Principles of surgery Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori > Principles of surgery > Flashcards

Flashcards in Principles of surgery Deck (19):
1

Evidensbaseret praksis - Nævn de to faktorer i beslutningshieraki og hvorvidt det er evidens eller kontekst afhængigt

1. Patient og terapi relaterede faktorer (i.e. livskvalitet (smerte og funktion). Evidens afhængig
2. Klient relaterede faktorer (i.e. forventninger og økonomi). Kontekst afhængig

2

Hvilke 2 faktorer afhænger compliance af?

Klient forståelse og patient adfærd

3

Hvor mange patienter dør under anæstesi?

0,1 %

4

Tidsramme. Giv eksempler på akut, haste, påkrævet og elektiv operation?

Akut: GDV = gastric dilatation and volvulus
Haste: Pyometra, GI fremmedlegemer... Beh. skal ske samme dag
Påkrævet: Tumor, analsæk eksstirpation... Pt. har objektivt behov - tilstand der ikke kan negligeres
Elektiv: Neutralisationer... valgfrie operationer

5

Hvad er komorbiditet?

Samtidig tilstedeværelse af sygdomme (ikke nødvendigvis følgetilstande.)

6

Risikofaktorer og komorbiditet er baseret på hvad?

Anamnese, kliniske fund og evidens der støtter evaluering pga. alder, køn, sygdomsmønster...

7

Hvad er formålet med præoperativ evaluering? (risikofaktorer og komorbiditet)

At identificere problemområder.

8

Hvad er de vigtigste organer ift. præoperativ evaluering?

Hjerte og lunger (kredsløb).
Desuden nyrer sfa. udskillelse af anæstesistoffer.

9

Hvilke parametre måles der på som minimum ved risikovurdering?

* Hæmatokrit/PCV -> oxygenese
* Total protein -> proteinbinding af anæstesimidler
* Blod glucose -> generel metabolisme
* BUN -> nyre indikator

10

Mellem hvilke 2 kategorier er den største skillelinje ift. ASA score?

Mellem 2 og 3 - hvor pt. ikke længere kan kompensere

11

Hvilken slags patienter skal man være obs på ifb. anvendelse af NSAIDs som præ-operativt analgetika?

Nyrepatienter.
NSAIDs har tendens til at medføre nedsat perfusion i nyrer (renal hypoperfusion)

12

Hvad skal man være obs på hos patienter med adrenal hypofunktion (endokrin sygdom) under operation?

Øget fysiologisk stress

13

Hvilke forholdsregler skal man tage ifb. diabetes mellitus ved operation?

Risiko for de udvikler voldsom hypoglykæmi og dermed skal der intraoperativt gives glucose-insulin infusion.

14

Hvad skal man være obs på ifb. alvorlig hypothyroidisme?

Risiko for myokardial dysfunktion, koagulopati, elektrolyt forstyrrelser

15

Nævn en signifikant risikofaktor ved obese patienter

Sårheling

16

Hvad er anbefalingerne omkring brug af infektions profylakse?

* lavrisiko patienter (ASA gruppe 1-2) med rene operationssår gives IKKE perioperativ antibiotikaprofylakse
* højrisiko patienter (ASA gruppe 3-5), patienter med systemiske suppurative infektioner, patienter med urene sår, samt patienter som undergår ortopædiske indgreb, ALTID gives perioperativ antibiotikaprofylakse.

17

Nævn 3 ting der reduceres ved faste?

Reducering af 1) ventrikelindhold 2) surhedsgrad 3) regurgitation (aspirationsrisiko)

18

Hvor længe anbefales faste inden op for hhv. føde og væske? Og er der forskel mellem voksne og unge dyr?

Voksne: fast føde 6 timer, klare væsker 2 timer
Unge dyr: kortere

19

Hvilken effekt har kulhydrat tilskud?

Reducerer postoperativt stress respons