De activazijde van de balans Flashcards Preview

module 4 > De activazijde van de balans > Flashcards

Flashcards in De activazijde van de balans Deck (25):
1

Welke 2 specifieke vormen van vlottende activa worden gebruikt bij organisaties die de IFRS-regelgeving toepassen? (International Financial Reporting Standards)

- Financiële instrumenten
- Vaste activa die voor verkoop worden aangehouden

2

Wat zijn materiele vaste activa?

Dit zijn bezittingen die fysiek aanwezig zijn.

Dat zijn bijv. grond, gebouwen of andere infrastructuur die op de grond aanwezig zijn en de inventarisgoederen die zich in die gebouwen bevinden.
Evenals andere bezittingen die langdurig meegaan en voor de bedrijfsuitvoering worden gebruikt (bedrijfsauto's, vliegtuigen, schepen).

3

Wat zijn afschrijvingen bij materiele vaste activa?

Ten gevolge van deze waardevermindering wordt de beginwaarde van de activa op de balans verlaagd; dat wordt afschrijven genoemd.

4

Wat is de boekwaarde bij materiele vaste activa?

Boekwaarde = beginwaardering minus afschrijving

5

Waarvoor dient de toelichting bij materiele vaste activa?

De toelichting geeft per groep van activa een opstelling van beginwaarde en afschrijvingen tot balansdatum.

6

In plaats van de aanschafprijs als beginwaarde kan ook worden gekozen uit alternatieven, noem zo een alternatief

De vervangingswaarde, dit is de geschatte prijs die - naar schatting - wordt betaald indien de activa nu zou worden vervangen.

7

Waarop mag men afschrijven?

Afschrijvingen vindt alleen plaats op objecten die aan slijtage onderhevig zijn; dat betekent dat op terreinen of grond in de functie van vestigingsplaats niet wordt afgeschreven, omdat er immers geen slijtage optreedt.

8

Wat is een stille reserve?

Dit komt voor bij optredende waardestijgingen van grond. In dat geval geeft een balans een vertekend beeld, omdat de verkoopwaarde van grond na verloop van jaren veel hoger kan zijn dan de aanschafprijs. In geval van verkoop ontstaat er een (soms forse) boekwinst; bij organisaties die veel van dit soort activa bezitten die tegen aanschafprijzen zijn gewaardeerd, wordt gesproken van een 'stille reserve'.

9

Wat is immateriele vaste activa?
Noem er drie.

Dit zijn de niet-tastbare bezittingen van een organisatie. Dat zijn 3 zaken:
- goodwill
- bepaalde rechten
- bepaalde kosten

10

Wat is goodwill?

Goodwill ontstaat na overname van andermans organisatie. Het is de meerprijs die bij die overname betaald is aan de vorige eigenaar boven de boekhoudkundige waarde van hetgeen is overgenomen.

11

In sommige gevallen worden kosten voorlopig niet naar de winst-en-verliesrekening geboekt, maar tijdelijk geparkeerd op de balans, naderhand gaan zij dan alsnog naar de winst-en-verliesrekening.

Noem 3 voorbeelden van deze kosten.

- aanloopkosten
- kosten van research en development
- in sommige gevallen marketingkosten

12

Wat zijn financiele vaste activa?

Financiele vaste activa zijn financiele bezittingen in de zin van aandelen pakketten van andere organisaties en langdurig uitgeleend geld.

13

Wat is een deelneming?

Een deelneming is een aandelenpakket van een andere organisatie, dit is een kapitaalbelang in een andere organisatie met als doelstelling in die organsatie structureel macht uit te oefenen.

14

Hoe wordt een deelneming verkregen?

Een deelneming wordt verkregen door een deel (ten minste 20%) van de aandelen van een ander bedrijf te kopen.

15

Hoe heet de waarde op de balans van aandelen? En wat gebeurt er op de balans wanneer een hogere prijs is betaald dan de waarde?

De waarde op de balans van de aandelen staat bij financiele vaste activa, dit noemen we boekhoudkundige (of intrinsieke) waarde;

een eventuele hogere prijs die is betaald, wordt als goodwill onder de immateriele vaste activa verantwoord.

16

Vorderingen op de fiscus - latente belastingsvorderingen - worden genoteerd op de activa zijde van de balans, onder welk kopje valt dit?

Dit valt onder de financiele vaste activa.

