De Winst- En -Verliesrekening Flashcards Preview

module 4 > De Winst- En -Verliesrekening > Flashcards

Flashcards in De Winst- En -Verliesrekening Deck (16):
1

Wat zijn andere termen voor een winst-en-verliesrekening?

- resultatenrekening
- exploitatierekening
- staat van baten en lasten

De laatste twee worden vooral gebruikt bij een Non-profit organisatie.

2

Wat is de netto-omzet?

Omzet minus eventuele kortingen (betalingskortingen, kwantumkorting)

De omzet is de financiële vergoeding voor producten of diensten die de organisatie aan haar klanten levert.

3

Welke datum is er bepalend voor de periode waarin de omzet wordt geboekt?

De datum van levering

4

Welke datum is er bepalend voor het boeken van de kosten? (Salaris, materialen, afschrijvingen, overige kosten)

Het moment van daadwerkelijk verbruik.

(Dus niet het moment van inkoop of betaling aan de leverancier)

5

Wat zijn afschrijvingen?

Afschrijvingen is een bijzondere vorm van kosten.

Afschrijvingen is de in geld uitgedrukte waardedaling (het verbruik) van materiële en immateriële vaste activa, zoals gebouwen, inventaris en software.

6

Wat verteld een winst-en-verliesrekening?

Dit verteld iets over de mate waarin een organisatie de afgelopen periode (meestal een jaar) in financieel opzicht heeft gerendeerd. Een graadmeter voor het succes van een organisatie.

Het is dus niet een momentopname zoals wel het geval is bij de balans.

7

Hoe bepaal je de afschrijvingen?

Dit is arbitrair (willekeurig), uitgegaan moet worden van een bepaalde gebruiksduur van vaste activa (de economische levensduur) en de wijze van afschrijvingen (gelijkmatig over de tijd verdeeld, of in het begin wat meer, aan het einde wat minder).

De organisatie heeft op dit punt een redelijke mate van vrijheid mits de cijfers een waarheidsgetrouw beeld oproepen.

8

Waarom staan rentekosten niet in de kostenopstelling?
En waar staan ze dan wel?

Ze staan niet in de kostenopstelling omdat ze niet volgen uit de bedrijfsvoering. Ze zijn het gevolg van de wijze waarop de organisatie wordt gefinancierd, nl met verlof weinig vreemd vermogen.

Ze staan apart vermeld op de winst-en-verliesrekening als 'financiële baten en lasten'

9

Wat is het bedrijfsresultaat en hoe bereken je dit?

Noem tevens de gangbare Amerikaanse term voor bedrijfsresultaat.

Het bedrijfsresultaat is het getal wat de organisatie heeft verdiend aan de 'core business'; het verschil tussen wat aan de klant is geleverd en de productie daarvan heeft gekost.

bedrijfsresultaat = netto omzet - kosten (excl financiële baten en lasten)

De Amerikaanse term is EBIT
Earnings Before Interest and Taxes

10

Hoe bereken je de winst voor belastingen uit?

En hoe bereken je dan uiteindelijk de nettowinst uit?

Eerst bereken je het bedrijfsresultaat uit.

Bedrijfsresultaat = netto omzet - kosten (excl financiële baten en lasten)

Hierna:
Winst voor belastingen = bedrijfsresultaat - financiële baten en lasten.

Hierna:
Netto winst = winst voor belastingen - vennootschaps belasting

11

De winst-en-verliesrekening heeft twee presentatievormen, welke zijn dit?

En wat is het verschil tussen deze twee?

- De functionele rekening
- De categorische rekening

Het verschil zit hem erin dat de functionele rekening werkt met kostprijzen per product en de categorische rekening doet dit niet.
Bij de categorische rekening wordt de administratie bijgehouden per kostensoort (kostencategorie) en op basis daarvan wordt de winst berekend.

Let op wel moet bij de netto omzet de voorraad gereed product en onderhanden werk opgeteld worden anders klopt het bedrijfsresultaat niet. Deze moet gelijk zijn aan de functionele rekening.

12

Welke post wordt er extra opgeteld bij het bedrijfsresultaat bij een winst-en-verliesrekening bij de presentatievorm categorische rekening?

Bij de netto-omzet wordt eerst de 'wijziging voorraad gereed product en onderhanden werk' opgeteld.

Wanneer je dit niet zou doen zouden er alleen de kosten (machineuren, arbeid, grondstof) voor het gereed product wat nog niet verkocht is worden geboekt en niet de bezittingswaarde. Hierdoor is het bedrijfsresultaat veels te laag en komt het niet overeen met de werkelijkheid.

13

Wat betekent EBITDA?

Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization.

Dit is dus winst voordat afschrijvingskosten, rentekosten en belastingheffing in mindering worden gebracht.

De woorden 'depreciation' en 'amortization' betekenen in het Nederlands beide 'afschrijving'. Depreciation is de afschrijving op de materiele vaste activa en Amortization is de afschrijving op de immateriele vaste activa.

14

Wat betekent EBIT?

Earnings Before Interest Taxes = bedrijfsresultaat

EBIT is de winst nadat ook de afschrijvingskosten zijn afgetrokken, maar nog voordat rentekosten en belastingheffing in mindering worden gebracht.

15

Wat wordt er duidelijk door EBITDA op de balans zichtbaar te maken?

Door EBITDA zichtbaar te maken wordt duidelijk dat afschrijvingen het gevolg zijn van een puur boekhoudkundige handeling, gebaseerd op boekhoudkundige aannames, er gaat geen geld de organisatie meer in of uit.

Daarmee is EBITDA een soort van 'kaswinst', ontstaan als gevolg van beslissingen van het management. En dat geeft een beter inzicht in de prestaties van managers.

16

Wat is belastinglatentie?

Ander woord voor belasting die in de toekomst moet worden betaald, maar waarvan een bedrijf nu al weet hoeveel dat is. Dit bedrag moet door het bedrijf worden gereserveerd op de balans (voorziening belastinglatentie).

Zodat wanneer men in 10 jaar een machine wil afschrijven en de fiscus geeft toestemming tot 8 jaar dat na deze 8 jaar er niet meer fiscaal mag worden afgeschreven en de gepubliceerde jaarrekening wordt aangevuld met voorziening belastinglatentie die de laatste 2 jaren moet overbruggen.