Rusmedisin Flashcards Preview

MED4500 > Rusmedisin > Flashcards

Flashcards in Rusmedisin Deck (39):
1

Hovedvirkning av rusmidler

- Rus
- aktiverende (stimulerende)
- dempende
- hallusinogent/psykosefremmende

2

Hovedmekanisme for utvikling av rusavhengighet

Liking vs wanting.
Ventral tegmental area virker med dopamin på nucleus accumbens. Gir følelse av bellønning (liking) og motivasjon (wanting). Alle rusmidler virker inn på disse mekanismene, på ulikt vis, og øker signaleringen. Gir mer dopamin.
Utivkler toleranse, og en ny homeostase tar over. Nedregulering av liking, oppregulering av wanting. Nevroplastisitet, sensitisering, endring i signalstoffkonsentrasjoner. Abstinenser.

3

ICD10: skadelig bruk

Pågått i minst én måned o løpet av det siste året og gitt en psykisk eller fysisk skade.
Rusmidlene brukes på en måte som gir fysisk (infeksjon, ulykke, traume) eller psykisk (depresjon etter alkoholinntak) skade. Kan ikke brukes dersom avhengighetssyndrom er tilstede.

4

ICD10: avhengighetssyndrom

Pågått i minst en måned i løpet av siste år og minst 3 av 6:
- begjær, lyst
- kontrolltap på inntak
- likegyldighet, går ut over sosial funksjon og forpliktelser (jobb osv)
- toleranseutvikling
- fortsatt bruk til tross for fysisk eller psykisk skade
- abstinenssymptomer og inntak for å lindre/hindre abstinens.

5

Nedbrytning av alkohol

I lever. Etanol nedbrytes til acetaldehyd av alkohol dehydrogenase, og acetalcehyd til acetat av aldehyd dehydrogenase. NAD+ omdannes til NADH i alle disse prosessene.

6

Hvordan virker Disulfiram (Antabuse)?

Irreversible hemmer nedbrytning av acetaldehhyd, som gir en opphopning av dette i kroppen. Gir bakfyllsymptomer ved lavt inntakt.
Bivirkninger: kvalme, diare, hodepine
Kontraindikasjon: kardiovaskulære eller cerebrovaskulære sykdomer. OBS lever og nyrefunksjon.

7

Felles virkning for rusmidler, som omtales som rus?

Hevet stemingsleie, redusert feilkontroll, økt impulsivitet, svekker kongisjon og redusert kritisk sans.

8

Farmakokinetiske egenskaper som gir rus?

Rask absorpsjon (rask økning i konsentrasjon) og høy cleareance.

9

Virkning av alkohol?

Stimulerer GABA-reseptorer, hemmer NMDA-reseptorer og stimulerer visse serotonin- og opioidreseptorer. Gir stimulerende og dempende effekt.

10

Virkning av organiske løsemidler?

Midnre kjent, liknende som for alkohol. I tillegg en hallusinogen effekt.

11

Virkning av opioder?

Virker på opiodreseptorer i CNS og har dempende ffekt. Sterkt vanedanennde.

12

Opioidreseptorer?

G-koblete reseptorer, der virkningen hovedsakelig er hemming av celleaktivitet. Mindre depolarisering, inaktivering av ca-kanaler, og mindre cAMP. Særlig effekt på GABA-frigjøring, som gir økt aktivitet i smertelindrende baner.
u(my)-reseptorer: tre forskjellige. Ulike stoffer vil ha ulike affinitet. Særlig u-2 som er forbundet med kvalme, obstipasjon og respirasjonsdeprivasjon.

13

Virkning av anxiolytika og hypnotika?

Virker på GABA-reseptorer, og gjør de mindre reaktive.

14

Virkning benzodiazepiner

Allosterisk binding på GABA-reseptorer som gjør de mer reakitve for GABA: økt aktivitet og inihibering.

15

Virkning av sentralstimulerende midler?

Øker mengden transmitter i dopaminerge synapser i det mesolimbiske system, også noradrenerge og serotinerge baner. Binder seg til presynaptiske transportproteiner og hemmer reopptak.

16

Virkning av cannabis?

Cannabisreseptorer i CNS. Gir en generell ruseffekt, og påvirker opplevelsen av sansestimuli og emosjonelle opplevelser.

17

Virkning av hallusinogener?

Endret serotinerg og dopaminerg transmisjon. Gir psykose- og drømmeliknende tilstander.

18

Virkning av naltrekson?

Opiod-reseptorantagonisk. Hemmer u-reseptorene.

19

Virkning av akamprosat (campral)

Ved alkoholmisbruk. Motvirker en hyperaktivering i NDMA og glutamatsystemet, og virker som en antagonist. Gjenopretter balansen mellom glutamat og GABA.. Hemmer trang og craving ved avvening.

20

Abstinenstilstand

Symptomer er det motsatte av virkningen til rusmiddelet. Skyldes en nedregulering av krppens egne systemer i møte med rusmiddelet.

21

Abstinens ved dempende rusmidler?

