Lekce weervooruitzicht Flashcards Preview

Dutch courses > Lekce weervooruitzicht > Flashcards

Flashcards in Lekce weervooruitzicht Deck (45):
1

te maken hebben/krijgen met...

mít co dočinění s...

2

voorzichtig

opatrně

3

schaatsen

bruslit

4

lijken te ...

zdát se plus infinitiv

5

vochtig

vlhko

6

stevig, flink

pořádný, důkladný

7

omlaag/omhoog

dolů/nahoru

8

de neerslag

srážky

9

uitkomen op

vyjít na, skončit na

10

dalen

klesat

11

bestaan

existovat

12

het gaat ...kant op

vyvíjet se směrem

13

in gang zijn

běžet, probíhat

14

overlast

zátěž, obtíž

15

weervooruitzicht

předpověď počasí 

také

weersvoorspelling f, weersverwachting f, weerbericht t

16

afgelopen [afgəloupə]

minulý (v minulosti), uplynulý

Het is afgelopen. Je konec., Je po všem.

17

laat [laːt]

adj

pozdní

adv

pozdě

phr
op zijn laatst nejpozději (ne později než)
te laat zijn/komen zpozdit se (přijít pozdě), opozdit se
Hoe laat is het? Kolik je hodin?Laat het maar voor later liggen. Necháme to na později.

18

ondiep [ondiːp]

mělký, plytký (nehluboký)

19

zonnig [zonəx]

slunečný, slunný

20

mistig [mistəx]

mlhavý (v mlze ap.)

21

kans [kans] f/m (pl. ~en)

1. možnost (okolnosti, šance ap.), šance (možnost ap.)
2. šance (pravděpodobnost ap.)

22

motregenen [motreːjxənə] v

mrholitmžít

23

loop [loup] m (pl. lopen)

1. chod   čeho   (fungování)

2. průběh
3. hlaveň
 
phr
in de loop van iets během (trvání ap.), v průběhu čeho

24

bewolking [bəvolkiŋ] f

(meteor.) oblačnost

25

dun [dyn] adj

1. tenký   (úzký   ap.)

2. řídký (porost ap.)
3. řídký (tekutina ap.)
phr
dunne darm tenké střevo
dun(ner) maken iets ztenčit co
dun(ner) worden řídnout (vlasy, dav ap.)

26

laten [laːtə] v

1. nechat co (v daném stavu) 2. nechat koho udělat co (nebránit ap.) phr  

laat staan natož

laten gaan iem. waar pustit koho kam (nechat jít)

laten weten iem. iets dát vědět komu co, vzkázat komu co

laten zien iets ukázat, předvést (své kvality ap.)

zich laten knippen dát se ostříhat

zich laten iets doen nechat si udělat co (ušít ap.), dát si udělat co (opravit ap.)

Laat me erbuiten. Mě do toho nepleť.

Laat me even uitpraten! Nechte mě domluvit.

Laat me met rust! Nechte mě na pokoji!

27

vaak [faːk] adv

často

28

geregeld [xəreːjxəlt] adj

řádný (dle pravidel)

29

flink [flink] adj

 

pořádný (urostlý ap.)

30

waaien [vaːjə] v

1. vanout (vítr), vát

2. vlát

31

neerslag [neːjrslax] m

 

(meteor.) srážky (déšť, sníh ap.)

32

overal [ofəraːl] adv

33

het weer [veːjr] adv

 

opět, znovu, zase, opětně, opětovně

34

waardoor [vaːrdoːr] adv

čímžčím (ovlivnit ap.)

35

sommige

některých

volgens sommige computermodels...

36

onzekerheid [onzeːjkərhεjt] f (pl. -heden)

nejistota (výsledku ap.)

37

zejména adv

 

voornamelijk, in het bijzonder (met name)

38

berg [berx] m (pl. ~en)

hora

bergen m pl hory

ide bergen na horách

We gaan naar de bergen. Jedeme na hory.

39

geval [xəfal] t

 

případ

een   opzichzelfstaand   geval   (zcela)   ojedinělý   případ

in   geen   geval   t   v   žádném   případě   (za   žádných   okolností)

in   ieder   geval   tak   jako   tak,   stejně   (každopádně) ,  v   každém   případě   (určitě) ,  na   každý   pád

in   het   geval   dat...   v   případě,   že...

in   het   slechtste/beste   geval   při   nejhorším/nejlepším

40

band [bant] m (pl. ~en)

1. pouto (vztah ap.) 2. guma (kolo), pneumatika 3. pásek (záznamový), páska (magnetická ap.) phr  

lekke band prázdná pneumatika (píchlá ap.)

lekke band m defekt (píchlá duše)

lopende band (montážní) pás (součást výrobní linky)

Ik heb een lekke band. Píchl jsem (pneumatiku).

 

taky znamená: skupina (hudební), kapela

41

ketting [ketiŋ] f

1. řetěz

2. řetízek

3. (text.) osnova (tkaniny ap.)

42

43

potom adv

daarna [daːrna] adv

44

majitel m

 

čeho eigenaar m van iets

45

příběh m

 

verhaal t