lever/njurfunktionsberoende
 • Vissa saknar antidot
 • Begränsningar
  • Hjärtklaffprotes
  • Njurinsufficiens
  • Pulmonell hypotension
15
Q

Vilka begränsningar har framför allt NOAK/DOAK?

A
 • Mekanisk hjärtklaff (nya LM ej godkända)
 • Njurinsifficiens
 • Vissa patienter som haft trombos (de med lupus antikoagulans, fosfolipidantikroppar har sämre effekt av de nya antikoagulantia som finns)
16
Q

Vi kan också stimulera till fibrinolys (tromblys) genom Alteplas, vad är det och när använder vi det?

A
 • Alteplas (vanligast idag) – variant av rekombinant genteknik av t-PA
 • Indikationer – massiv lungemboli, hjärtinfarkt (om vi inte hinner med PCI), ischemisk stroke (som vi inte kommer åt på annat sätt)
  • Stor blödningsrisk så denna används bara i brist på bättre idé
17
Q

Vilka grupp av LM är detta? Vilka LM är det?

A

LM som hämmar sekundär hemostas

18
Q

Vilka fördelar finns med att medicinera med K-vitaminhämmare?

A

Reversibelt

billigt

Lång klinisk erfarenhet

19
Q

Hur tänker du kring val av antitrombotiska LM till patienten?

A
 • Primära hemostasen
  • Arteriell tromb bildas genom endotelskada och turbulens vilket ger en propp med mkt trombocyter därför är det lämpligt med LM som hämmar primär hemostas – trombocythämmande LM
 • Sekundära hemostasen
  • Vensös tromb bildas genom stasis och hyperkoagulation (som också kan bero på ex faktor V Leiden) varför LM som hämmar sekundär hemostas är lämplig – antikoagulantia LM (heparin, Warfarin, NOAK/DOAK)