Het jaarverslag nader bekeken Flashcards Preview

module 4 > Het jaarverslag nader bekeken > Flashcards

Flashcards in Het jaarverslag nader bekeken Deck (22):
1

Een jaarverslag (formele term jaarrapport) bestaat uit drie verplichte delen. Welke 3 zijn dit?

- de jaarrekening, het financiële hart van het jaarverslag
- het directieverslag
- de overige gegevens

2

Een jaarverslag wordt dikwijls gebruikt om naast de verplichte onderdelen ook een aantal andere zaken onder de aandacht van de lezer te brengen.

Noem enkele voorbeelden.

- de missie en strategie van de organisatie
- beschrijvingen (incl. foto's) van het productieproces
- een bericht van de raad van commissarissen (RvC)
- informatie over markten en producten

3

Wat is een boekjaar?

Het boekjaar is de periode van één jaar waarover wordt gerapporteerd. Deze periode hoeft niet gelijk te lopen met een kalenderjaar.

4

Wat is de doelstelling van een jaarrekening volgens het BW 2:9?

De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon.

5

Waarvoor dient een directieverslag?

De bedoeling daarvan is dat de financiële cijfers uit de jaarrekening in een context geplaatst kunnen worden, waardoor een zinvolle analyse van de situatie en van het afgelopen boekjaar mogelijk wordt.

6

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is het belangrijkste onderdeel van het jaarverslag. Zij vertelt de financiële situatie op een bepaald moment en de financiële prestatie van de afgelopen periode.

De jaarrekening dient een balans te bevatten en de winst-en-verliesrekening.

7

Wat staat er in een directieverslag?

De directie geeft een analyse van het gevoerde beleid en de financiële positie. Daarbij schenkt zij aandacht aan de belangrijkste sectoren waarin het bedrijf opereert, de ontwikkelde activiteiten en daarmee behaalde resultaten en de externe omstandigheden die van invloed waren op de prestaties van de organisatie.

Ook geeft zij een vooruitblik op de verwachte gang van zaken in het komende boekjaar. Daarbij schenkt zij aandacht aan investeringen, de financiering, de personeelsbezetting en de ontwikkeling van de omzet en rentabiliteit.

Tot slot verstrekt het directieverslag informatie over de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

8

Wat staat er in het jaarverslag onder de rubriek 'overige gegevens'?

- de accountantsverklaring
- de winstbestemming
- bijzondere zeggenschapsrechten (bijv aandeelhouders die prioriteitsaandelen hebben of derden die commissarissen kunnen benoemen)
- gebeurtenissen na balansdatum
- een opsomming van nevenvestigingen en de landen waar deze zich bevinden

9

Een kleine onderneming heeft een aantal vrijstellingen van de publicatieplicht. Welke zijn dit?

Een kleine onderneming hoeft het volgende niet te publiceren:
- winst-en-verliesrekening
- directieverslag
- accountantsverklaring

10

Wat zijn accounting principles?

Bij het opstellen van de balans en de winst-en-verliesrekening moet een organisatie algemeen aanvaarde grondslagen toepassen. Deze grondslagen heten de accounting principles.

11

Welke accounting principes zijn er?

- meetbaarheid in geld

- elk feit heeft 2 gevolgen

- het eenheidsconcept

- continuïteitsbeginsel

- voorzichtigheidsbeginsel

- realisatiebeginsel

- toerekeningsbeginsel

- vergelijkingsbeginsel

- beginsel van economische realiteit

- materialiteitsbeginsel

- kostenbeginsel

12

Accounting principles.
Wat is meetbaarheid in geld?

Slechts zaken die zijn uit te drukken in geldhoeveelheden kunnen op de balans of resultatenrekening worden vermeld.

13

Accounting principles.
Wat is de term elk feit heeft 2 gevolgen?

activa = passiva en het verband tussen balans en resultatenrekening

14

Accounting principles.
Wat is het eenheids concept?

Een concern moet geconsolideerd naar buiten treden (Burg Groep en niet Burg BV)

15

Accounting principles.
Wat is continuiteitsbeginsel?

de veronderstelling dat de bedrijfsactiviteiten zullen worden voortgezet art. 384 lid 3 BW 2:9)

16

Accounting principles.
Wat is het voorzichtigheidsbeginsel?

Nadelen zoals kosten of verliezen worden geboekt zodra ze bekend zijn / voordelen zoals omzet of winstneming worden pas verwerkt op het moment dat ze gerealiseerd zijn.

17

Accounting principles
Wat is het realisatiebeginsel?

Winsten of omzetten mogen pas in de jaarrekening worden verwerkt als zij gerealiseerd zijn,

18

Accounting principles
Wat is het toerekeningsbeginsel?

Bijv. de aanschaf van een gebouw leidt in de toekomst tot afschrijvingskosten en dus tot resultaatsvermindering in de jaren van de economische gebruiksduur ( - art. 362 lid 5 BW 2:9)

19

Accounting principles
Wat is het vergelijkingsbeginsel?

Eenmaal gekozen grondslagen voor vermogens- en resultaatsbepaling moeten zo veel mogelijk blijven gehandhaafd. Goede redenen voor een wijziging zijn bijv. een wetswijziging, een overname of een wijziging die ten goede komt aan het getrouwe beeld. (art. 363 lid 4 en art. 384 lid 6 BW 2:9)

20

Accounting principles
Wat is het beginsel van economische realiteit?

Economische realiteit gaat boven juridische formaliteit.

21

Accounting principles.
Wat is het materialiteitsbeginsel?

Zaken die voor oordeelsvorming en besluitvorming van de gebruikers van de jaarrekening niet van belang zijn, mogen worden samengevoegd met andere posten of worden weggelaten (niet afschrijven op een paperclip) (art. 363 lid 3 BW 2:9)

22

Accounting principles
Wat is het kostenbeginsel?

Activa dienen te worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs of tegen de kostprijs.

De IFRS-regelgeving hanteert het begrip marktwaarde, dit kan worden toegepast op bezit waarvan de marktwaarde redelijk objectief kan worden bepaald.

Een voorbeeld hiervan is de waardering van belegde effecten op de balans onder liquide middelen.