Generell farmakologi Flashcards Preview

MED4500 > Generell farmakologi > Flashcards

Flashcards in Generell farmakologi Deck (44):
1

Fire typer mottakermolekyler for farmakologisk effekt

Reseptorproteiner
Transportproteiner
Ionekanaler
Enzymer

2

Fase-1-metabolisme i eliminasjon av legemidler

Metabolisme av legemiddelet, oksidasjon, reduksjon, hydrolyse. Hydrolysering og demetylering.

3

Fase-2-metabolisme i eliminasjon av legemidler

Konjugering av det nedbrutte legemiddelet til andre molekyler (glukoronsyre, acetat, sulfat) som gir inaktivering og vannløselighet.

4

Faktorer som fordrer individualisert legemiddelbehandling

- genetisk variasjon
- kjønn (kvinner lite forsket på)
- alder (barn, eldre)
- samtidig sykdom og endring i organfunksjon (lever, nyre, hjerte/kar, stoffskifte)
- legemiddelinteraksjoner
- kost og faktorer i omgivelsene

5

Hovedgrupper interaksjonsmekanismer

- Farmakodynamiske
- Farmakokinetiske

6

Farmakokinetiske interaksjonmekanismer?

Endret konsentrasjon:
- absorpsjon
- distribusjon
- eliminasjon

7

Serotonerg potensiering?

Bruk av MAO-hemmere gir mindre nedbrytning av serotonin, og vil kunne føre til for mye serotonin ved oppstart av SSRI.
OBS: serotonerg syndrom

8

Hvordan vil resiner interagere med andre medikamenter?

Hemmer reabsorpsjon av gallesalter. Kan hemme absorpsjonen av andre medikamenter samtidig. Evt. hindre enterophepatisk resirkulering (p-piller)

9

Hemmere av p-glukoprotein og BBB?

En rekke medikamenter hemmer P-glukoprotein i hjerneendotel, som gjør at stoffer som vanligvis pumpes ut blir liggende i hjernen. Feks imodium.

10

Hvordan vil sigarettrøyk påvirke legemidler?

Sigarettrøyk induserer enzymer, slik at det blir økt nedbrytning. Kan bli et problem ved røykestopp.

11

Hvordan virker legemidler hemmende på nedbrytningen av andre?

- kompetetiv: binder seg til samme sted og gir konkurarnse
- non-kompetetiv: binder seg allosterisk og gir endring av bindingsetet, slik at det har vanskeligere for å feste seg.

12

Interaksjoner i nyresekresjon

pH påvirker hvor mye som skilles ut. Kan gi andre stoffer som hemmer eller øker sekresjonen, og dermed endre halveringstiden.

13

Litium og NSAIDS

NSAIDS gir lavere renal litium-utskillelse. Gjelder også ved ACE-hemmere, ARB, diuretika.

14

Angrepspunkter for epilepsimedisiner

- hemme Na-kanaler
- Hemme Ca-kanaler
- hemme glutamatkanaler
- øke GABA-effekt

15

Hvordan virker Lamitrigin og Karbamazipid?

Hovedsakelig ved å hemme Na-kanaler

16

Hvordan virker valproat?

Hemmer Na- og Ca-kanaler, samt hemming av enzymer som bryter ned GABA

17

AB som hemmer celleveggsyntesen:

- betalaktamer: penicillin, cefalosporiner, karbapenemer
- vancomycin

18

AB som hemmer proteinsyntesen:

- tetracykliner
- kloramfenikol
- aminoglykosider
- makrolider

19

AB som hemmer nukleinsyrer og nukleinsyresyntesen:

- kinoloner
- rimampicin
- metronidazol
- nitrofurantion

20

AB som hemmer folsyremetabolismen:

- sulfonamider
- trimetroprim

21

Hvorfor er opioider respirasjonshemmende

- reduserer respirasjonssenterets følsomhet for CO2
- bortfall av smerte, som vanligvis stimulerer respireasjonssenteret

22

Hvilken effekt har acetylkolin i CNS?

Knyttet til læring og hukommelse.

23

Hvordan virker Memantin?

Blokkerer NMDA-reseptoren når den er patologisk aktiv, mindre glutamataktivering (glutamattoksisitet)

24

Hvordan virker Interferon 1beta`?

Immunmodulerende cytokin brukt ved MS. Virker ved BBB, hemmer migrasjon av T-celler

25

Hvordan virker glatirameracetat?

Myelin-liknende syntetiske peptider. Virker i hjernen, stimulerer migrasjon av antiinflammatoriske T2-celler.

26

Cellulære mekanismer a1-reseptorer og virkning

G-proteinkoplet reseptor som stimulerer foslolipase C, som gir aktivering av DAG og Ip3. Dette gir Ca-infux/frigjøring.
- gir kontraksjon

27

Felles for A1-reseptor og M3-reseptor?

Virker på PLC og gir aktivering av Ip3 og Ca-influx
- kontraherer!

28

Cellulære mekanismer B-reseptorer og virkning

GPCR som stimulerer adenylyl cyklase og øker cAMP i cellen.
- cAMP aktiverer protein kinase A, som fosforylerer og inaktiverer myosin lett kjede kinanse.
- gir relaksasjon og sekresjon (kontraksjon i hjertet)

29

Cellulære mekanismer a2-reseptorer og virkning

GPCR, hemmer adenylyl cyklase, som gir mindre cAMP i cellen.
- hemmer frigjøring av noradrenalin presynaptisk

30

Felles virkning mellom A2-reseptor og M2 og M4

Begge virker hemmende på adenylyl cyklase, som gir mindre cAMP i cellen.

31

Hvordan virker aciklovir?

Hemmer DNA-polymerase

32

Hvordan virker antihistaminer i øyet?

H1-blokkere. Hemmer frigjøring av histamin ved eksocytose.

33

Hvordan virker NSAIDS?

Hemmer COX1 og 2, og dermed omdanning av arakidonsyre til prostaglandinger.

34

Midler som virker på kammervannsproduksjon

- b-blokkere
- a2-agonister
- karbonanhydrasehemmere

35

Midler som virker på kammervannsproduksjon

- miotika (pilokarpin) = kontraherer
- prostaglandinanaloger

36

Hvordan virker karbonanhydrasehemmere?

Hemmer omdannelsen av CO2 og H2O til H2CO3, ogir nedsatt produksjon av kammervæske.
- kan gis systemisk eller lokalt

37

Hvordan virker pilokarpin ved glaukom?

Parasympatikusagonist, virker på M3, gir kontraksjon (miose) av pupillen og kammervinkelen åpnes

38

Hvordan virker prostaglandinanaloger ved glaukom?

Bedrer drenering av kammervann gjennom trabekelverket.
- økt pigmentering av iris
- lengre og tykkere øyevipper

39

Hvordan virker b-blokkere ved glaukom?

Timolol, hemmer produksjonen av kammervann.

40

Hvordan virker interferon-1-beta ved MS?

Immunmodulerende cytokin. Virker ved BBB og hemmer migrasjon av T-celler.
BV: influensa

41

Hvordan virker glatiameracetat

Virker i hjernen. Stimulerer migrasjon av antiinflammatoriske T-celler.

42

Hvordan virker tysabri?

Hemmer reseptormediert opptak av lymfocytter. Antistoffer som binder til reseptorer.

43

Hvordan virker fingolimod?

Hemmer lymfocyttmigrasjon ved å binde til reseptorer på lymfocyttene.

44

Hvordan virker Alemtusumab (Lemtrada)?

Binder og lyserer T- og B-celler. Gis som infusjon på sykehus.