Div samfunnsmedisin Flashcards Preview

MED4500 > Div samfunnsmedisin > Flashcards

Flashcards in Div samfunnsmedisin Deck (15):
1

Forebygging vs behandling

Hindre at en sykdom oppstår vs behandle en sykdom når den har oppstått

2

Forebyggende tiltak for psykisk helse

1. Høy sysselsetting: arbeidsledighet er en risikofaktor.
2. Skoler: hindre mobbing og ta tak i atferdsproblemer
3: Barnehager: beskyttende
4: forebygging eldresenter: forhindrer ensomhet, fysisk aktivitet.
5. Hjemmebesøk til førskolebarn: identifisere og hindre mishandling av barn
6: styrke foreldreferdiheter: identifisere og hjelpe familier med belastning og risikoatferd.
7. Arbeid med bistand: hindre unødvendige negative konsekvenser av psykisk lidelse
8. Hjelp til mestring av angst og depresjon: støttegrupper, kurs, programmer. Skole.
9. Forebygging av søvnproblemer
10: Behandling: beskyttende for de rundt pasienten.

3

Skadereduksjon og rus

Tiltak for å redusere følgene av en skadelig påvirkning av rusmiddelbruken.

4

Utfordringer ved forebygging, behandling og skadereduksjon i rusmiddelfeltet?

- skadeforebygging: feks vitaminer til alkoholmisbrukere
- behandling: stoppe forbruket
- skadereduksjon: sårbehandling, sprøyterom

Tiltakene flyter over i hvernandre, pasienten har liten motivasjon for å stoppe den underliggende årsaken, nemlig bruken av rus.

5

Hvorfor tenke på uvanlige tilstander hos de som sliter med rus?

De er mer vanlige i denne populasjonen enn ellers i befolkningen: endokarditt, septisk artritt, osteomyelitt, abcess i indre organer, organsvikt, rhabdomyolyse.

6

Praktisk utfordringer i behandling av ruspasienter på legekontor

- de oppsøker helsetjenesten sent, gjerne med akutte problemer.
- rusmidler kan ha førstepri, prioriterer bort resepter nødvendig for behandling. Sosialkontoret dekker? Hjemmehjelp? Annen dosering?
- Redusert evne til egenpleie/medisinering/oppfølgning. Kortvarig innleggelse nødvendig?
- Sent til kontrolltime. Tas inn likevel med en gang.
-

7

Praktiske utfordringer i behandling av ruspasienter på sykehus

- redde, ønsker ikke innleggelse, redd for abstinens, miste kontroll, for å dø, nedverdigende, stigma mer tydelig.
- løsning: trygge situasjonen, behandle abstinens, lytte, tilstrekkelig medikamentdosering, planlegge livet etter utskrivelse, igangsette det psykososiale rundt.

8

Hva er stigmatisering?

Sosial prosess, skapes av samfunnet ikke av individet. Foregår i flere ledd:
1. Stigma, merking av individet ut fra særtrektt som fedme, hudfarge, seksuell legning, psykisk sykdom osv.
2. dette skiller personen fra andre. Oss og dem.
3. Merkingen knytter personen til negative egenskaper avhengig av særtrekket. Stereotypisering.
4. Avvisning og utestegning av personen. Diskriminering og marginalisering.
5. Sterke følelser involvert: redsel/frykt vs sinne og hat.

Ulik grad av dette.

9

Hva er marginalisering?

Ekskludering av grupper eller mineoriteter som ledd i stigmatisering. Kan føre til sosial integrasjon og i værste fall isolasjon av gruppen. Kan føre til utestenging fra sosiale arenaer eller arbeidslivet, som videre sidestiller gruppen.

10

Rett til individuell plan

Pbrl §2-5. Pasienter med langvarige og koordinerte helse og omsorgstjenester.
Også hjemmel i helse- og omsorgsloven, spesialisthelselvoen og lov om psykisk helsevern.

11

Hvordan kan stigmatisering påvirke behandling?

- pasienten opplever den samme stigmatiseringen fra lege som fra samfunnet, som gjør at de går i forsvarsposisjon.
- lar være å oppsøke helsetjenester pga tidligere erfaringer

12

Forskjeller på psykiske helseproblemer med alder og kjønn i innvandrerbefolkningen sammenliknet med befolkningen forøvrig?

- kjønnsforskjeller blant innvandrere mer tydelig
- økt med økende alder, i motsetning til de norske, der det er vanligere blant de unge.

13

Hvilke pasienter har rett på individuell plan?

Pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester

14

Hva er hensikten med en IP?

- helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
- Skal styrke samhandling mellom pasient (pårørende) og tjenester og etater involvert.

15

Hva skal en IP inneholde?

- pasientens mål
- ressurser
- behov for tjenester