Diabetesmedisiner Flashcards Preview

MED4500 > Diabetesmedisiner > Flashcards

Flashcards in Diabetesmedisiner Deck (28):
1

Formål med medikamantel diabetesbehandling?

Blodsukkerkontroll og symptomfrihet
Hindre mikrovaskulære komplikasjoner
Hindre aterosklerose
QOL og livslengde

2

Hva fører til frigjøring av insuilin?

Glucose i b-celler i pankreas gir økning av ATP som stenger K+-kanaler, depolarisering og frigjøring av insulin via Ca2+.
Også av aminosyrer, glukagon, vagusstimulering, og andre hormoner.

3

Effekten av insulin?

Økt anabolisme, nedsatt katabolisme. Økt opptak av glukose og aminosyrer inn i cellene.
- akutt: GLUT4-translokasjon, regulering av enzymer
- langsiktig: gentranskripsjon

4

Variasjoner i insulinkonsentrasjon gjennom døgnet?

Basalsekresjon og økt sekresjon ved måltider.

5

Patogenese ved diabetes type 1

Ødeleggelse av b-celler i pankreas, autoimmunt, og dermed manglende frigjøring av insulin. Behov for insulinerstatning

6

Ulike typer insulin-preparater

Hurtigvirkende 2-6 timer
Middels lang virkningstid (intermediate)
Langvarig

Kan blandes. Ulike endirnger i insulin-proteinet, som gir endring i absorpsjon, nedbrytning og virkning på cellene.

7

Dosering av insulin ved DM 1

1/3 langtidsvirkende insulin som basaldose. Resten som hurtigvirkende ved måltider.
Typisk 2 doser av NPH-insulin (langtids) morgen og kveld, pluss hurtigvirkende ved måltider. Evt to injeksjoner frokost og middag med blanding av middels langtidsvirkende og kortidsvirkende.
Individuell tilpasning basert på egne blodsukkermålinger.

8

Insulinpumpe

Pasienter med spesielle behov: sterkt svingende bs-nivå eller hyppige følinger.

9

Hypoglykemi

BS under 2.5 mmol/l, for mye insulin
Føling eller insulinsjokk

10

Føling

Hypoglykemi med bevart bevissthet. Blekhet, svetting, tremor, hjertebank = adrenerge symptomer. Nedsatt konsentrasjon, parestesier. Etterhvert talevansker, dobbeltsyn, voldsom oppførsel.

11

Insulinsjokk

Hypoglykemi med bevissthetstap. Kan gi koma pga lite glukose til CNS.

12

Behandling av hypoglykemi

Søt drikke, sukker, mat hvis pasienten er våken.
Glukagon (sub.cut) som bryter ned leverglykogen
I.v glukose

13

Andre bivirkninger

Vektøkning: anabol tilstand av insulinet, overspising ved hyppige følinger.
Insulinspyling: spiseforstyrrelse, unngår bevisst å bruke insulin, gir katabolisme og vektnedgang. Får komplikasjoner av hyperglykemi!

14

Patogenese ved diabetes type 2

Redusert insulinsekresjon, redusert insulinfølsomhet, økt glukoseproduksjon i lever, redusert glukoseopptak i muskel og fettvev.

15

Virkning av sylfonylurea og glinider (rapaglinid)?

Stimulerer frigjørining av insulin fra b-cellene. Derfor nødvendig med noe fungerende b-celler. Virker ved å blokke K+-kanaler som gir depolarisering.
Ved langtidsbehandling er det virkning også ved lavere insulinfrigjøring etterhvert, som trolig skyldes at stabilisering av glukosenivået øker perifer insulinsensitivitet.

16

Bivirkninger ved sylfonylurea og glinider?

Hypoglykemi, særlig de med lang halveringstid. Glinider trolig minst fare for hypoglykemi.

17

Inkretinsystemet?

Hormoner som frigis fra tarmen som stimulerer insulinsekresjon. Stimuleres blant annet av mat i tarmen.

18

Virkning til inkretinmedisiner?

Inkretin-analoger (GLP1-analoger) eller enzymhemmere (enzymet som bryter ned inkretinene).

19

Virkning av biguanider (metoformin) og glitazoner?

Øker cellenes sensitivitet for insulin.

20

Virkning av metformin?

Hemmer produksjonen av glukose i lever, og øker opptaket av glukose i skjelettmuskler.

21

Bivirkninger av metformin?

Ikke hypoglykemi (virker ikke på insulinsekresjon).
Gastrointestinale
Laktatacidose: sjelden, kan forekomme hos lever- og nyresyke, gamle, polyfarmasi.

22

Virkning av glitazoner (piaglitazon)?

Øker insulinsekresjon ved å binde til PPAR-gamma-reseptoreren som gir økt transkripsjon av gener som har med insulinsensitivitet.
Ofte i kombo med metformin eller sulfonylyrea. Har også virkning på triglyserider, og er derfor gunstig ved metabolsk syndrom.

23

Bivirkninger av glitazoner?

Vektøktning, væskeretensjon, redusert Hb, forverring hjertesvikt,

24

Virkning av akarbose?

Virker i tynntarm, hemmer a-glukosidase som gir forsinket karbohydratnedrbrytning og demper glukoseopptak etter måltid.

25

Bivirkninger av akarbose?

Flatulens

26

Medikamenter som hemmer reopptak av glukose i nyrene?

Nye, SGLT-2 hemmere. Fare for hypoglykemi, UVI, og sjelden ketoacidose.

27

Medikamenter som øker glukosenivået?

Glukagon: stimulerer glukoneogenesen, insulinsekresjon. Behandling av alvorlig hypoglykemi
Glukokortikoider: stimulerer glukoneogenese, ofte en bivirkning.
Adrenerge agonister: Frigjør glukose fra lever og muskler (b2-agonister) eller hemmer insulinfrigjørnig (a2-reseptorer)
Tiazider: svak hemming av frigjøring av insulin, stimulerer K+-kanaler.

28

Medikamenter som senker glukosenivået?

Beta-adrenerge blokkere: særlig de uselektive. Hemmer fysiologisk frigjøring av glukose som normalt skjer ved hypoglykemi. Blokker også adrenerge symptomer ved hypoglykemi, slik at pas. ikke merker at hun har føling.
Etanol: toksisk på lever, slik at glukose ikke frigis som normalt.