17

Met betrekking tot de betaalde inkoopprijs rijst de vraag welke inkoopprijs moet worden genomen indien de voorraad bestaat uit verschillende partijen die tegen wisselende prijzen zijn ingekocht. Op dat punt bestaan er drie mogelijkheden.

Noem de 3 mogelijkheden, geef tevens aan welke er niet meer is toegestaan volgens de IFRS-regelgeving.

- FIFO First in First Out
De verkochte voorraad wordt gewaardeerd tegen de eerst geldende inkoopprijs

- LIFO Last in Last out
De verkochte voorraad wordt gewaardeerd tegen de laatst geldende inkoopprijs en dan trapsgewijs terug.

- Gewogen gemiddeld inkoopprijs
De verkochte voorraad wordt gewaardeerd tegen de gemiddelde inkoopprijs

De LIFO methode is niet meer toegestaan volgens de IFRS-regelgeving.

18

Voor de waardering van voorraden is de toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel medebepalend. Hoe treedt dit in zijn werking?

Stel dat een deel van de voorraad door omstandigheden tegen een afbraakprijs zal moeten worden verkocht, dan moet dit deel van de voorraad op de balans nu reeds worden afgewaardeerd en worden geboekt tegen de verwachte verkoopprijs.

Dit staat bekend als de minimumwaarderingsregel: voorraden worden opgenomen tegen inkoopprijs of tegen de inmiddels lagere verwachte verkoopprijs.

19

Hoe werkt de aanpak van incourante voorraden in verband met het voorzichtigheidsbeginsel bij voorraden?

Dat gebeurd door de inkoopwaarde van de voorraad te verminderen met een 'voorziening incourant', waardoor de voorraad voor een lagere waarde op de balans komt (dit is een subjectief gegeven die zal veelal worden gebaseerd op kennis uit het verleden).

Indien, gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten, het aannemelijk is dat een deel van de voorraad te zijner tijd zal moeten worden vernietigd of tegen een veel lagere prijs zal moeten worden verkocht, moet daar bij aankoop van de voorraad al rekening mee worden gehouden.

20

Wat is de post Onderhanden Werk? (onderdeel van de voorraad bij met name productiebedrijven)

Onderhanden werk is de hoeveelheid werk die op de balansdatum nog niet gereed is en ook nog niet is gedeclareerd. Dit wordt op de balans gewaardeerd tegen kostprijs (hierin zitten materiaalkosten, afschrijvingskosten van installaties, arbeidskosten, eventuele overige directie kosten en een redelijk deel toegerekende overheadkosten).

21

Wat zijn vorderingen?

Onder 'Vorderingen' komen alle openstaande bedragen die de klanten van de organisatie nog moeten betalen als gevolg van gefactureerde producten en diensten.

22

Wat zijn 'Overlopende activa' onder het kopje 'Vorderingen' op de balans?

Overlopende Activa betreffen meestal vooruitbetaalde rekeningen (kranten- of tijdschriftabonnement, gas en elektriciteit, verzekeringspremies).

Deze staan onder vorderingen omdat er als het ware een vordering is op degene aan wie betaald is, namelijk levering van het betaalde.

23

Organisaties die de IFRS-regelgeving toepassen, moeten hun financiele instrumenten op de balans op de activazijde en/of op de passivazijde opnemen.

Wat zijn financiele instrumenten?

Financiele instrumenten dienen om economische risico's in te dekken. Bijv.
- termijncontracten
- valutaopties (indekken tegen schommelingen in de valutakoersen)
- renteswaps (contract om variabele rente bij een lening in te ruilen voor een vaste rente)

24

Wat valt er onder het kopje 'Liquide middelen'?

Dit betreft:
- kasgelden
- de bank- en girosaldi
- indien aanwezig de belegde kasgelden (in bijv. waardepapieren)

25

Volgens de IFRS-regelgeving:
Wanneer een bedrijf van plan is om het komende jaar een van zijn panden te verkopen ivm een verhuizing moet dit apart op de balans worden gezet.
Waar vind je dit terug?

Als onderdeel van de vlottende activa onder de post Liquide Middelen. Deze vaste activa worden gewaardeerd tegen de gebruikelijke boekwaarde waarvoor ze op de balans stonden, of tegen de lagere reeele waarde minus geschatte verkoopkosten (toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel)