Rettsmedisin Flashcards Preview

MED4500 > Rettsmedisin > Flashcards

Flashcards in Rettsmedisin Deck (74):
1

Legeundersøkelse ved seksuelt overfall

Ikke pliktig til å utføre. Hpl §12 om plikt til undersøkelse gjelder bare av den siktede/mistenkte. Må ha samtykke jmf pbrl §4-1.

2

Hvor bør legeundersøkelse etter seksuelt overfall utføres?

Voksne: Overgrepsmottak, tilknyttet kommunal legevakt.
Barn: Nærmeste barneavdeling eller Statens barnehus.

3

Hva innebærer legeundersøkelse etter seksuelt overfall?

Undersøkelse av hele kroppen.
Ta vare på tøy
Sikring av spormateriale (avhengig av overgrep): hals, kinn, munnhule, armer, bryst, innside av lår, skjede, endetarm.
Neglavskrapinger, hår, fremmedlegemer.
Alle skader og forandringer dokumenteres.
Prøvetaking: toksikologi, graviditet, SOI.

4

Taushetsplikt ved vold osv.

I utgangspunktet taushetsbelagt av Hpl §21, men den kan brytes med grunnlag i straffeloven §47 om nødrett og §139 om å avverge alvorlige forbrytelser. Må vurdere faren for at det kan skje noe mer i nær framtid, svært alvorlig eller livstruende.
Bør etterstrebe samtykke til å bryte taushetsplikt.

5

Barn, taushetsplikt og barnevern

Mulig å bryte taushetsplikt jmf. Hpl §33 ved mistanke om overgrep eller annen alvorlig omsorgsplikt. Å være vitne til vold ansees også som alvorlig omsorgsplikt.

6

Symptomer og funn ved halsgrep

- svelgevansker/heshet: brudd i tungebein eller skjoldbrusk?
- Avgang av urin/avføring
- merker på huden: hudavskrap/hudmisfarging
- punktblødninger: huden i ansiktet, munnslimhinne, konjunktiva
- Blødninger i hud og underhud, muskel.
- Kan være ingen funn

7

Utlevering av pasientjournal ved død/identifsering av lik

Jmf Hpl §21 om taushetsplikt er det mulig å gi ut journalopplysninger av døde, hensyn til avdøde, pårørende, samfunnet, opplysningenes art.. Antar at identifisering ville vært greit for den døde, få grunner som taler mot.

8

Hvem er ansvarlig for identifisering av ukjent lik?

Nasjonal identifiseringsgruppe på KRIPOS.

9

Hva benyttes for å identifsere et ukjent lik?

- Visuell gjenkjennelse. Signalement før og etter døden
- taktiske opplysninger (hvor funnet osv)
- fingeravtrykk
- tannjournal
- kriminaltekniske funn
- DNA
- medisinske og kroppslige kjennetegn (høyde, vekt)

10

Symptomer og funn ved innånding av røyk i brann

- lyse rødfiolette dødsflekker (CO og CO2 i blodet)
- lys og rødlig misfarget muskulatur
- Sotpartikler i nese, munn og luftveier
- mye CO-Hb i blodet, evt også cyanid.

11

Organforandringer ved kronisk alkoholmisbruk

- leverskade: fettlever, cirrose, skrumplever, kronisk inflammasjon (hepatitt)
- portal hypertensjon: øsofagusvaricer, caput medusa
- dilatert cardiomyopati
- gastritt og malory weiss-malformasjoner i magesekk
- pankreatitt
- hjerneforandirnger: atrofi og gliose. Wernicke encephalopati.

12

Unaturlig dødsfall

Definert av Hpl §2
- drap eller annen legemskrenkelse
- selvmord eller selvvoldt skade
- ulykke
- yrkesulykke eller yrkesskade
- feil, forsømme eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade
- misbruk av narkotika
- ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og uventet
- dødsfall i fengsel
- funn av ukjent lik

13

Dødsflekker

Blod som siver ut I vevet. Oppstår 1-2 timer etter døden. Tyngdekraften, blir liggende I de mest lavtliggende deler av kroppen. Ikke der det er trykk mot vevet (madrass, gulv osv).
Er flyttbare det første døgnet, vil kunne flytte seg dersom liket flyttes. Fikseres også i løpet av det første døgnet. Flytter ikke på seg I løpet av det første døgnet.

