Organisaties en verslaggeving Flashcards Preview

module 4 > Organisaties en verslaggeving > Flashcards

Flashcards in Organisaties en verslaggeving Deck (12):
1

Wat is een onderneming?

Ondernemingen zijn particuliere organisaties die, naast mogelijke andere doeleinden, streven naar maximaal rendement en daarbij risico aanvaarden.

2

Welke typen ondernemingen zijn er?

- De eenmanszaak

- De personenassociaties
VOF Vennootschap Onder Firma,
de maatschap
de commanditaire vennootschap (CV)

- De kapitaalassociaties
BV Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
NV de Naamloze Vennootschap
de Coöperatie
OWV Onderlinge Waarborgmaatschappij

Europese kapitaalassociaties:
SE (Europese naamloze vennootschap)
EESV (Europees Economisch Samenwerkingsverband)
SCE (Europese Coöperatieve Vennootschap)

3

Wie brengt er geen jaarverslag uit?

Een eenmanszaak of personenassociatie (VOF, CV met Nederlandse kapitaalvennoten) brengt geen jaarverslag uit. De leiding van de organisatie legt nl verantwoording af aan de kapitaalverschaffer en dat is bij dit type organisatie dezelfde persoon.

4

Wie heeft er een publicatieverplichting van het jaarverslag?

- Kapitaalassociaties (BV, NV en de OWV)
- Banken
- VOF, CV maar alleen wanneer alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn
- Buitenlandse rechtspersonen met vestigingen in NL
- Formele buitenlandse venootschappen
- Verenigingen en Stichtingen met ondernemingsactiviteiten en een netto-omzet van ten minste 4,4 miljoen in twee opeenvolgende boekjaren.

5

Kapitaalassociaties kennen 3 klassen op basis van hun omvang. Welke 3 zijn dit?

- Kleine ondernemingen
- Middelgrote ondernemingen
- Grote ondernemingen

6

Voor kapitaalassociaties bestaan een indeling naar omvang. Waar is dit op gebaseerd?

Deze indeling is gerelateerd aan de omvang van de publicatieplicht. Hoe groter de onderneming, hoe meer men moet publiceren.

Ondernemingen zijn ingedeeld op basis van drie criteria:
- balanstotaal (max. 4,4 milj/ 4,4-17,5 milj/ meer dan 17,5 milj)
- netto-omzet (max 8,8 milj/ 8,8-35 milj/ meer dan 35 milj)
- het aantal personeelsleden in vaste dienst (max 50/ 50-250/ meer dan 250)

Als aan 2 van de 3 criteria wordt voldaan, valt een onderneming in de desbetreffende categorie.

7

Om te voorkomen dat ondernemingen met zeer wisselende omvang niet jaarlijks van categorie verandert is een regel opgesteld.
Welke regel is dit?

Een onderneming mag pas van categorie veranderen nadat twee achtereenvolgende jaren aan de criteria van een andere categorie is voldaan (categorie klein, middelgroot, groot).

8

Hoe werkt categoriebepaling bij concerns?

Wanneer sprake is van moeder- en dochterondernemingen wordt uitgegaan van de geconsolideerde cijfers (dwz de optelling van de cijfers van moeder en dochter(s))

9

Hoe is het geregeld met de verslaggevingsverplichting van de cijfers voor beursgenoteerde ondernemingen?

Beursgenoteerde ondernemingen moeten voldoen aan de eisen van het Fondsenreglement. Zij moeten naast hun jaarverslag ook halfjaarberichten opstellen. In sommige gevallen gelden zelfs eisen voor kwartaalcijfers.

10

Wat zijn financiële dienstverleners? Noem enkele typen ondernemingen.

Hieronder vallen banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen.

11

Moet een stichting of vereniging een jaarverslag opstellen?

Voor dit type organisaties geldt geen publicatieplicht van het jaarverslag. Dat houdt overigens niet in dat er geen jaarverslag opgesteld hoeft te worden opgesteld; in veel gevallen eisen leden van een vereniging of toezichthouders op een stichting verantwoording van het bestuur.

Echter wanneer en vereniging of stichting ondernemingsactiviteiten ontplooit en een netto-omzet heeft van meer dan 4,4 miljoen euro, bestaat er wel een publicatieplicht van het jaarverslag.

12

Enkele not-for-profitorganisaties kennen wel de verplichting om hun jaarcijfers openbaar te maken. Noem enkele.

- ziekenhuizen
- verpleeghuizen
- verzorgingshuizen
- psychiatrisch instellingen

Zij vallen onder de Regeling Verslaggeving WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen)

Zij moeten een jaardocument (bundeling van jaarverslag, personeelsstatistieken, exploitatieoverzichten, kwaliteitsjaarverslag, klachtjaarverslag, sociaal jaarverslag in één document) deponeren bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg vóór 1 juni van het jaar dat volgt op het verslagjaar.