H1: Wat is psychologie? Flashcards Preview

Psychologie M. Brysbaert > H1: Wat is psychologie? > Flashcards

Flashcards in H1: Wat is psychologie? Deck (103)
Loading flashcards...
1

Wat is psychologie?

Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen

2

Wie is Hermann Ebbinghaus?

1van de pioniers van de psychologie. Hij begon zijn grootste werk, Uber das Gedachtnis, met de woorden " Van het oudste onderwerp zullen wij de nieuwste wetenschap maken''

3

Wie was René Descartes?

Een Franse filosoof en wiskundige die als 1van de eerste het onafhankelijk denken van de Grieken opnieuw op de voorgrond plaatste

4

Rationalisme

Is een filosofische doctrine dien stelt dat de Waarheid achterhaald kan worden door gebruik te maken van de rede. Om een mens te begrijpen moest men de mens niet observeren maar over hem nadenken

5

Nativisme

Van uit aangeboren kennis kon de rede de volledige waarheid afleiden

6

Wat is empirisme?

Volgens het empirisme komt de inhoud van de geest niet tot stand op basis van aangeboren ideeën maar via zintuiglijke ervaringen

7

Wat is tabula rasa?

Een schone lei waarmee ieder mens zou beginnen en waarop alle nieuwe ervaringen geschreven worden

8

Associationisme

Lock lanceerde de term "associaties van ideeën waarmee hij bedoelde dat hogere-ordekennis tot stand kwam door combinaties (associaties) van eenvoudigere ideeën. Als 2 dingen tegelijk ervaren worden, dan hebben ze veel kans om mentaal met elkaar geassocieerd te worden.

Dit idee werd verder uitgewerkt door Hume. Die stelde dat associaties tussen ideeën vooral bepaald werden door gelijkenis en het samen voorkomen in tijd of ruimte

9

Evolutietheorie

Veel psychologen zijn geïnspireerd door de evolutietheorie van Darwin die in 1859 in gang gezet door de publicatie van The Origin of Species

10

Mentale chronometrie

In de mentale chronometrie probeert men te achterhalen hoeveel mentale processen er nodig zijn voor het uitvoeren van een taak en hoe moeilijk deze processen zijn. Dit doet men om te kijken naar de snelheid waarmee proefpersonen de taak uitvoeren

11

Wanneer was het startpunt van de moderne psychologie?

In 1879 toen Wilhelm Wundt het eerste psychologische laboratorium oprichtte in Leipzig. Waarschijnlijk was hij de eerste persoon die zichzelf psycholoog noemde

12

Introspectie

Een alliantie tussen enerzijds de fysiologie die ons informeert over de levensfenomenen die we met onze zintuigen kunnen waarnemen, en anderzijds de psychologie waarbij de persoon naar zichzelf kijkt van binnenuit

13

Structuralisme

Een stroming in de psychologie die op basis van introspectie de structuur van het bewustzijn probeerde te ontdekken

14

Gestalt psychologie

Duitse school als tegen reactie op het structuralisme. Volgens hen nemen de mensen de wereld waar in gehelen of gestalten.

15

Wie zijn oprichters van gestaltbeweging?

Max Wertheimer, Wolfgang Köhler en Kurt Koffka

16

Fuctionalisme

Vond zijn oorsprong on de VS. Ze waren minder geïnteresseerd in het precieze structuur van het bewustzijn zoals het structuralisme, maar wel in het nut van het bewustzijn. Grote invloeden op functionalisme: Darwin, pragmatisch denken, kennis stond ten dienste van de menselijke noden en moest praktisch zijn.
Belangrijkste figuur is John Dewey

17

Behaviorisme

John Watson
De wetenschap van het gedrag.
Studie van de invloed van een stimulus ( de onafhankelijke variabel) op de reactie van de persoon of het dier (de afhankelijke variabel).
Dit wordt dan ook vaak de S-R psychologie genoemd : een stimulus lokt een respons uit

18

Logisch positivisme

Een beweging in de filosofie die ervan uitging dat de wetenschap de meest succesvolle manier gebleken was om de wereld te begrijpen en kennis te genereren

19

Operationele definitie

Theorieën moeten gebaseerd worden op directe observaties die door andere herhaald kunnen worden. Dit betekent dat men de concepten moest definiëren in termen van gebruikte meetprocessen

20

3 ideeën uit logische positivisme

-Operationele definitie
-Onderscheid maken tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen
- een wetenschappelijke theorie bestond uit het beschrijven van de precieze relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen, liefst in de vorm van een weg

21

Burrhus Frederic Skinner

Zeer radicale behaviorist, baanbrekend onderzoek over operante conditionering.
Volgens hem waren mentale processen oninteressant omdat ze niet bestonden

22

Psychoanalyse

Het bewustzijn en het gedrag waren slechts zeer oppervlakkige fenomenen en de ware oorsprong van het ontstaan van persoonlijkheidverschillen en mentale stoornissen lagen bij het onderbewuste krachten

Freud was de grondlegger

23

Homunculus

Geest in machine

Personificatie van het bewustzijn of een interne instantie die indrukken uit de buitenwereld interpreteert en integreert

24

Cognitieve psychologie

De overtuiging dat men menselijk gedrag niet kon begrijpen en voorspellen zonder een beroep te doen op informatieverwerkende ( cognitieve) processen die zich afspelen in de hersenen

25

S-R psychologie

Stimelus lokt respons uit

26

Inprenting

Vroege en snelle neiging om een bewegend voorwerp te volgen

27

Cognitie wetenschap

Het onderzoeksgebied dat het psychologische en neurobiologische onderzoek naar de cognitieve functies combineert

28

Welke 4 belangrijke dimensies onderscheidt hofstede waarop culturen verschillen

Individualisme VS collectivisme
Afstand op basis van macht
Vermijden van onzekerheid
Masculiniteit

29

Erfelijkheid-milieudebat
Nature-nurturedebat

Binnen dit debat probeert men te achterhalen hoeveel verschillen tussen mensen bepaald wordt door aangeboren, genetische karakteristieken en hoeveel bepaald wordt door de ervaringen die het individu opgedaan heeft in de omgeving waarin het opgegroeid is

30

Wat is een theorie

Een samenhangend geheel van ideeën dat gebruikt wordt om een fenomeen te verklaren