H10: Motivatie en emotie Flashcards Preview

Psychologie M. Brysbaert > H10: Motivatie en emotie > Flashcards

Flashcards in H10: Motivatie en emotie Deck (144)
Loading flashcards...
106

Wat is de sterkste evidentie voor het bestaan van 2 verschillende herkenningsroutes, een bewuste en een onbewuste waarbij emoties betrokken zijn?

Dit kwam naar voren uit het onderzoek naar gezichtsherkenning.

Sommige mensen kunnen ten gevolgen van een hersenletsel geen gezichten meer herkennen, hoewel de rest wel normaal functioneerde.

Tranel&Damasio onderzochten 2 patiënten. Zij vroegen niet alleen of de patiënten de foto herkenden (dat konden ze niet) maar maten tegelijk de galvanische huidreactie, om te zien of er enige respons zou zijn in het sympathische zenuwstelsel. De resultaten waren verbluffend. Wanneer de patiënten de foto van een vertrouwd persoon te zien kregen, hadden ze dezelfde verhoogde huidreactie als gezonde proefpersonen. Dit toonde het bestaan aan van een emotionele route buiten het bewustzijn om

107

Prosopagnosie

Het niet kunnen herkennen van gezichten

108

Capgraswaan

De overtuiging dat vertrouwde mensen en dieren opeens hun vertrouwheid verloren hebben en vervangen lijkten te zijn door dubbelgangers (al dan niet buitenaards).

Dit komt vaker voor in de psychiatrische kliniek

109

Waar word capgraswaan gewoonlijk aan toegeschreven?

Aan de realiteitsvervormden wanen en de hallucinaties die met zware mentale stoornissen gepaard gaan.

110

Waar denkt men dat capgraswaan vandaan komt?

Doordat de onbewuste, emotionele herkenningsroute vernield is. Hierdoor zou een patiënt de mensen uit zijn omgeving nog wel herkennen (via bewuste perceptie), maar niet langer een vertrouwd gevoel bij hen ervaren. Daardoor lijkt het alsof die mensen vervangen zijn door kille, emotieloze dubbelgangers

111

Hoe hebben Ellis&Lewis hun hypothese over capgraswaan getoetst?

De onderzoekers maten de galvanische huidreactie van 5 patiënten terwijl zij foto's van bekende en onbekende gezichten toonden. Bij deze patiënten ontbrak inderdaad de verhoogde huidreactie

112

Welke emoties kunnen niet zonder cognities tot stand komen?

Emoties zoals spijt, opluchting en ontgoocheling.

113

Wanneer ervaren mensen spijt?

In situaties waarbij de acties die ze ondernomen hebben, geresulteerd hebben in gevolgen die minder aangenaam zijn dan de gevolgen die ze hadden kunnen ervaren indien ze een alternatieve actie ondernomen hadden.

114

Wanneer ervaart men opluchting?

Wanneer een gevreesd negatief gevolg niet plaats vindt.

115

Welke elementen bevat het gevoel ontgoocheling?

Deze bevat elementen van droefheid omdat men een verwachte gevolg niet gekregen heeft

116

Wat hebben de emoties spijt, opluchting en ontgoocheling met elkaar gemeen?

Dat ze niet mogelijk zijn zonder de cognitieve vaardigheid om zich niet-gebeurde acties en/of gevolgen voor te stellen

117

Welke 2 manieren onderscheidt Gross waarop de cognities automatisch uitgelokte emoties kunnen regelen?

De 1e manier is gericht op het veranderen van de gedragsmatige reacties op emotie-uitlokkende stimuli. Dit noemde Gross onderdrukking

De 2e manier is gericht op het reduceren van emoties door de betekenis van de stimulus te veranderen of door te focussen op 1 bepaald aspect van de situatie. Dit noemde Gross herbeoordeling.

118

Op basis van welke bevinding kwam Gross tot het besluit dat herbeoordeling van emoties gezonder is dan onderdrukking van emoties

Via de Emotion Regulation Questionnaire.

Deze vragenlijst bevat vragen als " wanneer ik negatieve emoties (zoals verdriet of woede) voel, dan zorg ik ervoor dat niemand die kan zien" (onderdrukking) en " wanneer ik minder negatieve emoties wil voelen (zoals verdriet en woede), dan verander ik de manier waarop ik over die situatie denk" (herbeoordeling).

Wanneer de resultaten van de vragenlijsten gecorreleerd werden met andere gegevens over de proefpersonen, dan bleken de personen die veel gebruik maakten van onderdrukking over het algemeen minder positieve gevoelens te hebben en evenveel of zelfs meer negatieve gevoelens. Mensen die in grote mate gebruik maakten van herbeoordeling hadden meer positieve en minder negatieve gevoelens

119

Naast reductie van de gevoelens, welke invloed heeft cognities op emoties nog meer?

In sommige gevallen zullen zij emoties versterken

120

Welke invloeden hebben emoties op cognities?

