Antipsykotika Flashcards Preview

MED4500 > Antipsykotika > Flashcards

Flashcards in Antipsykotika Deck (22):
1

Hovedgrupper antipsykotika

Klassiske (1.gen): Høydose og lavdose
Atypiske (2.gen)

2

Klinisk virkning av antipsykotika

- Sederende (høye doseringer): både sedasjon og beroligende effekt.
- Antipsykotisk virkning: positive sympomter, dempende eller eradikerende
- Psykostimulerende: virkning på negative symptomer

3

Doseringsregimer:

- Per os: vedligehold, rolig oppstart
- Injeksjon (i.v, i.m): ved behov for akutt effekt (sedasjon)
- depot: depotinjeksjon eller depottabletter

4

Hjernebaneforandringer ved psykose (dopamin)

Mesolimbiske dopaminerge baner hyperaktive: gir positive symptomer
Mesokortikale dopaminerge baner hypofunksjonelle: negative symptomer

5

Virkning av antipsykotika

Blokkade av dopamin-reseptorer i hjernen. Særlig D2 (som er eksitatorisk). Nye virker også på andre reseptorer, serotonin, histamin, muskarinerge, andrenerge.

6

Bivirkninger av antipsykotika

- sedasjon
- metabolske
- motoriske
- tardive dyskinesier
- malignt antipsykotikasyndrom
- kardiovaskulære
- autonome
- hematologiske
- hormonelle

7

Ekstrapyramidale bivirkninger

Dopaminblokking påvirker motoriske baner.
- parkinsonisme
- akutt dystoni
- akatisi
- tardiv dyskinesi
Ses i startfasen og under langtidsbehandling. Doserelatert.

8

Akinesi

Nedsatt motorikk

9

Akutt dystoni

Spasmer i muskler: strupe, svelg, hals, nakke, øyne.
Kan behandles med antikolinergika.

10

Parkinsonisme

Akinesi, rigiditet, tremor
Behandles med antiparkinsonmidler

11

Akatisi

Kriblende uro i kroppen, bevegelsestrang. Akutt behandling antiparkinsonmidler. B-blokkere ved langvarig forløp.

12

Tardive dyskinesier

Ses etter lengre behandling (over 3 mnd) ved 1.gen. Ufrivillige bevegelser i tunge og ansiktsmuskler. Forsvinner ved søvn. Kan være irreversible, blir verre før det blir bedre ved seponering.

13

Malignt antipsykotikasyndrom

Endret bevissthet, hypertermi, muskelrigid, økt puls og BT. Rask seponering og støttebehandling.

14

Metabolske

- diabetes: type 2, ikke bare sekundært
- lipidforandringer: økning av triglyserider, kolesterolendringer.
- vektøkning: uavhengig av dose. Økt appetitt og inaktivitet.
Oppstår i løpet av tre mnd. Somatisk oppfølging

15

Kardiovaskulære bivirkninger

EKG-forandirnger, forlenget QT-tid. Skyldes virkning på ionekanaler ihjertet. Hypotensjon kan oppstå. Myokarditt og kardiomyopati.
Oppfølging av pulst, BT og EKG.

16

Autonome bivirkninger

Munntørrhet, obstipasjon, akkomodasjonsbesvær, vannlating, svetting
Antikolinerg effekt

17

Hematologiske bivirkninger

Agranulocytose: klozapin.
DVT

18

Hormonelle bivirkninger

Hyperprolaktinemi: Seksuell dysfunksjon, gynekomasti, brystmelk.

19

Hvilke reseptortyper kan antipsykotika binde seg til?

- Dopamin (hovedsaklig D2)
- Serotonin: 5-HT2A
- Histamin
- Muskarinkolinerge
- Adrenerge: særlig alfa-blokkade (hypotensjon)

20

Virkningsmekanisme Aripraprazol (abilify)

Partiell agonist, men blokker overfor endogent dopamin.

21

Hvorfor har de atypiske en annen effekt?

Virker i tillegg på 5HT-reseptorer, som gir endring i de dopaminerge banene ellers, som antas å ha virkning på de negative symptomene.

22

Andre virkningsområder av antipsykotika?

- Stemingsstabiliserende (Særlig ved akutte manier)
- antidepressiv (Seroquel)
- hypnotika: sederende, lavere dose.