Lov om psykisk helsevern Flashcards Preview

MED4500 > Lov om psykisk helsevern > Flashcards

Flashcards in Lov om psykisk helsevern Deck (21):
1

Grunnlaget for psykisk helsevern

Samtykket skal være forsøkt.

2

Frivillig innleggelse

Paragraf §2.1.
Frivillig innleggelse forutsetter samtykkevne

3

Samtykke til tvungent psykisk helsevern

§2.2. Samtykke til å være undergitt relgene om tvungent psykisk helsevern, inntil 3 uker. Kun tilbakeholdese, ingen andre behandlingstiltak.

4

Legeundersøkelse

§3.1 Skal gjøres legeundersøkelse for å finne ut om det er hjemmel for tvang. Skal dokumenteres skriftlig. Kan begjæres av bl.a pårørende, den som har tatt initiativ.

5

Tvungen observasjon

§3.2 Tvungen obs i maks 10 dager. Sannsynlig at det er en alvorlig sinnslidelse. For å finne ut av om det er grunnlag for tvang.

6

Legeundersøkelse ved tvangsinnleggelse.

Skal undersøkes av to. En utenfor institusjonen. Og av én som er speisialist. I løpet av 24 timer.

7

Klaging

Skal informeres om klagerett til kontrollkommisjonen.

8

Tvunget psykisk helsevern

§3.3. På bakgrunn av §3.1 eller §3.2.
Frivillig skal være forsøkt.
Undersøkt av to leger.
Alvorlig sinnslidelse
Behandlingskriteriet
Farekriteriet

Er gitt mulighet til å uttale seg.

9

Behandlingskriteriet

Sannsynlig at pas pga den alvorlige sinnslidelsen får sin redusert sannsynlighet for helbredelse eller bedring.
ELLER
Sannsynlig at tilstanden blir vesentlig forverret i nær framtid

10

Farekriteriet

Utgjør fare for egen eller andres liv eller helse
I nær framtid.

11

Overføring fra frivillig til tvungent psykisk helsevern

§3-4: Forbud mot overføring. Kan omgås hvis utskriving utgjør nærliggende og alvorlig fare for eget og andres liv eller helse. Skal da varsles skriftlig til kontrollkomiteen.

12

Individuell plan og TSH

§4-1. IP skal utarbeides ved behov for langvarig og koordinert tilbud. Ofte overføres ansvaret til kommunen, da pasienten vil ha behov for kommunal oppfølging også.

13

Tvang på barn under 16

Frivillig på grunnlag av foreldres samtykke
Obs ved en som samtykker
12-16 år: kontrollkommisjonen skal varsles.
Barnevern.

14

Skjerming

§4-3 kan skjermes av hensyn til behandling elle rtil andre pasienter. Delvis eller helt. Vedtak hvis over 24 timer (på rom). Hvis overføring til skjermet enhet: vedtak hvis over 12 timer. Max to uker om gangen.

15

Behandling uten eget samtykke

§4-4. I overnstemmelse med klinisk praksis.
Gunstig virkning som klart oppveier bivirkninger.
Max 3 mnd av gangen.
Ernæring uten samtykke.

16

Hvem kan behandles uten eget samtykke?

Bare personer under tvunget psykisk helsevern §3-3
Ikke frivillig, ikke tvungen observasjon.

17

Innskrenking av forbindelse med omverdenen

§4-5. I inntil 14 dager.

18

Undersøkelse av rom, eiendeler og kroppsvisitasjon

§4-6. Bare ved begrunnet mistanke. Ikke undersøkelse av kroppens hulrom.
Skal ha mulighet til å være tilstede.

19

Bruk av tvangsmidler

§4-8: kun i institusjon for døgnopphold. Kun for å hindre akutt skade, bakgrunn i nødrett. Ikke behandlingshensyn.

20

Typer tvangsmidler

- Mekaniske: belter, remmer, tvangstrøye.
- farmakologisk: kortidsvirkende legemidler
- Isolering (max to timer av gangen)
- Kortvarig fastholding

21

Tvangsbehandling og tvangsbruk av barn udner 16

- Tvangsbehandling: i samtykke med foreldre
- tvangsmiddelbruk: kun farmakologisk og kortvarig fastholding.
IKKE mekaniske eller isolasjon