Financieel management en verslaggeving Flashcards Preview

module 4 > Financieel management en verslaggeving > Flashcards

Flashcards in Financieel management en verslaggeving Deck (12):
1

Noem de 5 belangrijkste aspecten van financieel management.

- Financieren van de organisatie: hoe wordt de organisatie bekostigd?
- Investeren in mens en middelen
- Informatie verstrekken naar managers en medewerkers toe, zodat zij de juiste dingen doen: 'management accounting'
- 'Vermarkten' van producten en diensten: hoe krijgen we die op de markt?
- Verantwoording afleggen: heeft de organisatie die (financiële) resultaten gehaald die zij als doelstelling had?

2

Wat is een veelgebruikte Amerikaanse term voor financiële verslaggeving?

Financial Accounting

3

Iedere organisatie kent twee soorten vermogensverstrekkers. Welke twee zijn dit?

- Die van het eigen vermogen
- Die van het vreemde vermogen (schuld)

4

Wat is financiële verantwoording en aan wie moet dit worden afgelegd?

Financiële verantwoording moet afgelegd worden door de leiding van de organisatie aan de eigenaren van de organisatie.

Financiële verantwoording is het periodiek vertellen hoe de organisatie in een bepaalde periode heeft gepresteerd en wat de huidige financiële positie is.

5

Waar dient een jaarverslag voor? En waarom moet een jaarverslag openbaar gemaakt worden?

Het jaarverslag heeft tot doel verantwoording af te leggen aan de eigenaard. Hierdoor krijgen die inzicht in de resultaten van het door hen ingelegde vermogen: is er winst behaald of verlies geleden en wat is de financiële stand van zaken?

Omdat de leiding van de organisatie niet altijd weet wie de eigenaren zijn en alle eigenaren moeten in het bezit komen van het jaarverslag, moet een jaarverslag openbaar gemaakt worden door middel van publicatie bij de Kamer van Koophandel.

6

Wat is de wettelijke termijn voor het deponeren van het jaarverslag bij de KvK?

Een door de eigenaren goedgekeurd jaarverslag moet uiterlijk 7 maanden na balansdatum gedeponeerd zijn bij de KvK. Hierbij kan nog een uitsteltermijn van maximaal 6 maanden opgeteld worden.

De maximale termijn is dus 13 maanden na de balansdatum.

7

Welke 2 typen jaarverslagen zijn er? En voor wie dienen deze?

- Gepubliceerde financiële jaarverslag (ook wel commercieel of bedrijfseconomisch jaarverslag genoemd)
- Fiscaal jaarverslag.

Het financiële jaarverslag is bestemd voor de eigenaren en eventueel voor de vreemvermogenverschaffers, (potentiele) leveranciers, toekomstige klanten, eventueel nieuw aan te trekken personeelsleden, milieugroeperingen, vakbonden en de ondernemingsraad.

Het fiscaal jaarverslag is voor de fiscus.

8

Welke 3 overzichten zijn van belang bij het bepalen van de mate van het succes van een organisatie?

- De balans
- De winst-en-verliesrekening
- Het kasstroomoverzicht

9

Waarom is de fiscus geïnteresseerd in het fiscaal jaarverslag?

Deze gebruiken het verslag met name de winst als grondslag voor de heffing van vennootschapsbelasting.

10

Wat is een balans?

Dit is een momentopname van alle bezittingen van een organisatie (de 'activa') en de financiering van die activa: eigen en vreemd vermogen (de 'passiva')

11

Wat is een winst-en-verliesrekening?

Een jaaroverzicht van de omzet, afgezet tegen de kosten: een positief resultaat is de winst, een negatief resultaat het verlies.

12

Wat is een kasstroomoverzicht?

Dit is een jaaroverzicht van alle geldontvangsten en alle gelduitgaven. Het verschil geeft aan in welke mate de liquide middelen, dit is het totaal van kas- en bankgelden, in een jaar zijn veranderd en door welke oorzaken.