Lekce - mistni predlozky Flashcards Preview

Dutch courses > Lekce - mistni predlozky > Flashcards

Flashcards in Lekce - mistni predlozky Deck (78):
1

kde?

waar?

2

tady

hier

3

před

voor

4

tam

daar

5

za

achter

6

mezi

tussen

7

vedle

naast

8

přes

over

9

nahoře

boven

10

dole

beneden

11

nad

boven (boven iets)

12

pod

onder

13

kolem, okolo

rond, om, omheen (kolem dokola)

14

vpravo

rechts

15

vlevo

links

16

rovně

rechtdoor

17

venku

buiten

18

uvnitř

binnen

19

kam?

waarheen?

20

sem

hierheen

21

tam

daarheen

22

nahoru

naar boven

23

dolů

naar beneden

24

doprava

naar rechts

25

doleva

naar links

26

ven

naar buiten

27

dovnitř

naar binnen

28

dopředu

naar voren

29

dozadu

naar achter

30

odkud?

waarvandaan?

31

odtud

van hier

32

odtamtud

van daar

33

zeshora

van boven

34

zespoda

van beneden

35

zprava

van rechts

36

zleva

van links

37

zvenku

van buiten

38

zevnitř

van binnen

39

zepředu

van voren

40

zezadu

van achter

41

konec m

1. (okamžik) eind t, einde t 2. (předmětu) eind t, einde t, uiteinde t 3. (existence) ondergang m phr Je konec. Het is afgelopen., Het is over.

42

od začátku do konce

van het begin tot het eind

43

koncem devadesátých let

eind jaren negentig

44

skončit (dospět ke konci)

tot het einde komen

45

nakonci

op het einde

46

zahnout v

(po cestě ap.) afslaan

47

křižovatka f

kruispunt t, kruising f, (dopravní uzel ap.) knooppunt t phr op kruispunt

48

semafor m

stoplicht t, verkeerslicht t phr bij stoplicht

49

chodník m

trottoir t [trotuaːr], stoep f/m, voetpad t

50

značka f

1.merk t, (odlišovací ap.) kenmerk t, onderscheidingsteken t

2.(navigační, symbol ap.) teken t

3.(výrobní, oblečení ap.) merk t

phr

dopravní značka verkeersbord t

obchodní značka (ekon.) handelsmerk t

(státní) poznávací značka (štítek) kentekenplaat f/m, nummerbord t, (BeN) nummerplaat f/m

51

značka f

52

držet v

1. (v ruce ap.) co vasthouden iets, houden iets 2. (být pevný ap.) houden 3. (omezovat pohyb) koho kde houden iem. waar 4.

(v daném stavu ap.) houden

 

phr

 

držet palce komu duimen voor iem.

držet slovo het woord houden

Drž hubu! Hou je mond/bek!

pevně držet co (v ruce) vasthouden iets

53

komín m

 

schoorsteen m

(tovární) komín fabrieksschoorsteen m

54

plot m

 

hek t

živý plot heg f/m, haag f/m

55

stuha f

lint t

56

zavázat v

1. (na uzel ap.) aanknopen
2. (obvazem) verbinden
3. (k povinnosti ap.) koho k čemu verplichten iem. tot iets

phr
zavázat oči blinddoeken

57

začátek m

begin t, aanvang m

od začátku do konce van het begin tot het eind

58

kouř m
 

rook m

59

podél prep

 

čeho langs iets

60

minout v

1. (cíl ap.) co missen iets

2. (jít, jet okolo) koho/co passeren iem./iets

61

achter elkaar

za sebou

62

naast elkaar

vedle sebe 

63

aan de kant

na straně

64

před prep

1. (na cestě ap.) kým/čím voor iem./iets
2. (daným okamžikem) čím voor iets
3. (jistý čas zpět) geledenterug
4. (vyhnutí se újmě ap.) čím voor iets
5. (autoritou ap.) voor

phr
před rokem een jaar geleden

zachránit koho/co před čím redden iem./iets van iets

těsně/krátce před čím (volbami ap.) op de vooravond van iets

před odjezdem voor het vertrek

před půl hodinou halfuur geleden

65

bek [bek] m (pl. ~ken)

huba (zvířecí ap.), tlama

66

De weg loopt langs het water.

Cesta vede podél vody. 

67

verlopen* [fərloupə]

v

1.probíhat

2.uplynoututéct (čas ap.), uběhnout (doba ap.)
3.proběhnout (odbýt se ap.)
 
adj
1. prošlý (již neplatný)
2. zanedbaný (člověk ap.), ošuntělý (vzhled ap.)

68

afgelopen [afgəloupə] adj

minulý   (v   minulosti) ,  uplynulý

Het   is   afgelopen.   Je konec.,   Je po všem.

69

70

uitlopen [ajtloupə] v

 

přetáhnout (překročit čas)

71

72

wedstrijd [vedstrεjt] m (pl. ~en)

1. zápas (fotbalový ap.), utkání
2. soutěž (televizní ap.)
3. závod

73

uitbetalen [ajtbətaːlə] v

proplatit (vyplatit částku), vyplatit co komu (částku ap.)

74

afbetalen [afbətaːlə] v

splatit co

75

kwijtgeraakt [kvεjtxəraːkt] adj

ztracený

76

zaak [zaːk] f/m (pl. zaken)

1. věc   (otázka   ap.)

2.otázkazáležitost
3.případ (jev, událost ap.)
4.obchod (prostory ap.), prodejna
 
 
phr
roerende zaken movitý majetek (souhrnně)
Dat is mijn zaak To je moje věc.

77

afspreken [afspreːjkə] v

1.

domluvit co (schůzku ap.), dojednat co, sjednat (si) (domluvit - schůzku ap.), 

  smluvit co

2.

dojednat co (smluvně ap.), dohodnout co (jednáním), domluvit se na čem, 

dohodnout se načem

3. setkat se (dle dohody)

 

phr

 

Afgesproken! Beru to., Platí! (ujednáno)

Afgesproken? Ano? (platí?)

78

gelijk [xəlεjk] adj

1. stejný (úroveň ap.) 2. rovný (šance ap.) 3. stejný (vlastnostmi ap.)

 

phr

 

gelijk (zijn) iets rovnat se čemu (být roven)

gelijk zijn aan iets shodovat se s čím (být zcela stejný)

U hebt gelijk. Máte pravdu.