- Mensen zijn geneigd om herinneringen op te halen die in overeenstemming zijn met hun gevoelens. Mensen die zich droevig voelen, zullen eerder aan negatieve gebeurtenissen denken dan mensen die zich blij voelen. Volgens Teasdale is dit 1 van de redenen waarom mensen in een depressie verzeild kunnen raken: doordat men zich slecht voelt, komen meer negatieve herinneringen naar boven en dit bevestig het negatieve gevoel.

- Mensen gaan meer aandacht besteden aan stimuli die aansluiten bij hun gevoelens. Bij een klassieke proef van MacLeod werd de aandacht van de angstige proefpersonen aangezogen of langer vastgehouden door de angstgerelateerde woorden

-De neiging die personen vertonen om dubbelzinnige stimuli te interpreteren op een manier die in overeenstemming is met hun gevoelens. Uit een proef van Niedenthal et al blijkt dat neutrale gezichtsuitdrukking meer als blij kijken gepercipieerd werd wanneer proefpersonen in een blije stemming gebracht werden dan wanneer ze in een droevige stemming gebracht werden.

121

Welke structuren uit het limbische systeem zijn het belangrijkst in verband met emoties?

- Amygdala
- Hippocampus
- Gyrus cingulig

122

Wat is volgens LeDoux de centrale rol van de amygdala

Het oproepen van emotionele reacties en ontvangen van informatie uit 2 routes. De 1e route komt vanuit de primaire sensorische gebieden (de primaire visuele, auditieve en somatosenorische cortex); de 2e route komt rechtstreeks vanuit de thalamus, het tussenstation tussen de zintuigen en de primaire sensorische gebieden. De route van de thalamus naar de amygdala maakt het mogelijk om snelle emotionele toenaderings- of vermijdingsreacties te hebben op biologische belangrijke stimuli. Sommige van deze reacties zijn aangeboren (instinctief), andere komen tot stand via klassieke conditionering.
De 2e route, die over de cortex loopt, maakt het mogelijk om op een stimulus te reageren op basis van een cognitieve beoordeling. Volgens LeDoux is dit de bewuste route bij emoties, al lijkt het erop dat deze route waarschijnlijk ook functioneert zonder tussenkomst van het bewustzijn (Nacchache et al)
Het feit dat de amygdala informatie op een onbewust niveau ontvangt, verklaart waar emoties niet altijd vrijwillig te stoppen zijn.
Informatie uit de amygdala wordt doorgestuurd naar de hypothalamus Deze structuur zorgt voor de initiatie van de reactie in het sympathisch zenuwstelsel

123

Wat houden emoties nog meer in dan automatische of instictieve reacties?

Mensen en dieren zijn ontzettend goed in het leggen van verbanden tussen contexten en het ervaren van emoties.

Het leggen van verbanden tussen emoties en contexten gebeurt grotendeelss in de hippocampus

124

Waarom wordt de gyrus cinguli vaak als onderdeel van het limbische systeem beschouwd?

De functie ervan is nauw verbonden met de subcorticale emotiecentra

125

Maakt het limbische systeem voor ons mogelijk?

Om snelle, eenvoudige emotionele reacties op stimuli te hebben. Meestal zijn onze emotionele gedragingen gecompliceerd

126

Wat zijn de 3 belangrijkste corticale gebieden bij emoties?

Dit zijn de:
- Orbitofrontale cortex
- Dorsolaterale prefrontale cortex
- Een deel van de parietale cortex.

Er bestaan uitgebreide verbindingen tussen deze gebieden in de hersenschors en de limbische structuren

127

Wat is de functie van orbitofrontale cortex

Adequaat reageren op complexe beloningen en straffen.

Bij schade aan de orbitofrontale cortex gaat dat altijd gepaard met problemen om de gevolgen van gedrag op langere termijn te schatten.

128

Wat is de functie van de dorsolaterale prefrontale cortex

gevoelens integreren binnen de doelstellingen die men nastreeft

De dorsolaterale prefrontale cortex is het "controlecentrum" voor doelgericht gedrag. Omdat positieve en negatieve emoties een belangrijke rol spelen bij het kiezen van onze doelstellingen, is het logisch dat een er een sterke communicatie bestaat tussen dit centrum en de andere emotiecentra. Hier worden emoties en cognities samengebracht om te bepalen hoe men zich zal gedragen.

Men vermoedt dat de linkerhemisfeer vooral verantwoordelijk is voor de verwerking van positieve stimuli, terwijl de rechterhemisfeer gespecialiseerd zou zijn in het omgaan met negatieve stimuli

129

Wat is de functie van de parietale cortex

Gevoelens verstaan.

Een stuk van de parietale cortex blijkt actief te zin bij het percipiëren, begrijpen en onthouden van emotioneel belangrijke informatie.
Andere functies die door dit gebied mede beïnvloed worden, zijn de emotionele toon waarop we iets zeggen, het moment waarop we lachen om wat iemand vertelt, wanneer het onze beurt is om iets te zeggen, hoe dicht we bij iemand mogen staan etc. Voor deze functies werkt de parietale lob nauw samen met de orbiofrontale en dorsolaterale prefrontale cortex