Alkohol, benzo, opioider, cannabis. Hyperaktivitet i ANS: Svetting, høy puls, HT, uro, hallusinasjon, kramper.

22

Abstinens ved sentralstimulerende?

Ikke like uttalt. Uttmattelse, søvntrang, økt appetitt.

23

Alkoholisk abstinens

- mild: uro, angst, dysfori, søvnløshet
- moderat: uttalte psykiske symptomer, skjelving, svetting, hodepine, kvalme, lett takykardi, HT
- alvorlig: mer uttalt, i tillegg forbigående illusjoner/hallusinasjoner, nedsatt AT
- Komplisert: delir eller generelle kramper, hypertermi, alvorlig takykardi/HT, nedsatt bevissthet i tillegg til autonome symptomer.

OBS rask symptomutvikling

24

Når oppstår abstinens og delir etter alkoholseponering?

8-48 timer, opptil en uke.

25

Behandling ved abstinens

Kvalmestillende
Antihistaminerg sovemedikasjon
Forebyggende krampemed: antiepilepsi
Anti-psyk ved hallusinasjon/sedasjon
Unngå benzo

26

Behandling ved alkoholisk delir (Delirium tremens)

- Innleggelse
- Skjerming og ro
- Initiere vekkbar søvn: diaxepam i.v, gjentatte doser til ønsket effekt. Vedlikehold.
- Elektrolytter og tiamin
- antiepileptika
- antipsykotika

27

Diff til alkoholisk delir

Delir: nyopererte, eldre, infeksjon, polyfarmasi
Slag
Alkoholisk encephalopati
Leversvikt
Hjerneblødning
Infeksjon/sepsis

28

Smertebehandling hos LAR-pasienter

- Paracet og NSAIDS
- Milde opioider, sjelden særlig effekt
- Doseøkning av LAR, evt dele opp dosen i to doseringer pr dag
- Lokalanestesi/regional anestesi ved inngrep
- Sterke opioider: høyere doser, infusjonspumpe

29

Naltrekson

Tilbakefallsprofylakse ved svingende motivasjon. Finnes også i injeksjonsform og depotform.

30

Hvem kan henvise til LAR?

Fastleger, sosialtjeneste, andre leger. Vurdering og oppstart i TSB-LAR-senter

31

Hva er viktig i henvisning til LAR?

Rushistorie
Tidligere behandling
Sosial situasjon
Helsemessige forhold: somatikk og psykiatri
- Motivasjon og målsetning
- Vurdering.

32

Formål med LAR?

Mer enn bare rusfrihet: det psykososiale (og biologiske) som er rundt pasienten. LAR gir mulighet for at pasienten kan nyttiggjøre seg av tiltak rettet mot helse og det sosiale (bolig, jobb, økonomi osv)

33

CAGE

1: Cut: Følt behov for å kutte ned på drikkingen?
2: Annoyed: irritert deg over at noen kritiserte drikkingen din?
3: Guilt: Følt skyldfølelse pga drikkingen?
4: Eye-opener: Følt behov for å drikke om morgenen for å roe nervene og bli kvitt bakrus?

34

Labprøver med rusmisbruk

Leverenzymer
Jern
Hb
se-etanol
Gamma-GT
CDT
Urinprøve

35

Førerkort og rusmidler

- plikt til å velde Fylkeslegen ved mistanke om påvirkning
- Kjøreforbud ved B-prebruk: ikke de første 14 dagene, ved stabile og etablerte doser kan det søkes dispensasjon
- kjøreforbud ved LAR, ok ved stabil dosering i 6 mnd og ingen påvist sidemisbruk

36

Føtalt alkoholsyndrom

- Utseende: glatt leppefure, smal overleppe, kort øyespalte
- Vekt og lengde: dårlig
- CNS: lav hodeomkrets, nevroproblemer, kognitive problemer

I tillegg er alkohol risiko for spårproblemer, lærevansker, nedsatt finmotorikk, økt tendens til ADHD, økt forekomst av psyk.lidelse

37

Gravide og rus

Forsøk frivillig
Mulig med tvangsbehandling under svangerskapet (hjemmel i helse og omsorgstjenesteloven)
Igangsette eller vedlikeholde LAR
Ukontrollert misbruk er verre for barnet enn lar-stabilisering.

38

Instanser i rusbehandling

- kommunale rusteam
- ruspoliklinikker
- korttids institusjonsopphold
- lengre institusjonsopphold
- selvhjelpsgrupper og organisasjoner
- bedriftshelsetjenesten
- fastlegen
- NAV, sosialtjenesten
- spesialisthelsetjenesten - TSB
- lavterskelinstitusjoner, Feltpleien
- sprøyterom

39

Tilbakefallsprofylakse

- naloxon: motgift opioid
- naltrexon: mer langtidsvirkende, brukt som tilbakevenningsprofylakse
- Anexate: motgift benzo
- Metaboliseringsblokker: Antabus (økning av acetaldehyd)
- reduksjon av virkning (liking, wanting): Campral og Naltrexone
- symptomlindrende midler
- Antidepressiva