PU/PD Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori > PU/PD > Flashcards

Flashcards in PU/PD Deck (31):
1

Hvilke anatomiske strukturer består hhv. øvre og nedre urinveje af?

Øvre: Nyre og urinleder (herunder systemisk lidelse der påvirker nyrens evne)
Nedre: Urinblære og urinrør

2

Hvor mange liter væske filtreres ved glomerulær filtration pr. døgn hos hund? [L/kg/dag]

6 L/kg/dag

3

Hvad er den normale urinproduktion hos hund? [mL/kg/dag]

40-50 mL/kg/døgn (Svarende til 1mL/kg/time)

4

Hvilket hormon regulerer vandreabsorption i samlerør?

ADH s. Vasopressin

5

Hvad er den primære funktion af aldosteron?

Udskillelse af Kalium og reabsorption af Na.
(Vigtigt hormon ifb. saltbalance)

6

Hvad ligger til grund for at trang til urinering både er sympatisk og parasympatisk styret?

* Strækreceptorer udløser parasympatisk respons
* Sphinctermuskler (intern og ekstern) udløser sympatisk respons

7

Hvad betyder pollakisuri, og lokaliser symptomet til øvre eller nedre urinveje.

Hyppig urinering af små portioner.
Nedre urinveje

8

Hvad betyder stranguri/dysuri og lokaliser symptomet til øvre eller nedre urinveje

Besværet eller smertefuld urinering.
Nedre urinveje

9

Hvad betyder periuri og lokaliser symptomet til øvre eller nedre urinveje

Urinering ved siden af bakken.
Nedre (ofte sfa. smertefuld urinering)

10

Lokaliser symptomet Hæmaturi til øvre eller nedre urinveje

Kan være udtryk for både øvre og nedre urinvejslidelser. Ikke lokaliserende symptom.

11

Hvad er definitionen på polyuri (PU)?

Urinproduktion større end 50 mL/kg/dag.

12

Hvad er definitionen på polydipsi (PD)?

Vandindtag større end 1 dl per kg.

13

Hvordan bekræftes PU/PD?

* Måling af vandindtag - gerne over flere dage
* Urinvægtfylde (morgenurin, gerne flere dage)

14

Hvorfor er det mest præcist at måle på morgenurinen mhp. urinvægtfylden ifb. PU/PD?

Morgenurinen afspejler nyrens maksimale koncentreringsevne

15

Hvad er normalområder for urinvægtfylden for hhv. hund og kat?

Hund: 1,030 - 1,045
Kat: 1,035 - 1,060

16

Hvad kan give en falsk forøget urinvægtfylde?

Glukose og protein.

17

Hvilken vægtfylde har plasma? (jf. isosthenuri)

1,008 - 1,012

18

Hvornår er minimalt koncentreret urin (lav urinvægtfylde) altid unormalt?

Hvis hunden er dehydreret eller har azotæmi.

19

Hvad betyder azotæmi?

Forhøjede nyreværdier.
(BUN/urea/carbamid og creatinin)

20

Hvilket hormon er primært af betydning ifb. nyrens evne til koncentrere urinen?

ADH s. vasopressin.

21

Hvilke 3 overordnede årsager kan der være til nedsat evne til at koncentrere urinen?

* Primær nyrelidelse
* Andre sygdomme eller tilstande der påvirker nyrens urin koncentrerings-evne (fx. Osmotisk diuresis sfa Diabetes (sukker i urin trækker væske))
* Primær polydipsi

22

Forklar countercurrent mekanismen

Urea, K og andre elektrolytter recirkulerer (sekretion, reabsorption) => der opstår osmotisk gradient i nyrevæv => muligt at trække væske tilbage igen.

23

Hvilke 5 overordnede lidelser/grupper af lidelser kan give PU/PD?

* Psykogen polydipsi
* Primær diabetes insipidus
* Sekundær nefrogen diabetes insipidus
* Nyresvigt
* Osmotisk diurese

24

Hvilke 2 typer findes af primær diabetes insipidus?

Central (der produceres ikke noget ADH)
Nefrogen (ADH-receptorerne fungerer ikke)

25

Nævn eksempler på årsager til sek. nefrogen diabetes insipidus, hhv 1) sygdomme der påvirker funktionen af ADH-receptorerne og 2) Multifaktorielle sygdomme

1) Cushings, pyometra sfa. e. coli, hypercalcæmi
2) Hyperthyroidisme, Addisons

26

Hvilken urinvægtfylde vil ses ved nyresvigt?

Isostenuri sfa. nyren kan ikke koncentrere urin eller producere ukoncentreret urin så ligger i samme område som plasma

27

Hvilke 2 basale indledende diagnostiske undersøgelser anvendes for PU/PD?

Lokalisation = øvre urinveje/systemisk lidelse.
Dermed urinanalyse, hæmogram og klinisk kemi.

28

Hvilke ikke indledende diagnostiske undersøgelser kan desuden anvendes for PU/PD?

Scanning, dyrkning af urin, specifikke endokrine analyser, specifikke leverfunktionstest, tørstetest

29

Hvornår skal man teste patient med PU/PD for primære årsager (psykogen polydipsi vs. diabetes insipidus)?

Når alle årsager til sekundær diabetes insipidus, nyresvigt og osmotisk diurese er udelukket(!)

30

Forklar fremgangsmåden ved tørstetest

Respons til dehydrering:
* urinvægtfylde stiger => psykogen PD
* urinvægtfylde status quo => primær d. insipidus
(da der må være et problem med produktion af ADH eller ADH-receptorerne)

ADH-adm. for at afgøre om der er tale om nefrogen (ingen respons) eller central (vægtfylden stiger) d. insipidus.

31

Hvad er CAVE ved tørstetest?

Kræver nøje monitorering og er potentiel farlig - dermed en hospitalsprocedure