Övergripande nervsystem CREN Flashcards Preview

K5 stadie CREN > Övergripande nervsystem CREN > Flashcards

Flashcards in Övergripande nervsystem CREN Deck (10)
Loading flashcards...
1
Q

Vad är en aktionspotential?

A
 • Förutsättning för snabb informationsöverföring i nervsystemet (över 100 m/s)
  • Aktionspotentialerna är i regel lika stora (allt eller inget-rektion), varför frekvens, avstånd och myelin är det som varierar
  • En snabb förändring av spänningen över en nervcells cellmembran (Wiki)
 1. En (1) liten depolarisering (förändring av membranspänningen i positiv riktning från cirka -70 mV) (kan ske genom påverkan från nervcell, sträckning eller GAP-junctions t ex) (kom ihåg att -70mV är i förhållande till utsidan)
 2. (2) öppnar spänningsaktiverade Na-kanaler (Ca+ i nodalceller i hjärta)
 3. Om tillräckligt många Na-kanaler öppnas (når över tröskelvärde) kommer en (3) Na-ström att gå in i cellen och genom snabb positiv återkoppling (Hodgkins cykel) där fler Na+-jonkanaler öppnas som gör att cellen depolariseras ytterligare vilket sker snabbt. rör sig upp mot Na-jonens jämviktsspänning (+50 mV).
 4. Na-kanaler inaktiveras samtidigt som spänningsaktiverade K-kanaler öppnas (K+ strömmar ut). Detta gör att insidan blir negativ igen (repolarisering).
 5. Cellen går in i refraktionsperioden (absolut), där Na+-kanalerna för en kort stund är inaktiverade, för att sedan gå över i relativ refraktionsperiod då ett kraftigare stimuli än vanligt kan ge en ny aktionspotential.
2
Q

Hur sprids aktionspotentialen i en nerv och varför kan den inte backa?

A
 • En aktionspotential i en del av axonen (exempelvis i en ranviersk nod) gör denna del mer positiv på insidan än andra delar av axonen längre fram genom att Na+-kanaler öppnas även här, viktigt för att signalen inte ska dö ut på vägen
  • Aktionspotentialen går bara framåt då Na-kanaler bakåt fortfarande är refraktära
 • Spänningsskillnad kommer att leda till en ström inuti axonen från en nod till en annan. När membranspänningen blivit tillräckligt positiv vid nästa nod så att Na-kanaler öppnas, så kommer en ny aktionspotential att uppstå. Denna process kommer att fortledas längs hela axonen
3
Q

Vad ligger nervcellens vilospänning på och varför?

Vad innebär Nernstpotential?

A

Spänning över nervcellers membran (viktig princip) (TENTA)

 • Nervcellers vilospänning ligger normalt mellan -60 och – 70 mV jämfört med utsidans 0 mV
 • Energikrävande Na/K-ATPas pumpar ut Na-joner och in K-joner
 1. Om K-kanaler är öppna kommer K-joner diffundera ut ur cellen och skapa negativ membranspänning eftersom det finns en strävan efter utjämning av kemisk gradient
 2. Men den negativa spänningen kommer genom elektrostatiskt kraft att hindra detta utflöde eftersom cellen har en negativ membranspänning
 • Vid en viss membranspänning uppnås jämvikt mellan de båda krafterna (jämviktsspänningen) (Nernst-potential) (DETTA ÄR VIKTIGT)
  • För K-joner – 90 mV
  • Na-joner + 50 mV
4
Q

Hur är nervsystemet uppbyggt

A
5
Q

Vilka nerver utgår sympatiska nervsystemet ifrån och hur- och med vilken signalsubstans och receptor kopplar det om? Myelin?

A
 • Preganglionära neuron som utgår från Th1–/L2
 • Kopplar om i sympatiska gränssträngen (Truncus sympatheticus) paravertebrala ganglier men även prevertebrala ganglier, innehåller flertalet omkopplingsstationer
  • ACh till N2-receptorer mellan pre- och postganglionära neuron
 • Postganglionära neuron som försörjer organ
6
Q

Nämn tio effekter av sympatiska nervsystemet

A
 • Ökad hjärtfrekvens (positiv kronotropi)
 • Ökad kraft hjärtkontraktion (positiv inotropi)
 • Ökat blodtryck
 • Vidgar luftvägar (ffa adrenalin)
 • Dilaterar pupill
 • Dilaterar kärl i muskulatur
 • Kontraherar kärl i GI-kanal
 • Minskar GI peristaltik
 • Ökar tonus i urinblåsans utflödesregion
 • Viktig funktion under ejakulation
7
Q

Vilka nerver utgår parasympatiska nervsystemet ifrån och hur- och med vilken signalsubstans och receptor kopplar det om? Myelin?

A
 • Preganglionära neuron från kranialnerver (III, VII, IX, X) (ner till tolvfingertarmen)
 • Preganglionära neuron från S2-S4
  • Kopplar alltså om högt upp eller långt ner
  • Postganglionära neuron försörjer organ
  • Saknar då gränssträng
 • Dessa autonoma nerver är uppbyggda i en tvåfasstruktur med en omkoppling som sker i små nervknutor (ganglier) för att sedan ”försörja” ett organ
 • Omkopplar i prevertebrala (organnära gangliestationer)
8
Q

På vilket sätt påverkar det sympatiska nervsystemet huden?

A

Eftersom hud och tarm har alfa-1-adrenerga receptorer kommer dessa blodkärl kontraheras

9
Q

Effekten en adrenerg agonist varierar i organen beroende på vilka receptorer organet presenterar

Hur verkar adrenalin och noradrenalin på A1, B1 och B2 och i vilka organ är dessa fördelade?

A

A1 dominerar i blodkärl i slätt muskulatur - kontraktion

B1 i hjärta – inotropisk (kontraktilitet) och kronotropisk effekt

B2 i bronkiala- och skelettala muskler - dilatation

10
Q

Vilket enzym är rate-limiting step i syntesen av noradrenalin/epinefrin och vilken molekyl utgår de ifrån?

A

tyrosinhydroxilas

Tyrosin