14

Kjennetegn og årsak til knusningsrift

Forårsaket av stump vold.
Uregelmessige kanter
bindevevsbroer I dypet
Omgitt av hudavskrap.

15

Undersøkelse og prøver av mistenkte

Straffeloven § 157: den som er mistenkt for handling som kan medføre frihetsstraff. Kan undersøkes når det antas å ha betydning for saken. Ikke uforholdsmessige inngrep.
Uten samtykke kan det tas med rettslig kjennelse. Kan også gjøres ved ordre fra påtalemyndigheten (politijurist)
Også Hpl §12 underøskelse og prøver av mistenkte, der man tenker vedkommede er under påvirkning av alkohol eller rusmidler.

16

Sending av sakyndinguttalelse

Til oppdragsgiver.
Kopi til rettmedisinsk kommisjon.

17

Kjennetegn og årsak til subdurale hematom

Blødning mellom dura og arachnoidea. Ofte ensidige.
Årsak: traumatiske. Stump vold mot hodet, dekaselerasjon ved fall mot bakken. Avvrivinger av brovener. Eldre og alkoholikere er risikogrupper.

18

Oppførsel ved ulike promillekonsentrasjonert

0-0.5: føler seg påviurket.
0.5-1: mer kritikkløs og risikovillig
over 1: dårligere balanse, snøvlete tale, nedsatt finmotorikk. Trøtt, sløv og kvalm.
Over 1,5: problemer med hukommelse.
Svært høy: Nedsatt bevissthet, bevisstløs. Hemming av pustesenter. Oppkast.
Over 3: dødelig. Toleranse. andre rusmidler samtidig.

19

Definer krybbedød

Sudden infant Death syndrom.
Plutselig død i spedbarnsalder som er uforklarlig etter gjennomgang av sykehistorien, undersøkelse av omstendigheter og obduksjon.

20

Årsaker til nedgang i krybbedød

Liggestilling endret fra mage til rygg
Redusert forekomst av røyking i svangerskapet.
Økt oppmerksomhet rundt samsoving, overhoppheting. Bedring av sosioøkonomiske forhold.

21

Dødsstedsundersøkelser

Ved plutselig uventet dødsfall hos barn under 4 år. Må ha samtykke fra foreldre.
Ikke aktuelt der politiet har gjort undersøkelser og foreldrene er mistenkt for noe straffbart.
Utføres av FHI og rettsmedisineren som har obdusert barnet.

22

Situasjoner der man kan unngå å gi nødvendig helsehjelp

Kognitivt og intellektuelt ok: unntak i Pbrl §4-9
- livsforlengende behandling når pasienten er døende
- igangsatt sultestreik
- mottak av blodprodukter
Barn: samtykkekompente fra 16 år. Gradvis etter 12 årsalder. Foreldre kan ikke nekte utifra §4-9 på vegne av barn. Nok at en forelder samtykker, dersom helsepersonell mener det er nødvendig.

23

Kjennetegn fersk stikkskade

Vil være trekantformet. Noen millimeter kortere enn lengden på kniven, og litt mindre bredt enn bredden på kniven. Skarpt avgrenset. Blodig og fuktig overflate.

24

Kjennetegn fersk skjæreskade

Spalteformet, blodig og fuktig. Dypest på midten. Spiss i begge ender. Vil være kortere og bredere pga hudens elastisitet.

25

Akutte tegn på stump vold uten knusningsrift.

Blåaktig og lite velavgrenset hudforandring. Underliggende vevshevelse, fasthet og noe økt temperatur.

26

Årsak til punktblødninger i konjunktiva, både hos levende og døde.

Økt trykk, som gir småblødninger fra kapillærene.
- trykk mot vener, uten arteriell tilstopning
- hoste, brekninger, valsava, fremmedmateriale, tunge løft, bruk av bukresse
- sirkulasjonssvikt med høyresidig svikt

27

Utlevering av journal til politiet

Kun med pasientens skriftlige samtykke (Hpl §22). Kan brytes dersom det er umiddelbar risiko for å bli alvorlig skadet/drept (hpl §31, samt straffeloven)

28

Når har politiet plikt/rett til å rekvirere rettsmedisinsk obduksjon?

