Balans Flashcards Preview

module 4 > Balans > Flashcards

Flashcards in Balans Deck (16):
0

Waarom moet een balans altijd in evenwicht zijn?

Op de balans vind je links waaraan het geld is besteed en rechts waar het geld voor dit bedrijf vandaan is gehaald.

Dit is ook de reden waarom de balans altijd in evenwicht moet zijn. Aan de rechterzijde staat immers hoe de linkerzijde gefinancierd is.

1

Wat is activa?

Activa is een ander woord voor bezittingen

2

Activa wordt gegroepeerd in zes categorieën, welke zijn dit?

- materiële vaste activa (gebouw)
- immateriële vaste activa (software licentierecht)
- financiële vaste activa (een pakket aandelen van een ander bedrijf)
- voorraden (grondstof die op bewerking wacht)
- vorderingen (nog te betalen rekening door een klant)
- liquide middelen (saldo op de bank)

3

Wat is vlottende activa en noem drie categorieën die op de balans staan.

Vlottende activa zijn de bezittingen welke de organisatie op korte termijn in contant geld kan omzetten.
- voorraden
- vorderingen
- liquide middelen

4

Wat is vaste activa? Noem drie categorieën.

Vaste activa zijn die bezittingen die voor de lange termijn zijn vastgelegd in de organisatie.
- materiële bijv. Gebouwen, terreinen, machines, bedrijfsauto, inventaris zoals computers
- immateriële bijv. Softwarelicentie
- financiële bijv. Aandelen

5

In geval van twijfel of iets vlottende of vaste activa geldt een regel, welke is dit?

Vaste activa veranderen tijdens hun levensduur niet van vorm.

Vlottende activa wel bijv een voorraad handelsgoederen heeft tot doel op korte termijn te worden verkocht, en dus te veranderen in een vordering op de klant.
De vordering zelf heeft weer tot doel te worden geïnd en dus te worden omgezet in geld op de bank.

6

Wat is vreemd vermogen?

Vreemd vermogen zijn schulden.
Schulden worden verdeeld in vreemd vermogen op lange termijn en vreemd vermogen op korte termijn.

7

Hoe snel moet kort vreemd vermogen worden terugbetaald?

Dit dient te worden terugbetaald in het komende jaar.

8

Voorzieningen zijn een bijzondere vorm van vreemd vermogen. Licht dit toe.

Een voorziening is een schuld waarvan het bedrag op het moment dat hij wordt aangegaan, onzeker is, het schuldbedrag is dus een schatting.
Voorbeelden zijn pensioenvoorziening en VUT-voorziening.

9

Wat is eigen vermogen?

Dit is het vermogen dat de eigenaren van die organisatie hebben ingebracht.
Bij BV en NV is dat het aandelenkapitaal: iemand wordt eigenaar door geld aan de organisatie te geven in ruil voor een eigendomsbewijs oftewel een aandeel in het eigendom.

Alles wat een organisatie bezit (activa) verminderd met de schulden is van de eigenaar.

EIGEN VERMOGEN = BEZITTINGEN MINUS SCHULDEN

10

Waarom heeft eigen vermogen een permanent karakter?

De eigenaar kan niet besluiten zijn geld weer terug te halen uit de organisatie in ruik voor zijn aandeel.
Wel kan hij het aandeel aan een ander verkopen.

11

De eigenaar van een organisatie kan twee dingen beslissen over de winst, welke twee?

Uitdelen (dividend)
Reserveren (laten zitten in de organisatie)

Door het reserveren ontstaat een 'winstreserve'; deze is eveneens onderdeel van het eigen vermogen

12

De winst bij een stichting mag worden uitgekeerd. Waar/Niet waar? Licht je antwoord toe.

Dit is niet waar.

Een stichting heeft geen eigenaren dus de winst wordt altijd toegevoegd aan de winstreserve.

13

Wat is er anders bij een balans wanneer deze verticaal wordt gepresenteerd?

Het vreemde vermogen op korte termijn - kortlopende schuld- wordt als negatieve post bij de vlottende activa gezet (links).

Bovendien staan de passiva net in een andere volgorde dan bij de horizontale opstelling.

Het balanstotaal komt altijd aanmerkelijk lager uit dan bij de horizontale opstelling.

14

Voor het maken van analyse en het bepalen gaan we altijd uit van 1 opstelling, welke?

De horizontale opstelling.

Deze is bij een verticale presentatie gemakkelijk terug te herleiden.

15

Wat is het nettowerkkapitaal?

Totaal vlottende activa (voorraden+vorderingen+liquide middelen) - kort vreemd vermogen (kortlopende schuld) = nettowerkkapitaal