De wet- en regelgever spreekt mee Flashcards Preview

module 4 > De wet- en regelgever spreekt mee > Flashcards

Flashcards in De wet- en regelgever spreekt mee Deck (9):
1

Voor het opstellen van het jaarverslag gelden regels. Waar zijn deze regels vastgelegd?

Die regels zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.
(Boek 2, Titel 9 (BW 2:9)

Daarnaast geeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RI) richtlijnen in aanvulling op de wettelijke bepalingen.

Internationaal overleg heeft geleid tot de oprichting van de IASB International Accounting Standards Board. Deze Board publiceert standaarden die in veel gevallen door zijn lidstaten worden overgenomen.

2

BW 2:9 regelt de kaders waarbinnen de organisatie haar jaarverslag moet publiceren.

Wat betekent dit?

Dit betekent dat vastgesteld is wat er in een jaarverslag moet worden opgenomen, hoe die opstelling moet gebeuren en wanneer het jaarverslag openbaar gemaakt moet worden.

3

Wat is het doel van de RJ (Raad voor de Jaarverslaggeving)?

De RJ heeft ten doel de kwaliteit van de externe verslaggeving, in het bijzonder van de jaarrekening, binnen Nederland door rechtspersonen en andere organisaties te bevorderen.

4

Hoe bereikt de RJ een goede kwaliteit van de externe verslaggeving bij de organisaties?

- gevraagd of ongevraagd de overheid en andere regelgevende instanties te adviseren aangaande voorschriften inzake externe verslaggeving;
- stellige uitspraken en aanbevelingen inzake externe verslaggeving te publiceren (RJ-richtlijnen)

5

Mogen organisaties afwijken van de uitspraken van de Raad voor Jaarverslaggeving (RJ)?

Ja dit mag want formeel hebben de uitspraken van de RJ geen kracht van wet.

6

In 2001 is de IASB opgericht. De International Accounting Standards Board, met als doel een samenhangend geheel van boekhoudregels op te stellen. Wat is de naam van deze samenhangende regels?

De IFRS - International Financial Reporting Standards

7

Welke ondernemingen in de lidstaten dienen hun jaarverslag op basis van de IFRS op te stellen?

Alles beursgenoteerde ondernemingen in de lidstaten met ingang van 2005 moeten hun jaarverslag op basis van de IFRS opstellen. Hiertoe is het BW 2:9 in 2005 gewijzigd.

8

Wat zijn de kenmerken van de IFRS?

- de IFRS is een set van afspraken over de inhoud en de vorm van het jaarverslag
- de IFRS is samengesteld uit IAS-normen (International Accounting Standards), uitgebreid met een aantal additionele eisen
- IFRS geeft een regeling voor de overgang van de oude wijze van verslaggeving naar de wijze volgens IFRS-verslaggeving
- De EU heeft de IFRS per 1 januari 2005 verplicht gesteld voor alle beursgenoteerde ondernemingen binnen de Europese Unie

9

Kunnen ook niet-beursgenoteerde organisaties de IFRS toepassen?

Ja dit mag.

De Tweede Kamer heeft op 15 maart 2005 een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor het alle rechtspersonen die onder BW 2:9 vallen, vrij staat de IFRS te gebruiken als rapportgrondslag.