- Skal: funn av ukjent lik uten at identitet straks kan bringes på det rene, og ved mistanke om vold ved en straffbar handling.
- Bør i alminnelighet:
Selvmord eller selvvoldt skade
ulykke
yrkesskade eller yrkessykdom
feil/ulykke ved medisinsk undersøkelse eller behandling av sykdom(skade

Uviss dødsårsak og døden intrådte plutselig og uventet. Særlig hvis vedkommende antas å ha vært alene.
Hjemmel i Påtaleinstruksen og straffeloven.

29

Patofysiologiske mekanismer som kan føre til døden ved elektrisk støt

Hjerterytmeforstyrrelse
Krampeanfall med pustestans
Brannskader
Fall i forbindelse med støtet

30

Alkohol og promille hos døde

Ved funn av bare etanol, og ingen nedbrytningsprodukter, kan påvist etanol skyldes dannelse av etanol i kroppen etter døden.

31

Undersøkelser og tiltak ved mistanke om seksuelt overgrep

Tilby undersøkelse og sporsikring, uavhengig av ønske om å anmelde. Må gjøres med fornærmedes samtykke. Sporingspakke med skjema og utstyr!
- 0-prøver graviditet og SOI
- blod/urin til toksikologi
- profylakse hepatitt/HIV, nødprevensjon
- ta vare på tøy
- undersøkelse av hele kroppen, inkl. GU, skader, prøvetaking (GU)
- time for oppfølging: prøver SOI og graviditet
- taushetsplikt: under 18 år, foreldres rett til å info for å ivareta foreldreplikt. Over 12 år: rett til å si hva hun mener om å bryte taushetsplikten.
- politi: kun med samtykke, eller fare for at det kan skje igjen.
- ved senere anmeldelse: skriftlig fritak fra taushetsplikt for å kunne utgi info.

32

Plikter ved dødsfall

Fylle ut legeerklæring om dødsfall
Vurdere å melde dødsfallet til politiet dersom det er mistanke om at det er unaturlig.

33

Tommelfingerregler om dødstidspunkt

Varm og slapp: Under 1-2 timer
Varm og stiv: 1-3 timer
Kald og stiv: Over 3 timer
Kald og slapp: Over 1-2 døgn
Temperatur vanskelig å bedømme, avhengig av omgivelsene.
Rigor mortis avhengig av temperatur. Inntrer raskere ved høy temp, saktere ved lav temp.

34

Væskefylte lunger ved døden

Kan være tegn på forgiftning. Kan da også se granulocytter i alveolene som tegn på akutt lungebetennelse som ledd i forgiftningen.

35

Innskuddsåpning ved kontaktskudd

Kan være rund eller større, stjerneformet avhengig av våpen og ammunisjonstype. Kan ha tilsotign i skuddkanalen eller på huden
Avtrykk av våpenmunningen.

36

innskuddsåpning ved nærskudd

Tilsoting av huden rundt åpningen. Ved noe lengre avstand kan det være tatoveringseffekt på omgivende hud (forbrente kruttpartikler)

37

Innskuddsåpning fjernskudd

Kun kontusjonsring.

38

Funn ved innskuddsåpning

Kontusjonsring rundt åpningen

39

Inngangsåpning vs utgangsåpning i kraniet

Mer avspreng på innsiden enn utsiden ved inngangsåningen.
Mer avsprengt på utsiden ved utgangsåpningen.

40

Innhold i legeerklæring

1. Innledning: legens navn, hvem som har begjært erklæringen og hvorfor, tid og sted, den undersøktes personalia
2. Mandat
3. Bakgrunnsinfo: tidligere sykdom, info om aktuell hendelse og kilde for denne.
4. Undersøkelsen: omfang, funn, tilleggsundersøkelser og resultater. Ingen tolkning!
5. Vurdering/diskusjon: Alternative forklaringer for funn. Mekanisme? Tidsaspekt?
6. Konklusjon: besvare mandatet.

41

Brudd på taushetsplikt ved fare for andres liv

Taushetsplikt regulsert av hpl §21. Mulig å bryte taushetsplikten jmf hpl §23.4 (begrensninger, tungtveiende offentlige eller private interesser) og §31 (opplysnignsplikt nødetater for å avverge skade på person eller eiendom)

Kan straffes ved unnlatelse jmf straffeloven §139.

42

Meldeplikt til barnevernet

Hjemmel i Hpl §33 om opplysninger til barnevernet, ved mistanke om grov mishandling eller annen alvorlig omsorgssvikt.

43

Lovverk og plikt om legeerklæring om dødsfall?

Leger skal gi erklæring om dødsfall som de har blitt kjent med i sin virksomhet. Hpl §36.
Ved mistanke om unaturlig dødsfall skal politiet varsels muntlig og skriftlig: politistasjon eller lensmann.

44

Årsak og karakteristikk av subduralt hematom

Skyldes avriving av brovenene, særlig hos eldre og alkoholikere. Kan også være overflatiske knusnignslesjoner i hjernevevet. Skyldes oftest et traume.
Finner blodansamling under dura. Gir trykksymptomer av ulik karakter, og evt. herniering. Kan ta lang tid før det oppdages.
Skiller mellom akutte, subakutte og kroniske.

45

Årsak og karakteristikk av epiduralt hematom

Blodansamling mellom kraniet og dura. Oftest brudd i tinningbener med avrivning av a. menigea media. Skjer langsomt, med kortvarig bevisstløshet først, deretter symptomfritt intervall før det oppstår trykksymptomer fra hematomet.

46

Hvordan kan du være sikker på total ødeleggelse av hjernen, som er nødvendig før organdonasjon?

Sørge for at det er diagnostisert total ødeleggelse av hjernen med varig opphør av alle funksjoner i storhjerne, lillehjerne og hjernestammen:
- erkjent intrakraniell sykdomsprosess
- total bevisttløshet
- opphør av eget åndedrett
- fravær av alle hjernenervereflekser
- flatt EKG
- opphevet intrecerebral sirkulasjon

47

Dødsattest før organdonasjon?

- Skal fylles ut vanlig dødsattest
- Spesiell erklæring fra to leger som ikke har behandlet avdøde under siste sykdom og som ikke skal delta i inngrepene i forbindelse med transplantasjonen.

48

Samtykke fra de pårørende ved organdonasjon?

- har avdøde gitt fra seg sikre opplysninger om donasjon: kan høstes
- Hvis ikke, kan de høstes, med minder avdøde eller de nærmeste pårørende har uttalt seg mot det.
- ikke greit hvis det strider mot avdøde eller nærmeste pårørendes livssyn.
- skal prøve å få underrettet pårørende før inngrepet finner sted.

49

Organdonasjon dersom dødsfallet er meldepliktig til politiet?

Skal forsøke å rådføre seg med politiet. Kan være etterforskning på gang.

50

Hva går vitneplikten ut på?

Fortelle hva man har sett, hørt eller på annen måte erfart.

51

Hva vil det si å være sakkyndig?

Å foreta en undersøkelse (granskning) for retten og uttale seg om resultatet av denne.

52

Taushetsplikt som sakkyndig

Hpl §27: Taushetsplikt ikke til hinder når du opptrer som sakkyndig. Pasienten skal informeres om dette.
Dersom opplysninger fra tidligere undersøkelser skal brukes må pasienten gi samtykke til dette.

53

Taushetsplikt som vitne

Må ha samtykke for å kunne legge fram noe fra journal eller andre pasientopplysninger

54

Når inntrer dødsflekker?

Kan se begynnende etter en halvtime. Er i begynnelsen spredt og svakt farget, blir etter noen timer flyter de sammen og blir mørkere.

55

Når inntrer dødsstivheten?

Etter 2-5 timer. Raskere ved varm temp. Kjennes først i halsen og videre til kjeve/ansikt, torso og ut i armer og bein.

56

Lovmessig grunnlag for sykehusobduksjon?

Hjemmel i lov om transplantasjon, sykehusobduksjon osv.
"kan" foretas.
Kan ikke utføres dersom pårørende ikke vil, eller man antar at pasienten ikke ville.
Pårørende må varsles først, og det må ha gått 8 timer. Ikke hvis man antar at rettsmedisinsk obduksjon er nødvendig.

57

Tegn på forråtnelse av et lik

- grønnlig misfarging på nedre del av buken (bakterier i tykktarm) som spres seg til resten av kroppen.
- væskefylte blærer i huden: bakterieaktivitet.
- gassdannelse i hulrom og bløtvev
- likvæske lekker ut av naturlige kroppsååninger pga et økte trykket. Ser rødbrun ut.

58

Når ser man tegn til ytre forråtnelse?

Etter 2-3 døgn i stuetemp.

59

Plutselig uventet død hos barn?

- legeerklærings om dødsfall
- melding til politiet
- skal til rettsmedisinsk obduksjon
- plikt til å informere om og tilby dødsstedsundersøkelse
- vil automatisk etterforskes av politiet

60

Unntak om nødvending helsehjep jmf §4-9 i Pbrl hos barn

Foreldre kan ikke ta slike beslutninger (blodoverføring) på vegne av sine barn. Løses ved at de fratas foreldreomsorg for sitt barn midlertidig jmf barnevernsloven §4-12. sykt, funksjonshemmet barn eller spesielt trengende barn som ikke får behandling.

61

Unntak fra nødvendig helsehjelp §4-9

Blod og blodprodukter
Stoppe sultestreik

MÅ forsikre seg om at pasienten er myndig og gitt info, og har forstått konsekvensene av behandlingsnekten.

62

Hvem har ansvaret for å identifisere et ukjent lik?

Politiet, med hjelp av nasjonal identifiseringsgruppe KRIPOS dersom de ikke lykkes/massedød.

63

Risikofaktorer for krybbedød

- mageleie
- røyking i svangerskap og hos foreldre
- høy temperatur
- samsoving

64

Obduksjonsfunn ved krybbedød

- av og til lyserødt skum fra munn og nese
- punktblødninger på thymus, ofte også på overflaten av lunger og hjerte
- atelektase i lunger

65

Obduksjonsfunn ved drukning

- skumdott ved nese og munn
- svake og uregelmessige utbredte dødsflekker
- vaskehud på hender og føtter
- lungene er store og luftholdige
- redusert elastistitet

66

Meldeplikt ved medisinsk feilbehandling?

Meldeplikt til Statens helsetilsyn og fylkesmannen jmf Hpl §38.

67

Hvor sendes dødserklæringen?

Nærmeste politimyndighet, med kopi til kommunelegen.

68

Prøvemateriale ved rettsmedisinsk obduksjon i forbindelse med forgiftning/toksikologi?

Blod
Urin
Øyevæske
Noen ganger: muskel, går, mageinnhold, lever.

69

Post-mortale forhold som kan påvirke konsentrasjon av stoffer i blod etter døde?

- Postmortal redistribusjon
- endogen dannelse
- endring i blod/plasmaratio
- postmortal nedbrytning
- metabolitter kan spaltes tilbake til moderstoffer

70

Neste oppgave

V12O

71

Funn hos barn med Shaken Baby syndrom

- subduralt hematom
- netthinneblødning
- encephalopati: diffus axonal skade eller etter hypoksi-iskjemi
- brudd av kragebein, ribbein og ekstremiteter
- bøttehankbrudd av lange rørknokler
- hudskader (blåmerker)

72

Definisjon av død.

Opphør av død. Når hjerte og åndedrett har stanset dvs. noe som innebærer at hjernefunksjonen har opphørt.

73

Undersøkelser av person som er død

- kjenne etter puls
- lytte på hjertet
- kjenne etter respirasjon
- cornearefleks
- pupillerefleks

74

Tommelfingerregel for beregning av dødstidspunk

- varm og myk: mindre enn tre timer
- varm og stiv: 3-8 timer
- kald og stiv: 8-36 timer
- kald og myk: mer enn 36 timer