De toelichting Flashcards Preview

module 4 > De toelichting > Flashcards

Flashcards in De toelichting Deck (5):
1

Wat staat er in de toelichting bij de balans en de winst-en-verliesrekening?

Deze toelichting vertelt de wijze waarop de cijfers tot stand zijn gekomen middels:
- algemene toelichting
- specifieke toelichting (post-voor-post specificatie)

Organisaties die volgens de IFRS-regelgeving werken moet een ''mutatiestaat eigen vermogen'' publiceren.

2

Waarin moet de algemene toelichting inzicht in geven?

In feite komt het onderstaande erop neer dat de organisatie vermeldt hoe zij de diverse accountingprincipes in de jaarrekening heeft verwerkt:

* de waarderingsgrondslag, afschrijvingsmethode en -termijnen per activum of groep van activa en dus ook van goodwill.

* de waardering van deelnemingen

* de omrekening van vreemde valuta

* de risico's die ten grondslag liggen aan de getroffen voorzieningen

* het afwijken van de bestendige gedragslijn en de gevolgen daarvan

* de omvang van de consolidatie en de wijzigingen daarin ten opzichte van het vorige jaar

* de grondslagen voor de bepaling van het resultaat

3

Wat staat er in een specifieke toelichting?

De specifieke toelichting biedt de organisatie de gelegenheid om per balans- of winst-en-verliesrekeningspost gedetailleerd uiteen te zetten hoe de gehanteerde waarderingsgrondslagen in het specifieke geval zijn toegepast.

4

Er kunnen zaken zijn die niet in een balans worden opgenomen, een voorbeeld is een huurcontract (indien er tijdig betaald wordt is er geen formele schuld per balansdatum). Maar voor de voortzetting van de bedrijfsoefening is de huur van het bedrijfspand een noodzaak en daarmee ook de maandelijkse huurbetaling.

Om dit te voorkomen dat dit soort informatie buiten beeld blijft, dient de toelichting bij de jaarrekening af te sluiten met een opsomming van 'niet uit balans blijkende verplichtingen'.

Geef een opsomming van deze 3 types en noem enkele voorbeelden.

- financiele verplichtingen voortuitvloeiend uit langlopende overeenkomsten (bijv. huur, operationele lease)

- afgegeven garanties ter zake van schulden van anderen (aansprakelijkheidsstelling, bankgaranties (in zoverre hier geen voorziening is gevormd))

- lopende risico's met betrekking tot verdisconteerde wissels en cheques.

5

Organisaties die de IFRS-regelgeving toepassen, dienen eveneens een mutatiestaat eigen vermogen bij te voegen. Wat staat hierin?

Deze staat geeft de verschillende onderdelen weer waaruit het eigen vermogen bestaat (horizontaal) en de verschillende redenen dat deze onderdelen in de loop van het boekjaar zijn gemuteerd (verticaal).

Horizontaal voorbeelden: geplaatst kapitaal, agioreserve, ingehouden winst, overige reserve, minderheids aandeelhouders

Verticaal voorbeelden: resultaat, niet gerealiseerd resultaat, totaal resultaat, uitbetaling van dividend, stans per 31 december 2010, resultaat, niet gerealiseerd resultaat, totaal resultaat, uitbetaling van dividend, stand per 31 december 2011.